Gå direkt till Nyheten (Debatt: SD vill ha mer resurser till vården)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 27 januari 2023

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Debatt: SD vill ha mer resurser till vården

Publicerad fredag, 21 maj 2021, 10:47 av Insändare

Heikki Klaavuniemi, regionråd för Sverigedemokraterna, skriver i en insändare om större resurser till sjukvården.

Nu ökar vi ambitionen!

Sverigedemokraterna har återigen presenterat ett starkt budgetförslag. Förslaget inför 2022 tar sig an vårdberget som uppstått av covid-19 pandemin.  Vi ökar också övrig ambitionsnivå i sjukhusens egen produktion för att regionen ska kunna uppnå högre vårdgarantisnivåer än vi hade innan pandemin. För med sanningen i fokus, den var inte särskilt god.

De både kort- och långsiktiga konsekvenserna av Covid-19 har vid budgetens läggande visserligen både beaktats och beräknats, men en viss osäkerhet kvarstår.
Något som vi dock är övertygade om är att det behövs en massiv ekonomisk mobilisering till sjukhusen i syfte att bemästra sannolika inkomstbortfall och kostnadsökningar.

För att regionen ska kunna ta sig an vårdberget som vid 2021 års slut beräknas vara 30.000 inställda behandlingar och 30.000 inställda förstabesök så tilldelar vi Regionstyrelsen 800 mnkr i utökad ram 2022 för att bättre kunna hantera det ackumulerade vårdberg som uppstått efter covid-19 pandemin. Vi finner det lämpligast eftersom vi inte tror att sjukhusen ensamma kan axla merproduktionen. Här behöver vi även mer upphandlad vård, regional samverkan och ett bättre nyttjande av våra operationssalar som innan pandemin ofta stått tomma. Det är skrämmande att Västra Götalandsregionen 2021 inte har ett formaliserat samarbete med andra regioner där vi kan hjälpa varandra med varandras egen-regivårdköer.

För att kunna öka produktionen utöver vårdberget tilldelar Sverigedemokraterna till hälso- och sjukvårdsnämnderna ytterligare 400 mnkr, utöver tidigare beslutad indexuppräkning på 2 %.
Dessa medel är särskilt dedikerade till Hälso- och sjukvårdsnämnderna så att de ytterligare kan göra mer beställningar av vård hos sjukhusen. Förutom utökade medel så låter vi regionfullmäktige tydligt meddela att sjukhusen inte slentrianmässigt får dra ner på antal nettoårsarbetare när budgetanpassningar måste göras. Personalen är ofta en budgettung post och sjukhusen gör då därför det väldigt lätt för sig.

Ökad tillgänglighet i egen regi kräver personal.
Förutom sjukhusens närmast ovan beskrivna standardåtgärder vid besparingar vill vi se över ledarskapet på sjukhusen för att säkerställa att fortlöpande, trots allt nödvändiga, effektiviseringar genomförs utan att riskera tillgängligheten.
Vi upprepar också behovet av att Västra Götalandsregionen har en konkurrenskraftig lönesättning jämfört med våra grannregioner och gör därför en tung ekonomisk satsning för att stärka denna. Vi finansierar den sistnämnda satsningen med 750 mnkr över planperioden.

Vården av våra äldre, som är en av Sverigedemokraternas absolut högst prioriterade frågor, har på senare tid börjat uppmärksammas även av andra partier. Mer behöver göras och i vårt budgetförslag växlar vi upp rejält med frågor kopplat till denna vårdgrupp.
Vi finner det nödvändigt att Hälso- och sjukvårdsstyrelsen ser över och fastställer definitionen för vad som avses med geriatrisk vård, att vi utökar antalet specialistutbildningar för både läkare och sjuksköterskor med fokus på geriatrik.
Vidare fortsätter vi prioritera införandet av äldrevårdsmottagningar och ger Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i uppdrag att ta fram kriterier för dem.
Till sist bör regionen också inrätta ett regionalt geriatriskt centrum som kan stödja med kompentens, utveckling och stöd. Vi finansierar de utökade utbildningsplatserna kopplat till geriatrik och införandet av centrumet med totalt 10 mnkr.

SD prioriterar som alltid, vården.

Heikki Klaavuniemi Regionråd (SD)