Gå direkt till Nyheten (Regionsstyrelsen beslutade…)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 27 januari 2023

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Regionsstyrelsen beslutade…

Publicerad onsdag, 21 april 2021, 10:30 av Redaktionen

Regionstyrelsen beslutade om hälso- och sjukvårdens utbud och lokalisering, om ett ökat hållbart resande, om åtgärder för att stärka tillgängligheten inom barn- och ungdomspsykiatrin och om utflyttning av vård från Sahlgrenska Universitetssjukhuset till Kungälvs sjukhus.

Beslut om vårdutbud och lokalisering i Västra Götaland 
Regionstyrelsen beslutade i enighet att, efter justeringar, ställa sig bakom promemoria om hälso- och sjukvårdens utbud och lokalisering i Västra Götaland. De vägledande principerna är att:

Vård som invånarna behöver ofta ska finnas nära
Vård som behövs mer sällan kan koncentreras
Verksamheter bör bedrivas lokalt om det är ekonomiskt och kompetensmässigt möjligt
Det ska finnas minst en vårdcentral i varje kommun
Utskiftning av vård från akutsjukhusen till närsjukhusen

De åtta partierna i regionstyrelsen lämnade ett gemensamt yrkande och ändrade delar av det ursprungliga förslaget från koncernkontoret. Beslutet ska ligga till grund och inriktning för fortsatt utvecklingsarbete av såväl verksamhet i egen regi som annan hälso- och sjukvård som finansieras av Västra Götalandsregionen. Promemorian kommer att justeras enligt yrkandet.

Det hållbara resandet ska öka 
Andelen hållbara resor ska öka och den långsiktiga ambitionen är att alla resor ska vara hållbara. Det är det övergripande målet i Västra Götalandsregionens trafikförsörjningsprogram som regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar om.

Trafikförsörjningsprogrammet är Västra Götalandsregionens övergripande styrdokument för kollektivtrafikens utveckling och beskriver mål och inriktning för kollektivtrafiken under en femårsperiod. Huvudinriktningen för programmet är en långsiktig utveckling av kollektivtrafiken och det hållbara resandet.  Det övergripande målet är fortsatt att öka andelen hållbara resor med en långsiktig ambition om att alla resor ska vara hållbara.

Fram till år 2025 är ambitionen att återta de nivåer och andelar som rådde innan pandemin gällande den samlade andelen kollektivtrafik-, gång- och cykelresor, antalet utförda kollektivtrafikresor samt marknadsandelen för kollektivtrafiken.

Vänsterpartiet reserverade sig till förmån för eget yrkande.

”En väg in” till barn- och ungdomspsykiatrin ska förbättra tillgängligheten 
Regionstyrelsen ställer sig bakom koncernkontorets förslag om ett kontaktcenter, ”En väg in”, inom barn- och ungdomspsykiatrin, (BUP). Åtgärden är en av flera som ska förbättra tillgängligheten och bidra till en mer jämlik vård inom BUP.

Västra Götalandsregionen har under flera år haft stora utmaningar med en låg tillgänglighet i förhållande till vårdgarantin, till första besök, fördjupad utredning och behandling inom barn- och ungdomspsykiatriska verksamheter.

Regionstyrelsen ställer sig bakom förslaget att

skapa ett kontaktcenter, ”en väg in” för att samla inflödet av remisser
tillskapa en regional enhet med ett gemensamt ansvar för att alla fördjupade utredningar erbjuds inom vårdgarantin och samla utvecklingsarbete för digitala arbetssätt.
ta fram gemensamma processer för att tydliggöra omhändertagandet av barn och unga med psykisk ohälsa och att frigöra tid för behandlarna genom stöd av tydligare och enklare administrativa rutiner.
ge medarbetare inom BUP möjlighet att arbeta delvis på distans för att underlätta rekrytering.
Kontaktcentret och den regionala utredningsenheten ska vara organiserade inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset som bedöms ha bäst förutsättningar att genomföra uppdraget.

Vård på Sahlgrenska Universitetssjukhuset flyttas till Kungälvs sjukhus

Regionstyrelsen ställer sig bakom förslaget att två slutenvårdsavdelningar från Sahlgrenska Universitetssjukhuset, (SU) flyttas över till Kungälvs sjukhus. Det gäller akut och planerad vård inom geriatrik, medicin, kirurgi samt ortopedi.

Bakgrunden till beslutet är att det finns fyra färdigställda men outnyttjade vårdavdelningar på Kungälvs sjukhus. En utredning har genomförts med uppdrag att föreslå vårdinnehåll på vårdavdelningarna.

Kungälvs sjukhus utökar därmed sitt ”upptagningsområde” med norra Hisingen och Angered. Det innebär att 50 procent av det akuta somatiska flödet styrs om från norra Hisingen och Angered till Kungälvs sjukhus från SU. 50 procent av remisserna från vårdcentralerna på norra Hisingen och Angered skickas till Kungälvs sjukhus istället för till SU. Detta gäller både akut och planerad vård.

Regionstyrelsen rekommenderar styrelsen för Sjukhusen i väster att använda de andra två slutenvårdsavdelningarna på Kungälvs sjukhus till vuxenpsykiatri med slutenvård, akutmottagning och viss administration. Regiondirektören får i uppdrag att säkerställa att ambulanserna dirigeras om i enlighet med beslutet. Regionstyrelsen avsätter åtta miljoner kronor för att finansiera projektet.