Gå direkt till Nyheten (Jag parkerar – du betalar?
Inlägg om bilparkering i öppet brev)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 12 augusti 2022

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Jag parkerar – du betalar?
Inlägg om bilparkering i öppet brev

Publicerad måndag, 21 februari 2022, 12:37 av - Inskickat material

Torsten Lundin, i 42 år i central roll av utvecklingen i Lidköpings kommun, vill ha en politisk debatt om kostnaderna för bilparkering och möjligheten att ta betalt, även av privata.
Skylten är arkivbild.

Lidköpingsnytt väljer  att publicera ett brev som sänts till alla politiska partier och redaktioner i Lidköping. Dessutom finns förslag i ett tidigare lämnat medborgarförslag med i anslutning till det öppna brevet.

– – – –

Jag parkerar min bil – du betalar!
Ja, så är det faktiskt i stora delar idag.
När jag parkerar min bil på gatan eller på en allmän fri parkering vid min bostad eller vid min arbetsplats, så betalar skattekollektivet för denna plats.

Vi kanske ska ha det så, men jag ställer frågan: Varför då?

Borde det inte vara så att varje bilägare ska stå för de kostnader som dennes fordon faktiskt medför?!

Det finns inget som är ”gratis”. Allting kostar något och någon betalar. Det vore väl rimligt att den som nyttjar en tjänst också står för kostnaden för denna. P-plats på gatan eller en iordninggjord parkeringsplats kostar i anläggning och underhåll. Den är inte gratis.
Så, vem skall betala?

Att vi tillsammans betalar trafikytan, dvs gatorna gemensamt på skatten torde väl de flesta gå med på. Dessa trafikytor är ju av gemensamt intresse att vi kan ta oss fram om det så gäller gång, cykel bil eller buss. Kanske kan vi också tycka att kortare uppställning för utförande av tandläkarbesök eller besök i blomsterhandeln m m kunde vara av allmänt gemensamt intresse och betalas av skattekollektivet.

Men, varför skall skattekollektivet stå för bostads- eller arbetsplatsparkering?

Många boende och arbetsgivare står för sina behov av parkering. Så även alla nyare handelsområden och vissa fastigheter som har parkeringsavtal med kommunen.
Men alla övriga?! Ska de så att säga åka snålskjuts på skattekollektivet?

Detta är en rent politisk ideologisk fråga.
Min egen boendeparkering kan jag välja att ha på egen tomt eller hyra av bostadsföretaget där jag bor men jag kan ju också välja att stå gratis på närmaste gata eller allmän parkering. ”Gratis”, d v s jag slipper att betala för min parkering.

Min arbetsplatsparkering betalas kanske av min arbetsgivare om jag står på dennes fastighet. Annars nyttjar jag allmän gata eller allmän parkering och låter även här skattekollektivet betala.

Vid mitt besök vid min veckohandel i ett större affärscentrum, betalar jag parkeringen genom att jag köper varor där och parkeringen ingår så att säga i affärsmodellen.
Vid sjukhusbesöket eller kortare besök i centrum betalar jag genom en parkeringsautomat.
Att skolors parkering, allmänna parkeringar typ Rörstrandsparkeringen eller kyrkogårdens parkering m fl kan dubbelutnyttjas av både boende, arbetande och besökande, är väl positivt, men likafullt så har vi idag inte en rättvis fördelning av de kostnader som ändå finns för anläggandet och framförallt skötseln av dessa.

Knivig fråga – javisst, men om vi långsiktigt löser den på ett bra sätt så får alla veta spelreglerna och fastighetsägare kanske kan bygga fler platser på sina tomter för uthyrning, vilket idag kan vara svårt med en konkurrerande gratisplats på närmaste gata. Vi kanske då också kan få nyexploatörer att ta höjd/ta ansvar för parkeringsbehovet vid t ex större bostadsbyggande och inte förlita sig på hoppet om ett mindre bilinnehav i framtiden.

Vem är då jag som ställer frågan?!
Jag är en pensionerad stadsplanerare som i hela mitt arbetsliv brunnit för samhällsfrågor förknippade med stads och kommunutveckling. Detta mitt engagemang slutade inte när jag gick i pension efter 42 år. Ett av de områden som jag ”livslångt” sysslat med är beräkning och planering av behovet av parkeringsplatser. När jag började min bana 1970 hade vi ett planeringsunderlag för detta, framtaget av Chalmers. Under 70-, 80 och 90-talet fick vi alltid försvara kravet på antal p-platser för varje ny plan eller större bygglov.
”Kommer aldrig att behövas!” På tok för många p-platser” etc.

Under 70 talet fanns det ca 350 personbilar per 1000 invånare och den framförhållning som då gällde var att man prognostiserade att i mitten av 90- talet så skulle vi ha ca 450 bilar per 1000 invånare.
Ok, sa vi då. Ni behöver inte färdigställa hela vårt krav på p-platser just nu (70- 80-talet) men se till att det finns utrymme för det krav vi ställer.

Idag har vi ca 600 personbilar per 1000 invånare. Alltså är den från 60-talet framtagna prognosen som många tyckte var överdriven, nu helt ifrånsprungen. Vi ser resultatet i köerna på ringleden och fullsmockade trånga gator med parkerade bilar.

Jag tyckte att det var dax att man tittar på den här frågan lite djupare och lämnade därför in ett medborgarförslag i augusti 2020.
Min avsikt med förslaget var att få upp frågan på bordet och visa på ett exempel om hur man skulle kunna tänka sig en lösning så att man kan diskutera frågan fram till en förhoppningsvis bra, långsiktig lösning.

Förslaget skickades till vederbörlig avdelning, Samhällsbyggnadsnämnden, för beredning.
Jag fick ett svar därifrån som var klart, tydligt positivt och att det skulle tas med i tankarna vid kommande översiktsplanering.
Samhällsbyggnadsnämndens ställningstagande redovisades i kommunfullmäktige tillsammans med ytterligare ett 10-tal medborgarförslag i mars 2021.
Jag har full förståelse för att det inte är möjligt för kommunfullmäktiges politiker att sätta sig in i alla inkomna medborgarförslag. Man litar på tjänstemän och berörda nämnder att man där bereder och tar beslut i frågorna och att kommunfullmäktige därefter inte har anledning att ta upp frågan till vidare diskussion i kommunfullmäktige, såvida inte någon ledamot finner något förslag vara så intressant att det borde medföra en en mer allmän debatt.

Mitt medborgarförslag är kontroversiellt. Det finns inte någon enkel lösning.
Min idé, är en idé. Den var avsedd att kunna bli en avstamp för en vidare politisk diskussion. Förslaget kräver ideologiska ställningstaganden.
Skall skattekollektivet stå för gratis bostads- och arbetsparkering eller ska man på något sätt ta betalt direkt av användaren för uppställning av dennes fordon vid längre eller kortare uppställning.

Det har nu snart gått ett år sedan ärendet var uppe i kommunfullmäktige och jag funderar på vad jag egentligen hade förväntat mig. Ärendet är korrekt behandlat men så slår det mig att detta är ju egentligen inte ett förslag som man enkelt bereder och sedan tar in i något strategi i en översiktsplan. Det är ju en strategiskt ideologisk fråga. Den enskilde eller kollektivet eller hur blandningen skall se ut. Kan man med finansiering få in medel för att bygga fler parkeringar till uthyrning och kanske få bort parkering från trånga gator?

Det är av denna anledning som jag nu bilägger mitt förslag i ursprungligt skick till samtliga partier och till nyhetsbevakarna. Hur ställer sig politiken till framtidsfrågan om hur vi ska handskas med parkerade bilar. Först när man tagit ett politiskt strategiskt beslut, så blir det anledning till att uppdra åt tjänstemännen att komma med förslag till praktiskt genomförande.

Mitt mål med mitt medborgarförslag har varit att hjälpa till med med frågan och ge en bild av hur en möjlig lösning skulle kunna se ut.
Bostadsägare, handelsmän, industrier, utbildningsföretag, kultur m fl behöver få veta vilka regler som i lång tid framöver ska gälla för att kunna ta ställning till kommande investeringar m m.

Den nya detaljplanen för kvarteret Skäran utmed Esplanaden är ett aktuellt exempel på detta.
Här vill man sänka kravet på parkeringsplatser om särskilda åtgärder vidtas som t ex bilpooler m m. Sådana åtagande kan aldrig långsiktigt säkerställas med plan- eller bygglov. Risken är uppenbar att man på sikt, om inte de höga ambitionerna infrias om lägre bilinnehav, att man får bilar parkerade på gator runt exploateringen till nackdel för kringboende.

Detaljplanen för ”södra Drömstan” inte långt därifrån, löstes med parkering på
tomtmark enligt gällande parkeringsnorm.

Med hopp om en frisk debatt om hur vi i framtiden ska handskas med vår ”bilflottas” parkering.
Jag bifogar mitt medborgarförslag som det såg ut i augusti 2020.

Lidköping 2022-02-21
Med vänlig hälsning.
Torsten Lundin

– – – –
Förslag och effekter i Medborgarförslag från augusti 2020:

Hela Lidköpings tätort innanför “Ringleden ­ Toftabäcken” införs som parkeringsområde med särskilda parkeringsbestämmelser.
● För varje uppställning på allmänna gator och allmänna parkeringsområden längre än 3 timmar mellan 06.00 – 18.00, uttas en
dygns eller månadsavgift.
● Besöksparkering på upp till 3 timmar mellan 06­00 – 18.00 – gratis.
● Besöksparkering på upp till 6 timmar mellan 18.00 – 06.00 – gratis.
● Parkeringsplats med kortare uppställningstid markeras särskilt. (5 min – 2 timmar)
● Registrering vid uppställning görs antingen genom P-­skiva eller P­-app.
● Betalning av avgifter antingen direkt till “P­-bolag/kommunen” eller via P-­app.
● Kontroll/uppföljning av P­-vakter med både P-­app eller direktkontroll av P-­skiva.

Tänkbara effekter.
– Genom att ta betalt för parkering vid central arbetsplats/utbildningsplats blir det intressantare att istället välja samåkning, kollektivtrafik eller cykel. Parkeringsplatser frigörs i centrum för ökad tillgänglighet till handel och tjänster.
– Fastighetsägare får större intresse av att ordna uthyrningsbara p­platser.
– Genom att ta ut en avgift för uppställning av fordon vid bostad, arbetsplats eller utbildningsplats, på allmänna gator och särskilt anordnade allmänna parkeringsplatser, uppnås en berättigad /rättvis kostnadsfördelning, då varje fordonsägare då får stå för de kostnader som dennes fordon faktiskt medför vid uppställning/parkering.

7 Kommentarer
Inline Feedbacks
Visa alla kommentarer
Kenneth Carlzon
Gäst
Kenneth Carlzon
21 februari, 2022 02:01

Mycket bra och intressant, inte fel.

Lasse i berget
Gäst
Lasse i berget
21 februari, 2022 02:34

Bra Torsten Lundin! En välkommen och mycket konstruktiv reaktion på nuvarande trafik och parkeringsförhållanden i Lidköping. Det stora antal A-traktorer som tillkommit under senaste åren, har gjort behovet av reglerande åtgärder än mer påtagligt. Vill utöver ”rättviseaspekten” även framhålla de uppenbara miljöskälen, som jag vill kunna förvänta mig att våra förtroendevalda ska visa sitt engagemang kring.

Jörgen Larsson
Gäst
Jörgen Larsson
21 februari, 2022 04:09

Kunde du inte jobbat i 52 eller 62 år?
Jag tycker det är oerhört intressant det du belyser. Och det ger min tes näring, pensionsavgångar var förstor för några år sedan. Den historia du beskriver finns inte med i dagens beslutsunderlag.
Bra att du gör frågan så tydlig.

Ove Nordström
Gäst
Ove Nordström
21 februari, 2022 05:30

Är det orimligt att varje nybyggnation också ska tillse att det finns parkeringsmöjligheter på tomten för att alls få bygglov? Är det trångt går det ju att bygga parkeringsgarage i källarplan eller första våningen i markplanet.

Nisse
Gäst
Nisse
21 februari, 2022 07:43

Kanske kan finansiera kollektivtrafik längre ut och på mindre vägar så tänkta mål inte fortsätter vara SciFi som idag…

Roger
Gäst
Roger
23 februari, 2022 04:56

Nej tack till ännu mera lagar och förordningar , och sen var det den största delen du skrev en väldig tråkig grå läsning ,enligt mitt tycke ,tror inte många orkade läsa hela det stycket

Micke
Gäst
Micke
12 mars, 2022 08:32

Jag röstar för en boendeparkeringsordning. Då alla betalar en avgift varje månad som parkerar på allmän väg och parkeringsplats i centrum.