Gå direkt till Nyheten (Mera om kommunstyrelsebeslut i dag
V och SD kommenterar)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 18 juni 2021

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Mera om kommunstyrelsebeslut i dag
V och SD kommenterar

Publicerad onsdag, 07 april 2021, 16:38 av Björn Smitterberg

Yrkande under dagens KS-sammanträde från Vänsterpartiets Claes-Göran Borg:

Tillfälligt föreningsbidrag med anledning av Covid-19 2021:
Jag instämde i Rasmus Möller ändringsyrkande att kommunstyrelsen beviljar kultur- och fritidsnämnden 4 miljoner kronor från kommunstyrelsens buffertbudget 2021 till ett tillfälligt föreningsbidrag med anledning av Covid19. samt att uppdra åt kultur och fritidsnämnden att föra dialog med Rörstrands Museum och Läckö slotts-stiftelsen kring deras eventuella behov av stöd med hänsyn till Corona.
Motiveringen till att jag biföll Rasmus yrkande var: Med anledning av de ansökningar som inkom om mer än 7,2 mnkr samt att ca 4 mnkr av dessa föll inom de kriterier och ramar som kultur och fritidsnämnden hade för ansökningar så ser jag att föreningarna har ett stort behov av få kompensation för uteblivna intäkter men också för att få igång verksamheter efter Coronapandemin. Föreningarna kommer behöva få hjälp och resurser för att få igång sin verksamhet, locka tillbaka besökare och då kommer inte 2 mnkr att räcka. Föreningslivet och besöksnäringen är en oerhörd viktig del av samhällsekonomin.

Remissvar Vattenmyndigheternas samråd
Jag yrkade att synpunkter från Teknisk Servicenämnd, Samhällsbyggnadsnämnd och Miljö- och Byggnadsnämnden läggs som bilaga till kommunstyrelsens yttrande.
– Förslaget till kommunstyrelsens beslut inkom mycket sent och under sammanträdet. Beslutet tog inte hänsyn till de synpunkter som framförts tidigare i teknisk servicenämnd, miljö- och byggnämnd, samhällsbyggnadsnämnd. Förslaget om överprövning har tagits fram på kommunövergripande nivå. Det blir märkligt när man först begär att få in synpunkter men sedan tar inte hänsyn till dessa.

Svar på motion (V) om att utveckla Råda ås som Lidköpings friluftsområde
Jag yrkade att kommunstyrelsen skulle besluta att bifalla motionens att-satser.
Vi i vänsterpartiet anser att genom kommunens beslut att förvärva marken kring Råda Ås så har kommunen en unik möjlighet att utveckla Råda Ås som ett friluftsområde och säkra det som ett fortsatt grön område. Det är också viktigt att i god tid innan täktverksamheten upphör påbörja en planering om hur i ordningsställandet av området ska genomföras och att involvera invånare och föreningsliv i detta arbete. Vi tycker att öka tempot på att hitta ersättningsmark till den skytteverksamhet som idag bedrivs på Råda Ås. Genom vår motion så lyfter vi viktiga områden som är betydelsefulla för att kunna utveckla Råda Ås som frilufts- och grönområde i Lidköpings kommun och därför bör motionen bifallas istället för besvaras.

(Kommunstyrelsen anser att förslaget från V redan ingår i verksamheten)

Svar på motion (V) ta krafttag mot våld i nära relationer – inför Huskurage

Jag yrkade bifall till motionen med ett tilläggsförslag yrkar om att uppdra till det kommunala rådet Forum för Social hållbarhet att sprida erfarenheter från arbetet med konceptet Våga fråga till andra bostadsföretag och andra berörda organisationer.
Bakgrunden till bifallsförslaget var att jag tillskillnad från KSAUs förslag ansåg att motionens syfte om att utveckla metoder för att förebygga och förhindra våld i nära relationer har uppfyllts genom Våga Fråga som är en lokalanpassning och där grunder i koncept Huskurage används. Det är av stort värde att dessa erfarenheter sprids till flera bostadsföretag och andra berörda.

(Kommunstyrelsen anser att detta arbete redan finns)

Yrkande från Sverigedemokraterna genom Roberth Andersson:

Ansökan om bidrag till skatepark.

Avslag på ärendet pga nedan motivering.
Vi har inget emot en skatepark utan det är ett bra intiativ till spontanidrott. Vad vi motsätter oss är placeringen av skateparken. En skatepark i betong är inte mobil och flyttas inte om det hamnar i vägen. Att bara slänga ut anläggningar lite hur som helst kan inte vara en bra plan. Innan en placering av nya anläggningar i området kring småbåtshamnen så behövs en rejäl funderare och plan för området.
Om bidraget bifalls så bifaller vi även dess tilltänkta placering som egentligen är den som vi emotsäger oss. Vi blir bakbundna när hela ärendet bara kan diskuteras som ja till bidrag eller ej och då blir konsekvensen att det blir avslag på ärendet i sin helhet.

HVB-hem i Filsbäck
Avslag på ändringar i detaljplanen för Filsbäck 2:135(Bojvägen 1) Vi anser att det inte ska placeras ett hvb hem i filsbäck vilket denna nya detaljplan tillåter. Ett hvb kan placeras i Guldvingens lokaler med närhet grundskolan. Ytterligare en orsak till att inte sälja Guldvingen.

Motion SD placering av nytt badhus.
Vi vill med vår motion (avslogs av kommunstyrelsen) påvisa att det finns en annan placering av badhuset som vi anser vara bättre. Vi anser att dagens placering av badhuset är bättre eftersom det ligger på ett sådant sätt att man inte behöver ta sig igenom hela staden för att nå badhuset. Ett samlat idrottsområde på Ågården får synergi effekter med t ex parkeringar och värmeåtervinningar från isstadion. Vi anser att det är fel att placera nya kommunala anläggningar så att mer trafik ska in i innerstaden. Trafiksituationen i innerstaden har redan stora svårigheter med trafikrytmen och ska inte förvärras.

Övriga frågor som jag ställde till KS.

Fråga om KS uppsiktsplikt över nämndorganisationen.
Hur har Torggatans förlängning upphandlats och vem är utförare (servicenämnden eller samhällsbyggnadsnämnden). Svaret kommer skriftligt eftersom svar inte kunde lämnas på mötet.