Gå direkt till Nyheten (Regeringens budgetförslag för att stärka landsbygden)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 16 augusti 2022

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Regeringens budgetförslag för att stärka landsbygden

Publicerad fredag, 03 september 2021, 12:20 av Redaktionen

Regeringen har i dag presenterat en rad förslag som ska föreläggas riksdagen för beslut i höst.
Här återges pressmeddelandet i sin helhet.
Budgetpropositionen för 2022 innehåller stora satsningar för en levande och växande landsbygd. Regeringen driver en kraftfull politik för att hela landet ska utvecklas. I Sverige ska alla oavsett var man bor kunna leva, utvecklas och förverkliga sina drömmar.

Satsningarna på landsbygden i budgetpropositionen för 2022 syftar till att skapa fler jobb och hållbar utveckling i hela landet, säkra tillgången till välfärd och service såväl i landsbygd som i städer, öka tillgängligheten genom ett pålitligt, robust och långsiktigt hållbart transportsystem och bidra till ett konkurrenskraftigt och miljömässigt hållbart jordbruk. Hela Sveriges potential ska användas.

Tillsammans ska vi ta Sverige framåt efter pandemin och bygga samhället starkare och mer hållbart.

Ett konkurrenskraftigt och hållbart jordbruk

Sverige ska ha levande och livskraftiga landsbygder med ett konkurrenskraftigt och miljömässigt hållbart jordbruk. För programperioden 2023 – 2027 föreslår regeringen därför en rejäl satsning på åtgärder inom den gemensamma jordbrukspolitikens andra pelare och kompletterande nationella åtgärder. Regeringen föreslår att totalt 28,5 miljarder kronor – 5,7 miljarder kronor per programår – anslås för detta, vilket är en ökning med ca en halv miljard årligen jämfört med vad som budgeterades för landsbygdsprogrammets övergångsår 2021 och 2022 i budgetpropositionen för 2021. I totalbeloppet ingår EU-medel och svenska medel tillförda i tidigare budgetpropositioner och som tillförs i denna budgetproposition.

Satsning på vägunderhåll

En fungerande infrastruktur är en förutsättning för tillväxt och utveckling i hela landet. Utöver ett tillskott om 265,5 miljoner kronor från den historiskt omfattande infrastrukturpropositionen ökas medlen med ytterligare 750 miljoner kronor genom en extra satsning på infrastruktur med fokus på bland annat det finmaskiga vägnätet på landsbygden. Det utökade vägunderhållet ska främja en hållbar regional utveckling och goda levnadsvillkor på Sveriges landsbygd.

Ytterligare satsning på bredbandsutbyggnaden

Den som bor i glesbygd bör ha tillgång till snabbt bredband. I Budgetpropositionen för 2022 föreslår regeringen därför att det satsas ytterligare 500 miljoner kronor år 2022 på utbyggnaden av bredband i hela landet. Tillsammans med tidigare beslutade medel kommer totalt 1,3 miljarder kronor kunna fördelas till utbyggnaden av bredband i glesbefolkade områden år 2022.

Stöd till investeringar för drivmedelsstationer

En god tillgång till kommersiell service är en förutsättning för att skapa attraktiva miljöer för människor och företag i hela landet. För att få hjälp att genomföra investeringar som behövs för hantering av brandfarliga vätskor föreslår regeringen en satsning om 75 miljoner kronor för 2022 och samma belopp för 2023, till drivmedelsstationer i områden med gles service, som är i behov av stöd.

Ytterligare driftstöd till dagligvarubutiker

Tillgänglighet till dagligvaror är en av flera förutsättningar för att människor ska kunna bo, verka och leva i alla delar av landet. Regeringen föreslår att det särskilda driftstödet till dagligvarubutiker i sårbara områden tillförs 35 miljoner kronor permanent årligen från och med 2023. Detta tillskott innebär att stödnivån permanentas till 70 miljoner kronor årligen.

Satsning på företagsklimatet i glesbygden

En förutsättning för att kunna bo, verka och leva i alla delar av landet är att det finns företag och arbetstillfällen. Regeringens kraftfulla gröna återstart av ekonomin gör skillnad. Krisen är inte över men ekonomin vänder snabbt uppåt och många kommer snabbt tillbaka i arbete. Hela Sverige ska kunna vara med och ta Sverige framåt efter pandemin. Regeringen föreslår därför att det stöd som finns för att utveckla företagsklimatet i 39 gles- och landsbygdskommuner förlängs. 70 miljoner kronor satsas 2022 och samma belopp för 2023 och 2024.

Besöksnäringen ska stärkas

Som ett led i att främja en svensk basnäring som består av företagare i många olika branscher runt om i hela landet, samt därigenom öka sysselsättningen, föreslår regeringen en satsning om 80 miljoner kronor för insatser för besöksnäringens omställning och hållbara utveckling samt 20 miljoner kronor till V.S. Visit Sweden AB.

Fortsatt satsning på upprustningen av Göta kanal

För att slutföra det mångåriga upprustningsprojektet av Göta kanal föreslår regeringen en satsning på ytterligare 82,6 miljoner kronor för upprustningen av det kulturhistoriskt värdefulla byggnadsverket.

Förstärkning av veterinärs- och djursjukskötarutbildningen

För att bidra till att behovet av veterinärer och djursjukskötare täcks föreslår regeringen en förstärkning av utbildningen av veterinärer och djursjukskötare vid Sveriges lantbruksuniversitet. Förstärkningen sker successivt med 37,5 miljoner kronor 2022 upp till 71 miljoner kronor årligen från och med 2027.

Ökat stöd till Livsmedelsverket

För att täcka det underskott som uppstått till följd av nedskrivningar av slakteriavgifter för 2017–2019 samt förluster som uppstått till följd av konkurser under 2020 föreslår regeringen att Livsmedelsverket tillförs 29 miljoner kronor 2022.

Ytterligare satsning för att motverka den ökade vildsvinspopulationen

För att stärka regeringens satsningar för att komma tillrätta med en växande vildsvinspopulation föreslår regeringen en ytterligare satsning på subventioner av jägarnas kostnader för analyser av vildsvinskött med 10 miljoner kronor årligen 2022–2025.

Fortsatt kraftsamling för bekämpning av granbarkborren och andra skogsskador

Det pågående angreppet av granbarkborre är det största hittills i Sverige. Regeringen föreslår att 20 miljoner tillförs Skogsstyrelsen 2022 för att förebygga, övervaka och bekämpa utbrott av granbarkborre och andra skogsskador. Satsningen är en förstärkning och avser även åren 2023 och 2024.

Utvidgad klimatpremie för arbetsmaskiner

Klimatpremien främjar introduktionen av lastbilar, bussar och arbetsmaskiner med låga utsläpp av växthusgaser på marknaden genom att sänka inköpskostnaden av dessa för företag, kommuner och regioner. För att möjliggöra en övergång till fossiloberoende alternativ för bl.a. jord- och skogsbruket avser regeringen göra det möjligt för arbetsmaskiner som drivs med fordonsgas, bioetanol eller en hybrid av dessa och elektrisk energi från en bränslecell, ett batteri eller en extern källa att kunna få ta del av en del av stödet. 10 miljoner kronor avsätts för dessa arbetsmaskiner 2022. Regeringen beräknar att lika mycket medel avsätts 2023 och 2024. Satsningen är en viktig del i arbetet med att ställa om arbetsmaskiner till fossilfrihet.

Stöd till kommuner med särskilda utmaningar

För att stödja kommuner med särskilda utmaningar föreslår regeringen att ett särskilt stöd om 300 miljoner kronor per år ska fördelas till 88 kommuner 2022–2024. Kommunerna som får ta del av stödet har antingen större strukturella utmaningar än andra eller har en befolkning mindre än 9 000 invånare. Stödet är tvådelat, varje kommun får minst två miljoner kronor och ju fler invånare en kommun har ju större blir totalbeloppet. Kommunerna får mellan 7,4 och 2,4 miljoner kronor.

Förlängning av det tillfälliga statsbidraget till kommuner med högt flyktingmottagande

Flera av de kommuner som har tagit emot många nyanlända under de senaste åren har fortfarande kostnader för mottagandet. I budgetpropositionen för 2022 föreslår regeringen därför att det riktade statsbidraget till kommuner med ett stort mottagande förlängs i tre år. Förslaget innebär att det tillfälliga kommunbidraget som infördes i budgetpropositionen för 2020 och höjdes till 200 miljoner kronor 2021 förlängs i tre år (2022–2024).

Förlängd statlig ersättning till temporära beredskapsflygplatser

Under pandemin har behovet av beredskapsflygplatser ökat, framförallt för flygtransporter för hälso- och sjukvård. För att säkerställa en fortsatt god tillgänglighet till beredskapsflygplatser för samhällsviktiga flygtransporter även under 2022 föreslår regeringen 40,8 miljoner kronor för att möjliggöra förlängd statlig ersättning till temporära beredskapsflygplatser.

Regeringen avser att överlämna förslaget i budgetpropositionen för 2022 till riksdagen.

1 Kommentar
Inline Feedbacks
Visa alla kommentarer
Observer
Gäst
Observer
6 september, 2021 06:05

Det är inte utan man undrar hur det står till i regeringskansliet i ”fjollträsk”? Idag aviserar man höjda bensin och dieselskatter. Hur slår det mot alla människor i glesbygd?