Gå direkt till Nyheten (Vänsterpartiet: Vårt förslag till hur kommunen ska använda pengar
Rädda Framnäs IP – Satsa ändå på Ågårdsområdet)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 23 januari 2022

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Vänsterpartiet: Vårt förslag till hur kommunen ska använda pengar
Rädda Framnäs IP – Satsa ändå på Ågårdsområdet

Publicerad torsdag, 03 juni 2021, 14:01 av Redaktionen

Politisk inriktning för Strategisk plan och budget 2022 och flerårsplan 2023-24 samt investeringsbudget för 2022-2024 inklusive långsiktig plan till 2031 – Förslag från Vänsterpartiet i Lidköping

Förslaget återges – liksom andra partiers förslag – i sin helhet.
Se mera under kategorin Politik

Ett jämlikt och hållbart Lidköping med framtidstro och omtanke om den gemensamma välfärden

Den ekonomiska ojämlikheten har ökat den senaste tiden och Lidköping är inget undantag. När ojämlikheten ökar tenderar skolresultat, förväntad livslängd, social rörlighet, psykisk ohälsa, droganvändning, tonårsfödslar, ohälsosam fetma och kriminalitet att utvecklas negativt. I ojämlika samhällen får vår bakgrund och status konsekvenser för och påverkar hur vi människor i ett samhälle ser på varandra.

Vänsterpartiet vill arbeta för ett Lidköping som bygger på jämlikhet. Det krävs att vi gör satsningar på arbetsmarknad, vård- och omsorgen, skolan och verkar för ett rikt kulturliv, en utbyggd kollektivtrafik och ett hållbart klimat. Människor ska bli mer delaktiga och kunna påverka sitt liv i ett demokratiskt samhälle.

Kommunen ska aktivt arbeta med att tillvarata barns rättigheter samt förhindra rasism och diskriminering.

Ett jämlikt Lidköping gör livet bättre för alla. En kommun som aktivt arbetar för minskade ekonomiska klyftor, ökad hälsa, bra utbildning och goda livsmöjligheter leder också till att människor kan förverkliga sina drömmar och liv. Det leder också till ett tryggare samhälle och en minskad belastning på klimatet. Vänsterpartiets strategiska plan och budget för 2022 och flerårsplan för 2023-24 utgår från hur Lidköpings alla resurser kan användas på bästa sätt för att skapa ett jämlikt samhälle byggt på solidaritet men också till att våra invånare och medarbetare ska kunna återhämta sig efter pandemin.

Dags för återhämtning efter coronapandemin

Coronapandemin har inneburit omfattande förändringar för människor och samhälle. Kommunens medarbetare har gjort sitt yttersta för att begränsa pandemin och se till att samhället fungerar. Kommunens verksamheter har visat att de kunde ställa om för att hantera de omställningar som behövts göras under pandemin men det har också påfrestat vår verksamhet och har slitit hårt på vår personal som gett allt för att förhindra smittspridning. Pandemin har synligt gjort de brister som finns i vårt välfärdssamhälle. Det är viktigt att vi tar vara på erfarenheter som framkommit under pandemin, åtgärder de brister som blivit synliggjorda, avsätter resurser för återhämtning och förbättrar kommunens verksamheter.

Människor har under pandemin blivit av med sitt arbete eller fått minskade inkomster och andra kommer inte in på arbetsmarknaden. Våra barn och ungdomars skolgång har påverkats av pandemin. Den psykiska hälsan påverkas negativt och när människors livsutrymme minskar ökar också våldsutsattheten. Kollektivtrafiken positiva utveckling har brutits när människor uppmanats undvika onödiga resor. Föreningsliv har drabbats när aktiviteter har begränsats vilket får konsekvenser för den sociala ekonomin i samhället. Vi är många som saknar glädjen att ta del av eller vara en del i skapandet av kultur. Samtidigt som många kulturarbetare har begränsat eller mist arbetstillfällen.

När pandemin nu förhoppningsvis med en ökad vaccinering och sommaren i antågande klingar av är det dags för att påbörja en satsning för ökad jämlikhet och återhämtning i Lidköping. Kommunen har en viktig uppgift under budgetperioden att ta fram åtgärder som motverkar ohälsa, att elever får tillbaka den kunskap och utbildning som de har missat under pandemin, minskar arbetslösheten och som har en positiv inverkan för civilsamhället.

Hur länge Covid-viruset kommer påverka våra liv, hälsa och samhälle är i dagsläget svårt att veta. Men det vi vet är att det kommer pröva kommunens verksamhet och välfärdstjänster flera år framåt. För närvarande pågår den omfattande befolkningsvaccinationen som ett viktigt steg för att motverka spridningen av Covidviruset och möjliggöra minskningar av de restriktioner som vi har. Rapporter visar att vaccinationstakten varierar både regionalt och lokalt. En orsak till den varierande vaccinationsgraden är den ojämlika strukturen i samhället. Lidköpings kommun ska tillsammans med regionen verka för att vaccinationsgraden blir hög och jämnt fördelad i kommunen.

Insatser för återhämtning, framtidstro och ökad jämlikhet:
1. En bra start i livet
Grunden för ett hållbart samhälle är att alla barn får en bra start i livet. Lidköpings kommun ska verka för att alla barn och ungdomar ges jämlika förutsättningar för en trygg uppväxt och ett lärande som ger kunskap. Förskola och skolan ska utvecklas utifrån barnens behov och inte utifrån målsättningar som hur Lidköpings företagsklimat kan förbättras.
Alla barn, ungdomar och föräldrar ska kunna lita på att det finns en bra barnomsorg och skola där de känner trygghet och där det finns en god lärmiljö. För att kunna kompensera barn och ungdomars olika bakgrund och behov måste resurser till förskola, fritidsverksamhet och skola användas rätt och i tid. All forskning visar att tidiga insatser ger bästa resultat för att förhindra ohälsa och social utslagning. Barngruppernas storlek har betydelse för att barnen och pedagoger skall känna sig trygga. Därför är minskade barngrupper i förskolan en viktig tidig insats för att alla barn ska få en bra start i livet. Kommunen ska kunna erbjuda särskilt stöd redan i förskolan och så tidigt som möjligt under skoltiden. Förskolan behöver fortsätta att byggas ut och planeras utifrån hur infrastruktur fungerar samt var människor bor.
Skolan ska vara en trygg plats, fri från rasism, sexism och mobbing. Ingen elev ska känna sig kränkt eller osynliggjord. Insatser och metoder som bidrar till ökad närvaro i skolan, som förhindrar elevers frånvaro och som säkrar att elever går ut grundskolan med godkända betyg måste utvecklas.
Varje skola ska fortsätta arbetet som motverkar mobbing och kränkande särbehandling. Lidköpings skolor ska kännetecknas av en bra kvalitet och att alla barn ges möjlighet till att kunna uppnå sina studiemål. Kommunen ska fortsätta utvecklingsarbetet med att utveckla bra skol- och undervisningsmiljöer.

• Barn- och skolnämnden får ett ramtillskott om 5 milj kr per år för perioden 2022-2024 och för att kunna vidta åtgärder som kan ha uppstått under pandemin såsom utbildningsunderskott, som möjliggör att elever kan återhämta förlorade kunskaper samt leder till minskad skolfrånvaro.
• Barn och skolnämnden får ett ramtillskott för perioden för att minska barngrupperna inom förskolan.
• Barn- och skolnämnden får i uppdrag tillsammans med servicenämnden utreda och ta fram förslag till ytterligare en förskola under perioden 2023 – 2025 för att kunna minska barngrupper och möta den förväntade befolkningstillväxten.
Nämnd Ramtillskott/Satsningar   År 2022   År2023   År 2024
BSN Mindre barngrupper   2 milj kr   3 milj kr   4 milj kr
BSN Ramförstärkning/Utbildningsskuld 5 milj kr 5 milj kr 5 milj kr

2. Utbildning är en förutsättning för arbete och ett jämlikt Lidköping.
Lidköpings utbildningar ska kännetecknas av en god kvalitet och som bidrar till att elever uppnår uppsatta kunskapsmål och gymnasieexamen. Att möta varje elev utifrån dess förutsättningar är en stor utmaning och ska gälla under all gymnasieutbildning. Insatser och metoder som bidrar till ökad närvaro i skolan, som förhindrar elevers frånvaro och som säkrar att elever kan lämna gymnasiet med en genomförd utbildning. Elevhälsan har en viktig roll när det gäller motverka psykisk ohälsa samt ge ett tidigt stöd. En organisationsförändring har genomförts i Lidköping och utbildningsförvaltningen har tagit över det ansvar för arbetsmarknadsfrågor som tidigare funnits på socialförvaltningen. Det är viktigt att utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden samverkar med andra förvaltningar och parter för att motverka en stigande arbetslöshet. Genom tidiga förebyggande insatser och sociala investeringar såsom utbildning och åtgärder som leder sysselsättning kan bryta utanförskap och ekonomisk marginalisering.
Vuxenutbildningen kommer ha än större betydelse de kommande åren för att det behov av återhämtning som kommer uppstå under och efter pandemin.

Campus Västra Skaraborg har stor betydelse för vårt område och dess invånare ska kunna möta nya krav och framtida behov. ”Svenska för invandrare” och undervisning som riktar sig till nyanlända ska kännetecknas av hög kvalitet och leda till att man får ett jobb och bli delaktig i samhället.

• Utbildningsnämnden får ett ramtillskott om 3 milj kr per år för perioden 2022-2023 och 2 milj kr för år 2024 för att kunna vidta åtgärder som kan ha uppstått under pandemin såsom utbildningsunderskott, som möjliggör att elever kan återhämta förlorade kunskaper samt leder till minskad skolfrånvaro.
• Utbildningsnämnden får ett ramtillskott om 2 mnkr per år för perioden 2022-2024 för att elevhälsan ska kunna ge stöd och tidiga insatser
Nämnd Ramtillskott/Satsningar   År 2022   År2023   År 2024
UTN Ramförstärkning/Utbildninsgskuld   3 milj kr   3 milj kr   2 milj kr
UTN Elevhälsan – Förstärkningar   2 milj kr  2 milj kr   2 milj kr

3. En trygg, säker vård- och omsorgsverksamhet
En viktig förutsättning för att Lidköping skall kunna erbjuda en vård och omsorg av god kvalitet är att den är gemensamt styrd och finansierad samt att den är fri från privata vinstintressen. Andelen äldre människor kommer öka de kommande åren. Boende- och omsorgsinsatser ska kännetecknas av flexibilitet, trygghet och delaktighet. Det ska finnas ett brett utbud av olika boendeformer och mötesplatser för äldre. Människor ska ges ett ökat inflytande över insatser och boendeformer när de behöver stöd och vårdinsatser.

För att kunna möta det ökade behovet av vård och omsorg och samtidigt kunna behålla kvalitén i vården måste ett fortlöpande förbättringsarbete genomföras. Coronapandemin har visat på brister och utvecklingsbehov inom vård- och omsorgsverksamheten. Coronakommissionens rapport och Inspektionen för vård- och omsorg visar hur viktigt det är med kontinuitet, att antalet vårdare per brukare inte blir för många, att medicinska omhändertagandet inom äldrevården måste förbättras, att ledarskap måste stärkas och bli mer synliga i dagliga arbetet. Det måste finnas en bemanning som klarar av extraordinära situationer och att våra medarbetare har rimliga förutsättningar att arbeta utifrån. En bra bemanning inom vård och omsorg ger ökad trygghet och kvalitet för de äldre och andra som behöver omsorgsstöd. Det skapar utrymme för personalen att ägna mer tid för de äldre och utveckla verksamheten.

Insatser för människor med psykisk ohälsa måste förbättras. Demensvården ska stärkas genom att ett demenscentrum utvecklas på Östhaga äldreboende. Kommunen ska se till att det finns tillgång till anhörigstöd och avlastning. Det framgångsrika arbete som skett i Lidköping när det gäller att utveckla den nära vården ska fortsätta.
• Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att göra en översyn samt ta fram förslag för att få en bemanning som kan bidra till att verksamheten är bättre rustad för att möta ökade vårdbehov och bidrar till en god patientsäker vård och omsorg, att medicinska insatser kan ges utifrån de behov som finns inom vård- och omsorg och hur arbetsledning kan stärkas för att ge en god och säker vård.
• Vård- och omsorgsnämnden får en ramförstärkning för att öka kunna bemanningen inom vård- och omsorg.
Nämnd Ramtillskott/Satsningar   År   2022   År 2023   År 2024
VON Förstärkt bemanning 6 milj kr 10 milj kr 10 milj kr

4. Social trygghet för ett jämlikt Lidköping
En generell välfärd och full sysselsättning kombinerat med fungerande trygghetssystem är de viktigaste redskapen för att motverka och minska de sociala och ekonomiska klyftorna i samhället.
En negativ effekt av de restriktioner som gjorts för att förhindra spridningen av coronaviruset är att allt fler är hemma med ett begränsat umgänge vilket får konsekvenser för kvinnor och barn som lever med våldsamma män riskerar att drabbas hårt. Isolering, arbetslöshet och ekonomisk kris kan leda till att fler drabbas av våld i nära relationer och det är viktigt att kommunen har resurser för att kunna upptäcka och ge stöd åt dessa utsatta. En annan negativ effekt är att risken för missbruk och annan social problematik. Genom ett kvalitativt förebyggande arbete med tidiga insatser och sociala investeringar skapar vi en tryggare framtid och samhälle. Kommunens arbete ska inriktas mot att ge stöd, förebygga droganvändning och sociala problem, minska skillnader i hälsa och utjämna livsvillkor. Insatser för barn som lever i fattigdom är ett annat område som behöver lyftas fram. Kommunen ska aktivt arbeta med åtgärder som motverkar hemlöshet och erbjuda insatser för de människor som står utanför bostadsmarknaden.
Socialnämnden har under flera år haft stora ekonomiska utmaningar. Ökade kostnader för placeringar barn och unga, ekonomiskt bistånd och omställningsarbete för att möta behov kontra tillgängliga resurser. För att klara av de utmaningar som finns för socialnämnden står inför är att nämnden får realistiska förutsättningar för att genomföra sitt omställningsarbete och möta de kostnadsutvecklingar som nämnden kan riskera att drabbas av.
• Socialnämnden får ett ramtillskott om 3 mnkr per år för perioden 2022-2024 för att kunna ska kunna ge stöd och tidiga insatser som kan uppstå under eller efter pandemin
Nämnd Ramtillskott/Satsningar   År 2022   År2023   År 2024
SN Ramförstärkning 3 milj kr   3 milj kr   3 milj kr

5. Ett rikt kultur- och fritidsliv i Lidköping
Ett rikt kultur- och fritidsliv har stor betydelse för att människor vill leva i eller besöka Lidköping men bidrar också till människors hälsa och livskvalitet. Kultur- och fritidslivet ska vara öppet och tillgängligt för alla oavsett vilken bakgrund eller vilken funktionsvariation man har. Kommunen verkar för att kultur- och fritidslivet skapar engagemang och öka förståelsen mellan människor samt att den kännetecknas av variation och ett brett utbud.
Besöksnäringen är idag en av de största näringsområdena i kommunen. Coronapandemin har slagit hårt mot denna verksamhet och många evenemang är inställda under 2020 eller framflyttade. Lidköpings kommun behöver ta fram en strategi för att öka antalet besökande och evenemang när samhället åter igen öppnar upp. En effekt av pandemin och den kris som finns är att fler väljer hemester, utflykter i sitt närområde eller resande inom landet. Lidköping har unika natur- och kulturarv som har stor betydelse för rekreation och besöksnäring så som Läckö, Rörstrandsområdet, Vänerskärgården, Biosfärsområdet samt verksamheter som Stadsnära Lantgård. Lidköping har ett unikt kulturarv kring Rörstrand som måste utvecklas under planperioden. Kommunen behöver tillsammans med olika samarbetspartner ta fram en strategisk plan för hur utvecklingen av Rörstrand museum och Porslinstaden ska utvecklas.
Kommunen har många goda förutsättningar för att utvecklas som frilufts- och rekreationsområde, vilket har betydelse för invånare och besökare.

Framnäsområdet är ett område som har stor betydelse för kommunens friluftsliv och rekreation. Det är också ett viktigt område för besöksnäringen Det fortsatta utvecklingsarbetet av Framnäsområdet ska utgå från ett fortsatt och utvecklat frilufts- och fritidsområde. Detta utvecklingsarbete ska ske tillsammans med berörda parter och föreningar.

Beslut har tagits om att bygga ett nytt badhus som placeras intill utomhusbadet. För att få ned driftkostnader för inomhus- och utomhusbad bör det prövas om en delfinansiering av investeringskostnaderna kan ske genom att använda en del av Lidköpingskapitalet.

Idrottsplatsen Framnäs har en unik central placering som måste tas tillvara och stärkas. Investeringsmedel avsätts därför för till en upprustning av friidrottsbanor och Idrottsplatsen.

Det förslag till att skapa en cykel- och skatepark i Framnäsområder ska tas tillvara och igångsättas under perioden 2022-2024.

Arbetet med att utveckla en scenkonstlokal i Lidköping behöver påskyndas. En första utredning har genomförts. Förslag till en ny scenlokal och placering behöver presenteras så att ett investeringsbeslut kan fattas under 2022 med mål att senast år 2024 ska det finnas en ny scenkonstlokal i Lidköping.

Idrotten och fritidsutbudet står inför nya behov som behöver mötas. Lidköping växer och det är viktigt att funktionsdugliga idrottsplatser/hallar finns på flera platser i staden och kommunen. Under perioden behöver en utredning och projektering av hur det gamla badhuset kan utvecklas till framtida idrottshall/multisporthall påbörjas för att kunna möta framtida behov, något som är nödvändigt för idrottens utveckling.

Coronapandemin har drabbat och påverkat civilsamhället och inte minst vårt föreningsliv som har har varit tvungna att minska på antalet aktiviteter och arrangemang. Antalet medlemmar och aktiva har minskat i många föreningar och ekonomin har påverkats. Kulturlivet har påverkats i hög grad av pandemin och det kommer att märkas de kommande åren. Samtidigt som kultur är en viktig näringsgren som haft svårt att klara sig, har det också mer än någonsin visat sig hur viktig kulturens roll är. Kommunen har en viktig uppgift att under budgetperioden hjälpa till med återhämtning av våra möjligheter att både utöva kultur och ta del av kulturupplevelser.
• Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden och Destinationsbolaget samt andra samarbetspartner ta fram en strategisk plan för utveckling av Porslinstaden som varumärke för Lidköping kan förbättras.
• Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag tillsammans med servicenämnden att ta fram ett förslag till ny scenlokal och lämplig placering så att ett investeringsbeslut kan fattas under år 2022 med mål att senast år 2024 ska det finnas en ny scenkonstlokal i Lidköping
• Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag tillsammans med servicenämnden påbörja emn utredning och projektering av hur det gamla badhuset kan utvecklas till framtida idrottshall/multisporthall för att kunna möta framtida behov, något som är nödvändigt för idrottens utveckling.
• Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att göra en översyn om hur IP Framnäs kan utvecklas och moderniseras.
• Kultur- och fritidsnämnden nämnden får en ramförstärkning för att öka kunna bemanningen inom vård- och omsorg.

Nämnd Ramtillskott/Satsningar   År 2022   År2023   År 2024
KFN Ramförstärkning/Återhämtningsstöd till föreningsliv/kultur   2 milj kr    2 milj kr

6. Ett miljö- och klimatsmart Lidköping
Världen och vi i Lidköping står inför stora miljö- och klimatutmaningar och för att vi ska kunna klara av dem så kommer det behövas en mängd olika insatser. Miljöplanen för Lidköpings kommun ska genomsyra alla verksamheter. Lidköping ska vara en miljö- och klimatsmart kommun där vi värnar om den biologiska mångfalden och de så kallade ekosystemtjänsterna. Ett jämlikt Lidköping har stor betydelse för omställningen till ett klimathållbart samhälle.
Genom att öka andelen klimatsmart och hälsosam mat, att verka för en minskad köttkonsumtion och ökade satsningar på hållbar, växtbaserad mat i kommunen kan vi bidra till att minska de klimatpåverkande utsläppen. Genom ett fokus på lokal- eller närproducerade varor kan vi bidra till en levande landsbygd. Lidköping är och ska fortsätta vara en FairTrade City-kommun.

Kommunen ska bidra till att minimera vårt avfall och att våra resurser från naturen hanteras på ett bättre sätt. Utvecklingsarbetet med källsortering och återvinning av avfallet ska fortsätta. Kommunens energieffektivisering ska fortsätta och andelen förnyelsebar energi skall öka. Under perioden ska en plan tas fram som redovisar på åtgärder som bidrar till en ökning av förnyelsebar energiförsörjning till Lidköpings bostadsområden. Utvecklingen av ett nytt och uppgraderat avloppsreningsverket är en viktig miljöinvestering och ska planeras utifrån framtidens miljökrav.

Vid stadsplanering ska åtgärder som underlättar användande av kollektivtrafik och planering av infrastruktur som minskar klimatpåverkan prioriteras. Samhällsplanering ska verka för att fler ges möjlighet till att kunna nyttja bilpooler och ha med detta i planeringen när vi tar fram nya bostadsområden. Ett minskat bilåkande inom staden och fler bilfria områden öppnar för nya möjligheter för stadens utveckling. Kollektivtrafikresandet har minskat med anledning av pandemin och de rekommenderade reserestriktionerna. Ett arbete med att återfå resenärer till kollektivtrafiken måste intensifieras. Kommunen ska tillsammans med Västra Götalandsregionen arbeta för att fler resenärer använder kollektivtrafiken. Under perioden behöver utvecklingsarbetet med att förbättra turtätheten inom kommuntrafiken utökas under kväll- och helgtrafik. Kinnekullebanan är en viktig pendlingsväg för invånarna samt näringslivet i Lidköping och våra grannkommuner. Kommunen ska fortsätta arbetet med att vara pådrivande för att banan utvecklas.

Kommunen har tagit fram ett gång-, cykel- och trafiksäkerhetsprogram med förslag som leder till att fler väljer cykel som transportmedel och ökar säkerheten för cyklister och fotgängare i trafiken. Om programmet ska kunna förverkligas måste fler cykel- och promenadstråk utvecklas och tillgången till bättre cykelparkeringar behöver förbättras. För att kunna intensifiera detta utvecklingsarbete med programmet avsätter vi 4 mnkr per år i investeringsbudgeten under perioden 2022 – 2024.
• Kommunstyrelsen får ett ramtillskott om 2 mnkr för perioden 2023 – 2024 för att kunna göra tilläggsköp för att utveckla kväll- och helgtrafik i Lidköpings kommun.

• Kommunens strategiska budget- och plan justeras med en ramförstärkning om 1 mnkr per år till servicenämnden avseende ökad satsning av närproducerat/ Miljömärkt och Fairtrade-produkter

Nämnd Ramtillskott/Satsningar   År 2022   År2023   År 2024
KS Tillköp Utveckla lokal kollektivtrafik kvällar/helger   2 milj kr    2 milj kr
SEN Fortsatt utveckling miljömärkt/Fair trade   1 milj kr   1 milj kr   1 milj kr

7. Omtanke om kommun, natur och livsmiljö
Lidköping har en unik stadsbild och stadskaraktär som måste vårdas. Det är en tillgång för våra invånare men också för att Lidköping ska vara ett attraktivt besöksmål. Kommunen har ett ansvar för att vårda den offentliga konsten och andra betydelsefulla historiska landmärken som finns i vår stad. Investeringsmedel måste avsättas för att kunna genomföra detta

Stadsplanering ska ta hänsyn till att det finns gröna stråk och rikt med grönområden. Kommunen ska verka för åtgärder som underlättar att bedriva stadsodling och i görligaste mån skydda betes- och åkermark. Tillgänglighet till rena stränder ska finnas samt närhet till grönområden. Investeringsmedel för att vårda våra badstränder ska finnas kvar i investeringsbudgeten och servicenämnden ska kontinuerligt uppgradera behov av åtgärder. Våra stadsnära skogar ska skyddas då det har stor betydelse för människors rekreation och utveckling. Skogarna fyller också ett viktigt pedagogiskt värde för barn och vuxna som kan ta del av ekosystem och biologisk mångfald som lever tätt inpå oss människor. Nyplantering av träd är viktigt och nödvändigt för att kunna behålla Lidköping som en stad inbäddad i grönska.

Förutsättningar för att kunna bo, leva och verka i en landsbygd är i hög grad beroende av att det finns tillgång till jobb, välfärd, utbildning och samhällsservice. Bredbandsutbyggnad, tillgång till drivmedelsförsäljning och butiker är andra faktorer som har betydelse för människor som lever på landsbygden eller mindre orter. Lokala initiativ som ger samhällsservice, jobb och bidrar till en levande landsbygd ska tas tillvara. Människors delaktighet och engagemang är en viktig förutsättning för att kunna utveckla landsbygden och landsbygdsråden är en viktig förutsättning för att kunna utveckla landsbygden.

Stadsnära Lantgård är en föreningsdriven verksamhet som har blivit ett omtyckt besöksmål i Lidköping. Verksamheten har både en social och pedagogisk inriktning som skapar verksamhet för människor på olika sätt och kommunen ska vara en viktig samarbetspartner för att verksamheten ska finnas kvar samt kunna utvecklas.

8. Ett välkomnande Lidköping
Lidköpings kommun ska vara en kommun där alla kan utvecklas. Kommunen skall kännetecknas av en attraktiv stads- och landsbygdsutveckling. Befolkningstillväxten är inte ett självändamål – det skall vara ett resultat av att människor och företag trivs samt utvecklas i Lidköping. Delaktighet, inkludering och samverkan är ledord för kommunens integrationsarbete. Genom ett bra integrations-arbete ska vi tillvara ta nyanländas kunskaper och erfarenheter och underlätta deras inträde i arbetslivet.
En förutsättning för ett välkomnande och jämlikt Lidköping är att människor med funktions-nedsättning kan erbjudas samma möjligheter som andra att leva ett gott och meningsfullt liv. Kommunen ska verka för att livsvillkoren och tillgängligheten för personer med fysisk, psykisk och intellektuell funktionsnedsättning förbättras.
Alla människor ska ha möjlighet att leva i bra bostäder till rimliga kostnader och en trygg boendemiljö. Lidköpings kommun växer och arbetet med att ta fram nya områden och alternativ för bostadsbyggande är prioriterat. För att vi skall ha möjlighet att planera bra, moderna bostäder och stadsdelar behöver kommunen en stor allmännytta. För att bostadsbyggande ska ske på ett hållbart sätt skall kommunen vara en styrande aktör och tydligare kommunicera vilka områden som skall utvecklas och på vilket sätt. Det är viktigt att det finns ett utbud av lägenheter som kan ge skydd åt människor som drabbas av våld i nära relation. Bostadsplanering ska ta hänsyn till att det finns närhet till grönområden och parker. Den ska också motverka segregation. Tillgången till bostäder i kommunen behöver öka de kommande åren genom ett hållbart byggande som tar hänsyn till behov, naturvärden och kommunens karaktär. Kommunens bostadsförsörjningsprogram ska kontinuerligt uppdateras. Hamnstaden utvecklas i en takt som kommunens ekonomi och områdets miljö tillåter.
Goda kommunikationsmöjligheter såsom infrastruktur, bredband är nödvändiga för att människor skall verka i Lidköping samt för företagsetableringar i kommunen. Cykel- och promenadstråk behöver fortsätta att utvecklas.

9. Ett demokratiskt och jämställt Lidköping
Lidköping ska vara en förebild för jämställd utveckling. Jämställdhetsperspektivet ska integreras i kommunens beslut, styrning och verksamheter. Ett framgångsrikt jämställdhetsarbete förutsätter ett aktivt engagemang och ansvar på ledningsnivå. Strukturer måste synliggöras och jämställdhet säkras genom analyser, kartläggningar och konsekvensbedömningar, som är viktiga för att kunna förbättra kommunens jämställdhetsarbete. Kommunstyrelsen ska ta fram en strategi med uppsatta jämställdhetsmål som ska användas i budget- och verksamhetsmål för att vägleda kommunens jämställdhetsarbete.
Lidköpings kommun som arbetsgivare ska prioritera personalens arbetsmiljö och arbetsvillkor så att vi stärker vår attraktivitet som arbetsgivare. Jämställdhet och mångfald ska genomsyra verksamheten. Våra anställda är vår största tillgång och kommunen skall erbjuda personalen en god arbetsmiljö med goda arbetsförhållanden. Mår personalen bra kan vi leverera den bästa kvalitén för våra invånare. Arbetet med att säkra personalförsörjningen för kommunens verksamheter måste intensifieras.
• Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram åtgärder som bidar till att Lidköpings kommun blir en jämställd arbetsplats samt leder till bättre uppföljning av kommunens jämställdhetsåtgärder.

10. Ett ekonomisk hållbart Lidköping
För att kunna säkra en stark välfärd som förmår ge alla människor en bra vård, skola och en trygg ålderdom behövs både ökade intäkter och ett fortsatt arbete med god ekonomisk hushållning. Genom resursförstärkningar, god kostnadskontroll och ett kontinuerligt kvalitets- och förbättringsarbete där anställda och medborgare är delaktiga skapas förutsättningar för en hållbar ekonomi. En ökad ojämlikhet i kommunen leder till ökade kostnader och tidigare insatser för att motverka detta ska prioriteras.

Kommunens verksamheter har drabbats av pandemin. Statsbidrag till kommunens verksamheter har ökats de senaste åren för att underlätta hanteringen av pandemin. Det är viktigt att dessa statsbidrag används till det var avsett för och inte till resultatförbättringar. Pandemin kommer ha effekter flera år framåt och det är viktigt att kommunens verksamheter har rimliga förutsättningar att planera sin verksamhet utifrån. Kommunens resultatmål om 1% måste utifrån den osäkra ekonomiska situationen ses under en längre tidsperiod och får inte leda till kortsiktiga besparingar som påverkar kvaliteten negativt eller försämrar arbetsmiljön. Ekonomiska åtgärder och effektiviseringar får inte heller läggas ut som ett generellt sparbeting då det ofta leder till ökade kostnader i form av kvalitetsbrister.

Lidköpings kommun fortsätter att växa vilket ställer krav på tillgång till förskoleplatser och skolor samt att det finns bostäder, en fungerande infrastruktur och underhåll. Andra förutsättningar för en gynnsam utveckling är att kommunen växer balanserat både ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Beslut och planering ska bygga på hänsyn till dessa tre perspektiv. Det är genom att lyckas hålla ihop välfärdstjänster och utvecklingsfrågor på ett hållbart sätt som vi blir framgångsrika. Lidköpings kommuns mål om att ha 45 000 invånare år 2030 och samtidigt klara omtanke om stadsmiljö, grönområden, natur och stadsnära skogar förutsätter en hållbar utveckling och därför framflyttas det tidigare måldatumet till år 2035.

För att kunna klara av de behov som finns inom kärnverksamhet och kunna ge en god service till kommunens invånare har flera nämnder äskat om resursförstärkningar utöver de budgetmedel som angivits i kommunstyrelsens inriktningsbeslut. Vänsterpartiet tillstyrker flera av dessa och anser att det är av stor betydelse att nämnder och styrelser har realistiska budgetförutsättningar att planera verksamheten utifrån.

11. Investeringsbudget för framtiden
Kommunen står inför rekordstora äskanden om investeringar under den kommande perioden. Många av investeringarna är nödvändiga för att vi ska kunna möta kommande behov inom välfärdssektorn samt att kommunen växer. Investeringar måste vara långsiktiga och bidra till effektiviseringar för att kunna säkra en fortsatt ekonomisk hållbarhet. Lidköping ska vara en klimatsmart kommun och investeringar ska bidra till energi- och miljöeffektiviseringar.

Förslaget till investeringar måste utgå från ett investeringsutrymme som utgår från de ekonomiska förutsättningar som finns för Lidköping samt att driften och verksamheterna inom vård, skola och omsorg inte äventyras. Prioriteringar är nödvändiga och investeringar ska vara realistiska att genomföras under tidsperioden samt kunna samplaneras med kommunens övriga planarbete.

Barnomsorg och skola kommer fortsätta att byggas ut för att kunna möta kommande behov. För att kunna minska barngrupperna inom förskolan och utifrån att Lidköping kommun får nya invånare så behöver utbyggnaden av förskolor att fortsätta. Utbyggnaden bör ske i samarbete med planering av nya bostäder och bostadsområden. Planering bör ske så att tidigareläggning av projekt kan genomföras. Ett utvecklingsarbete har genomförts för att ta fram förslag som möter kommande behov av lokaler och elevplatser för högstadiet.

Kommunens äldreomsorgsplan är en viktig grund för planeringen av kommande investeringar och investeringsramarna innehåller förslag som följer äldreomsorgsplanen.

Kommunen står inför stora investeringskostnader inom infrastruktur och teknisk service. Det handlar om att investera i ett avloppsreningsverk, fortsatt bredbandsutbyggnad och utbyggnad av elnät och VA-nät. Dessa investeringar kommer vara viktiga för lång tid framåt. Dessa investeringar är av stor betydelse att de samplaneras och genomförs i en takt som är möjliga att klara av utifrån skatte- och taxefinansiering. Ett test med fastighetsnära källsortering har genomförts i kommunen och utvärderats. En förbättrad avfallssortering av matavfall i kommunen och investeringsramarna har påbörjats och tar ska fortsätta under perioden.

Arbetet med åtgärder som utvecklar och främjar cykel- och gångvägar i Lidköping behöver intensifieras och medel avsätts investeringsplanen för detta.
Investeringar för Hamnstaden och Framnäsområdet genomförs utifrån ekonomiska förutsättningar och medel avsätts för stadsutveckling. Utveckling av Framnäsområdet ska främst inriktas utifrån att utvecklas som frilufts- och fritidsområde. Den centrala idrottsplatsen Framnäs ska finnas kvar då den har stor betydelse för skolor men också har ett centralt läge som ger närhet till besökare och utövare Investeringsmedel avsätts för modernisering och upprustning av IP Framnäs.

Vänsterpartiets förslag till förändringar i investeringsbudget:

• Modernisera IP Framnäs – Investeringsmedel avsätts för upprustning och byte av banbeläggning om 10 mnkr till år 2024 och 10 mnkr till år 2025.

• Ny Scenkonstlokal i Lidköping. Uppdrag till Kultur och fritid tillsammans med Service att ta fram förslag till scenlokal så att investeringsbeslut kan fattas vid nästa års investeringsbudget. 1 mnkr avsätts för planering 2022 och målet är att en ny scenlokal kan vara färdig senast 2024.

• Bygg fler förskolor – Uppdrag till Service tillsammans med Barn och skola att komplettera med ytterligare en ny förskola under perioden 2024-25. 1 mnkr avsätts för planering år 2023. Detta för att klara uppdraget att minska barngrupperna i förskolan samt möta den planerade befolkningsökningen.

• Ombyggnad av Gamla Badhuset – Uppdrag till Kultur och fritid tillsammans med Service att utreda och ta fram förslag till om/tillbyggnad av Gamla badhuset till idrottshall (multisporthall). 2 mnkr avsätts för 2025.

• Satsningar enligt gång, cykel, trafiksäkerhetsprogram. Vi föreslår ytterligare åtgärder om 1 mnkr per år för perioden 2022 – 2024 vilket innebär 4 mnkr 2022, 4 mnkr 2023, 4 mnkr 2024, (totalt b12 mnkr under perioden)

• Fortsatt uppdrag Upprustning av badplatser, 200 tkr vartannat år från 2022 och framåt.

• Utred möjligheten att använda en del av kapitalet som delfinansiering av nytt Badhus för att få ned driftskostnader.

 

4 Kommentarer
Inline Feedbacks
Visa alla kommentarer
Leif
Gäst
Leif
3 juni, 2021 03:33

Tänk på att hälften av skatteintäkterna kommer från landsbygden men satsas bara i tätorten vi på landsbygden känner oss som en mjölkko det finns samhällen utanför rondllerna ena skrytbygget efter det andra

abpot
Gäst
abpot
3 juni, 2021 04:03

-Ni har absolut min röst med er, tror dessutom att många instämmer med det…

Ove Nordström
Gäst
Ove Nordström
3 juni, 2021 05:32

Man borde K-märkt läktaren!

Observerar
Gäst
Observerar
3 juni, 2021 06:33

Ord, ord och åter ord. Inget annat partis hela budget m.m brukar läggas ut här. Säger det något?