Gå direkt till Nyheten (S + Mp + C + Kd – Här är majoritetens prioriteringar för fortsatt samarbete)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 24 september 2022

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

S + Mp + C + Kd – Här är majoritetens prioriteringar för fortsatt samarbete

Publicerad onsdag, 25 maj 2022, 15:38 av - Inskickat material

Den politiska majoriteten i Lidköping har i dag överlämnat sitt förslag till verksamhetsplan för de kommande åren. Planen är extra viktig, för nu är det valår och i september bestämmer väljarna hur kommunfullmäktige ska se ut från och med slutet av oktober – och då avgörs även om den nuvarande majoriteten får fortsatt förtroende.
Förslagen innebär investeringar på över 800 miljoner under nästa år, och över en miljard 2024,

Här återges det som kallas prioriteringar för det politiska arbetet och samarbetet de kommande åren – det återges i sin helhet:

Majoriteten bildas av socialdemokrater, centerpartister, kristdemokrater och miljöpartister

– – – –

Tillsammans vidareutvecklar vi Lidköping till en ännu mer attraktiv kommun – politiska prioriteringar i Strategisk plan och budget för åren 2023–2025

Lidköping är en trygg kommun att leva och bo i med framgångsrikt näringsliv, livfullt föreningsliv och välfungerande kommunal service. En attraktiv kommun som växer och utvecklas. Vi som majoritet tar oss an möjligheter och utmaningar nu och i framtiden.

Tillsammans med näringsliv, föreningar och civilsamhället blir framgången större i frågor som berör klimat och miljö men också i frågor om hur vi ska möta föreningslivets och näringslivets behov av kommunal service. Välfärden ska fortsätta ha hög kvalitet och utvecklas för att möta invånarnas behov. Vi fortsätter bygga ett Hållbart samhälle på kort och lång sikt!

Majoriteten verkar för att ”tillsammans” ska genomsyra arbetssätten de kommande åren.
Vi vill se mer samverkan inom kommunkoncernen samt mellan kommunen och näringslivet samt föreningslivet vilket har betydelse för det samlade resultatet.
Vi lägger grunden för fortsatt framgång – en välkomnande och hållbar kommun!
Tillsammans utvecklar vi staden och landsbygden

Kommunkoncernen arbetar i enlighet med Handlingsplan 45.000 för att vi ska nå det strategiska målet: 45 000 kommuninvånare år 2030. Utvecklingen av staden och hela kommunen ska ske tillsammans med externa aktörer för att nå bästa resultat. Med den antagna stadsutvecklingsplanen som grund ger vi möjlighet till fortsatt tillväxt och utveckling genom planering av nya bostads-, verksamhets- och rekreationsområden.

De mindre tätorternas utveckling ska fortsätta.
Vi kommer att behålla och utveckla landsbygdsskolorna samt tillgången till annan kommunal service på landsbygden.
Vi vill prioritera ungdoms- och fritidsverksamhet även på de mindre tätorterna och bygga enklare cykelvägar på landsbygden där vi finner framkomlighet tillsammans med medborgare, föreningar och markägare.

Företag ska ha goda möjligheter att etablera sig, bedriva verksamhet och växa i kommunen.
Ny verksamhetsmark ska möta den ökade efterfrågan. Hela kommunkoncernen ska bidra till att göra det enklare att etablera och driva företag i kommunen.
Föreningslivet och kulturaktörer ska ha förutsättningar att erbjuda ett attraktivt och tillgängligt kultur-, fritids- och
idrottsutbud för alla.
Kommunens verksamheter ska utgöra ett komplement. Tillgång till
meningsfull fritid främjar god hälsa hos kommunens invånare och är en viktig del av
besöksnäringen.
Ågårdens fritids-och friluftsområde är viktig för Lidköping. Utvecklingen av området, inkluderande behovet av förstärkning av lokaler för inomhusidrott, kommer att ske i dialog med förenings- och näringsliv.

Vi fortsätter stärka stadskärnan som en attraktiv plats för såväl invånare som besökare.
Tillgänglighet, liv och rörelse med möten mellan människor ska vara utmärkande för vår stad.
Den historiska förankringen ska knytas ihop med nuet och framtiden.
För att uppnå det vill vi fortsätta samverkan med fastighetsägare, handel samt med andra som bidrar till stadskärnans utveckling. Allt det sammantaget stärker Lidköpings goda varumärke!

Vi prioriterar:
* Utveckling av mindre tätorter
* Projektering ny förskola Filsbäck/Vinninga
* Ungdoms- och fritidsverksamhet i staden och på mindre tätorter
* Vi ger förutsättningar för att bygga enklare cykelvägar på landsbygden genom att tillsätta en projekttjänst under två år och avsätta investeringsmedel
* Matcharena på Ågården för Fotboll

Tillsammans skapar vi trygghet och goda livsvillkor
Vi vill ge förutsättningar för alla människor att leva, utvecklas och vara delaktiga i samhället.

En bra start i livet är en förutsättning för ett gott liv och god hälsa på lång sikt. Barnomsorgen ska utformas utifrån barnens behov. Därför prioriterar vi att minska barngruppernas storlek upp till förskoleklass.
Vi tar problemet med icke fullföljda studier i grundskolan på allvar. Därför prioriterar vi resurser till stöd för elever som har svårt att komma till skolan, men också till dem vars lärande påverkats av pandemin.
Vi fortsätter utveckla föräldrastöd i olika former.
Kommunen ska främja psykisk hälsa och motverkar utanförskap genom tidiga och samordnade insatser. Arbetet gör vi tillsammans inom kommunen och med andra aktörer.
Kampen mot droger ska fortsätta och öka genom förebyggande arbete och effektiva insatser för att minska beroendesjukdomar.
Trygghet, delaktighet och valfrihet ska finnas för individer som är i behov av vård, omsorg och service. Insatser ska utgå från fastställda planer för äldre och personer med funktionsvariation. Personer med funktionsvariatoner ska ha förutsättningar att leva ett gott
och meningsfullt liv.
Möjlighet ska ges till arbete och sysselsättning för alla genom samverkan med föreningar och företag. Vi satsar extra på en ökad bemanning för äldre på
särskilda boenden.

Vi ska arbeta aktivt med integration. Oavsett ursprung och situation ska alla ha förutsättningar att vara delaktiga i sina liv och vårt samhälle. Tillsammans har vi ansvar för vårt gemensamma. Föreningar, civilsamhället och näringslivet kan tillsammans med kommunen öka integrationen för utlandsfödda invånare, men också för andra i utanförskap. Här har kommunkoncernen en stor del av det gemensamma ansvaret.

Medarbetarna är verksamhetens viktigaste resurs. Vi som arbetsgivare tar ansvar för personalens arbetsmiljö och arbetsvillkor i kommunkoncernen. Vi erbjuder fortbildning och möjlighet att utvecklas utifrån verksamhetens behov. Vi vill öka kompetens och utveckla arbetssätt i att samverka, men också i att förebygga och bekämpa våld i alla former som exempel: mäns våld mot kvinnor.

Vi prioriterar:
* Minska barngruppernas storlek i förskolan upp till förskoleklass
*  Resurser till mer effektivt stöd för hemmasittande elever som har svårt att komma till skolan
* Studiestöd till dem vars lärande påverkats av pandemin* Öka och bredda föräldrastöd och familjebehandling* Koordinator NPF* HVB lösningar i Lidköpings kommun
* Koordinator för att intensifiera det förebyggande arbetet med att minska ANDTS, (Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak, Spel) samt öka det aktiva arbetet med att minska beroendet av droger
* Metodutvecklare och fortbildning av berörd personal, för att förebygga mäns våld mot kvinnor
* Ökad satsning till vården för bemanning till äldre på särskilda boenden

Tillsammans tar vi ansvar för en långsiktigt uthållig utveckling
Hållbarhetsperspektiven ska tillsammans med demokratiska värderingar vara ett signum för Lidköpings kommunkoncern. Hållbarhetsarbetet i verksamheterna effektiviseras i samband med implementering av Hållbarhetsprogrammet. Som en naturlig del föregår kommunen som
gott exempel samt fortsätter ta ansvar för att underlätta för medborgare och företag att göra hållbara val.

Vi värnar tillgången till vatten, grönstruktur och får nytta av de tjänster som naturen ger oss, det som kallas ekosystemtjänster.
Vi vill inom kommunen tillskapa flera anläggningar för produktion av förnyelsebar energi.
Kommunkoncernen ska fortsätta utveckla sitt arbetssätt bland annat genom intern och extern samverkan med andra kommuner, offentliga organisationer, näringslivet och civilsamhället för att hantera uppdragen inom välfärd, samhällsutveckling. Inslagen av alternativa driftsformer är en del av utvecklingen.
Att efterfråga och upphandla närproducerade varor och tjänster främjar det lokala näringslivet.
Vi fortsätter förvalta Lidköpings kommuns ekonomi på ett ansvarsfullt sätt. En ekonomi i balans fordras för att möta behov av vård, skola, omsorg och samhällsutveckling. Vi tar ansvar för ett Hållbart Lidköping på kort och lång sikt!

Vi prioriterar:
* Aktivt och mer effektivt arbete med hållbarhetsfrågor utifrån framtaget Hållbarhetprogram
* Utökat föreningsbidrag för ett effektivt arbete med integration samt kombinerad med aktiv fritid.
* Öka samverkan inom kommunkoncernen och med andra huvudmän, näringsliv, föreningsliv och civilsamhället

– – – –

Bland investeringar – vissa fördelade över flera år:
Avloppsreningsverk med tillhörande ledningar
Badhus (378 miljoner)
Tillbyggnader av De la Gardie och utredning om ny idrottshall
Början på matcharena med fullmått – inomhushall – på Ågårdsområdet.
Matcharena för fotboll vid Ågården (130 miljoner)

5 Kommentarer
Inline Feedbacks
Visa alla kommentarer
Ove Nordström
Gäst
Ove Nordström
25 maj, 2022 04:36

Det vore mer intressant att se en lista över de mål som satts upp under innevarande mandatperiod och att se resultatet av vad som uppnåtts, respektive inte uppnåtts och varför.

Senast redigerad 3 månader sedan av Ove Nordström
Jörgen Blomkvist
Gäst
Jörgen Blomkvist
26 maj, 2022 07:01

kostnaden för renings verket finns inte med blev det för dyrt.

Björn Smitterberg
Redaktör
Björn Smitterberg(@bjorn_smitterberg)
27 maj, 2022 08:58

Jo den är med, men inte i min uppräkning. Det är en stor kostnad – nära 900 miljoner – men kostnaden slås ut över flera år och är dessutom inte något som i sin helhet ska betalas med skattepengar utan avgifter.

Invånare
Gäst
Invånare
26 maj, 2022 10:26

Det låter mest som ofarliga floskler och självklarheter. Har de kopierat andra års verksamhetsplaner. Jag ser inget som sticker ut eller något nytänkande. Mellanmjölk

Lunnarn
Gäst
Lunnarn
26 maj, 2022 12:15

Jag ska rösta på det parti som föreslår bevarandet och modernisering av Framnäs idrottsplats.
Bostadsbyggnation ska ske på östra sidan av tätorten.
När det gäller välfärden skiljs ju inte partierna mycket av.