Gå direkt till Nyheten (Nedslag i Lidköpings historia – Stadens tidiga bokhandlare. (9))

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 07 juni 2023

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Nedslag i Lidköpings historia – Stadens tidiga bokhandlare. (9)

Publicerad onsdag, 01 september 2021, 17:43 av Redaktionen

Arkivforskaren och Lidköpingsforskaren Alf Johansson fortsätter här att berätta om de tidigaste bokhandlarna i Lidköping. Detta är 9:e delen.

Joh. Carl Hedboms Bokhandel och O. Gudmundséns Bokhandel 1863-1868

1865 hittade jag för första gången i tidningen den blivande bokhandlaren i Lidköping A. J. Törnwall. Han är omnämnd i en annons som berättar, att ”Carlstad är ej mer” – staden hade brunnit och ”4,500 olycklige brandskadade sakna annat tak öfver hufvudet och bröd för dagen än det, som gifves af hjelpsamheten och medlidandet!”.” Det fanns en teckningslista för bidrag ”framlagd uti herr J. C. Hedboms bokhandel” och den som skulle ta emot bidragen var ”herr Törnvall”. Törnwall arbetade uppenbart i bokhandeln. De som hade undertecknat annonsen var den blivande borgmästaren Carl Wennèrus, baronen A. G. Fock och grosshandlaren J. P. Schoug. A. J. Törnwall slutredovisade insamlingen i LnT den 22 juli 1855. Summan blev 208 riksdaler. Det verkade vara så, att många av de välsituerade i Lidköping skänkte 10 riksdaler. Så var till exempel fallet med Wennèrus och Fock, medan Schoug skänkte 20 riksdaler.

J. Törnwall satte själv in en annons i LnT den 26 maj 1866. Han erbjöd då ”Lotter till 1:sta klassen af Industri- och Konst-Lotteriet i Göteborg” à en riksdaler riksmynt. I annonsen angavs också, att ”Andra serien innehåller 12000 lotter och 3000 vinster, värde 97,500 R:dr R.mt”. Högsta vinsten var 5000 riksdaler riksmynt. Törnwall sysslade således även med egna affärer.

Inför julen hade Hedbom en helsidesannons i LnT den 15december 1866. Han erbjöd då böcker mm under rubrikerna Religion, Planschverk, Vitterhet och Historia samt Böcker och Kalendrar för Förmaksbordet. Under rubriken Planschverk hittade jag Molins fontän fotograferad av Johannes Jæger, som var fotograf vid Nationalmuseum. Fotografierna var förklarade i text och boken var inbunden i klotband och kostade 6 riksdaler.

Här finns det sannerligen anknytningar till Lidköpings store son Gunnar Wennerberg. Han hade vid den här tiden i uppdrag att välja ut konstföremål, som skulle inrymmas i Nationalmuseum. I Skara Tidning den 14 maj 1864 kunde man bland annat läsa:

”Lector Gunnar Wennerberg har af Kongl. Maj:t erhållit uppdrag att afgifwa förberedande förslag till urwal af de af staten tillhöriga samlingar af konstwerk, som finnas förwarade dels i hufwudstaden, dels i åtskilliga kongl. lustslott befintliga föremål, hwilkas konstwärde gör dem förtjenta att i natio-nalmuseum inrymmas.”

Han var också enligt Skara Tidning den 27 oktober 1866 tillsamman med ”Hrr F. Dardel, C. af Edholm, A. H. Fock” initiativtagare när det gällde att samla in pengar till gjutandet och uppförandet av Molins fontän. Detta skedde genom en konsert i Industripalatset i Stockholm med mer än 1000 körsångare och som samlade cirka 10.000 åhörare. Man kunde läsa om konserten i LnT den 17 november 1866. Vid konserten sjöngs två av Wennerbergs kanske mest populära verk för manskörer, nämligen Stå stark du ljusets riddarvakt och Hör oss Swea. Skara Tidning rapporterade den 5 januari 1867, att ”Konserten till förmån för Molinska fontänens afgjutning inbringade, enligt lemnad redowisning, 14,653 rdr 29 öre i nettobehållning”. Fontänen kom 1873 på plats i Kungsträdgården i Stockholm.

1867 blev ett år, då det inte förekom en enda bokhandelsannons i LnT, vare sig från Hedbom eller Gudmundsén. Hedbom verkade ha hamnat i ekonomiska trångmål. I LnT den 2 mars 1867 fanns det en annons:

”Jag hade trott att de personer hvilka begagnadt å kredit vid min bokhandel i Lidköping, skulle med kännedom om bokhandlarens skyldigheter att betala herrar bokförläggare för det under förra året försålda vid årets början, sina skulder åtminstone till Februari månads slut inbetala, men då nu en stor del detta försummat, så nödgas jag anhålla, att alla skulder till Lidköpings bokhandel för 1866 restfritt blifva inbetalta inom den 15 mars.”

1868 kunde man åter läsa bokannonser från J. C. Hedboms bokhandel. Men de ekonomiska problemen verkade inte att ha löst sig. Han hade ledsnat på det hela och i annonser i LnT kom nya anmälningar om de krav, som han hade på dem som inte hade betalat sina skulder till honom.

Först tillkännagav han i Lnt den 18 mars 1868, att han trots uppmaning i stadens tidning – antagligen annonsen den 2 mars 1867 – inte ännu hade fått betalt. Därför skulle han lämna skulderna till inkasso, om de inte betalades innan månadens slut. Detta verkade inte heller ha fungerat till fullo, eftersom han i en andra annons i LnT den 1 april 1868 lät tillkännage, dels att han hade beslutat att överlåta sin bokhandel ”på annor person”, dels att ”alla fordringar för 1867 blifvit till inkassering lemnade hos herr stadsfiskalen P. W. Ohlson”.

 

  1. J. Törnwalls Bokhandel och O. Gudmundséns Bokhandel 1868-1869

Det var uppenbarligen A. J. Törnwall som övertog J. C. Hedboms bokhandel 1868. Den första annonsen från A, J, Törnwalls Bokhandel kom i LnT den 20 maj 1868. Då handlade det om tre böcker, som komminister Claës Johan Ljungström hade författat respektive översatt, innan han tillträdde tjänsten 1866 i Lidköping:

–   Åhs och Wedens härader samt staden Borås, nedsatt från 6 rdr till 3 rdr,
–   Redvägs härad med staden Ulricehamn, för 3 rdr och
–   Commentar öfver Psalmerna efter E. W. Hengstenberg, första bandet med 50 psalmer för 2 rdr.

Ljungström var då också ordförande i den så kallade Folkbiblioteks-Direktionen i Lidköping, samtidigt som Törnwall var bibliotekarie för folkbiblioteket. Under sin tid i Lidköping gav Ljungström 1871 också ut boken Kinnefjerdings och Kållands härader samt staden Lidköping. Om detta finns det mera att läsa i kapitlet Folkbiblioteket i Lidköping 1863-1872.

I en annons i LnT den 27 maj 1868  tidning kunde man läsa, att Törnwall också sålde ”Eau de Cologne Philocome till dagligt användande, … förhindrar inom några dagar, så väl bildandet av linner, som hårets affallande, befordrade hårväxten på ett aldrig anadt sätt, gör håret mjukt och glänsande som siden, renar huden och stärker hufvudets nervsystem”.  I samma annons erbjöd Törnwall också Förklaringar öfver främmande ord och namn i svenska språket, upptagande dess härledning, uttal och betydelse av D:r C. M. Ekbohrn, 2:dra häftet för 75 öre. I nästa annons den 6 juni meddelade Törnwall, att han sålde ”Lösnummer af Lidköpings nya Tidning”.

Senare 1868 kunde man den 13 november i tidningen läsa dödsannonsen över S. A. Hallman. Han dog ”i en ålder af 75 år, 6 månader och 20 dagar”.

____________________________
Tidigare artiklar skrivna av Alf Johansson i Lidköpingsnytt – klicka