Gå direkt till Nyheten (Näringslivet i Lidköping skriver brev till regionledning om sjukhuset:
– Vi är oroade!)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 13 juni 2021

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Näringslivet i Lidköping skriver brev till regionledning om sjukhuset:
– Vi är oroade!

Publicerad måndag, 15 mars 2021, 13:07 av - Inskickat material

Näringslivet i Lidköping – NiL – har bildat en särskild kommitté som bevakar planer och utveckling för sjukhuset i Lidköping. I helg3en skickades ett brev från kommittén till regionledningen.
– Även om regiondirektörens drastiska plan på att beröva sjukhuset dess akutfunktion och i stället skapa en ortopedisk ”produktionsenhet” inte fått politiskt stöd, väcks en betydande osäkerhet inför framtiden, skriver kommittén bl a.

Kommitténs brev återges här i sin helhet:

– – – –

Till
Ann-Sofi Lodin, regiondirektör VGR
Johnny Magnusson, regionsstyrelsens ordförand VGR.

Vi i Näringslivet i Lidköping (NiL) är djupt oroade för den utveckling som nu sker kring sjukhuset i Lidköping.

De signaler om planer på förändringar av sjukhusets i Lidköping verksamhet som nått oss via olika medier väcker stor oro och många frågor. Att sjukhuset utgör en aktör för att möta regionens gemensamma uppdrag att möta medborgarnas behov av planerad sjukvård är givetvis helt okontroversiellt. Sjukhusets primära uppgift måste dock, ur ett lokalt perspektiv, i första hand ses som en hörnsten i närområdets utbud av samhällstjänster. Därför ser vi det som helt avgörande att sjukhuset är dimensionerat och utformat på ett sådant sätt det kan möta medborgarnas behov av basal specialistsjukvård.

Även om regiondirektörens drastiska plan på att beröva sjukhuset dess akutfunktion och i stället skapa en ortopedisk ”produktionsenhet” inte fått politiskt stöd, väcks en betydande osäkerhet inför framtiden. Ledningen för Skaraborgs sjukhus planerar nu på egen hand att beröva sjukhuset i Lidköping möjligheten att genomföra operationer nattetid. Detta måste betraktas som ett steg i samma riktning. Följderna av denna till synes marginella reduktion kommer som vi ser det att orsaka omvälvande följdeffekter avseende möjligheten att fullgöra det förväntade akutuppdraget. Ett genomförande skulle definitivt medföra förlust av det skyddsnät för patientsäkerheten som operationsberedskapen kvällar och nätter utgör.

För att på ett patientsäkert sätt kunna ta ansvar för oplanerat/akut inlagda patienter med instabila kirurgiska sjukdomstillstånd måste möjligheten att operera finnas. Planerade kirurgiska ingrepp av någon grad av komplexitet är tyvärr inte helt befriade från komplikationer ens i de mest erfarna och kompetenta händer. Dessa faktorer visar tydligt på det uppenbara behovet av möjlighet att operera dygnet runt.

Förvisso och lyckligtvis tycks enligt redovisad statistik ovan beskrivna ”nöd-situationer” vara sällsynta nattetid. Sjukhusets ledning föreslår att dessa situationer nattetid skall lösas med hjälp av ambulanstransport till KSS. Patienter i en för dem mycket dramatisk och säkert ångestfylld situation skall således ytterligare belastas med en nattlig ambulanstransport.

Detta förefaller oss vara en föga tillfredställande lösning och den kan näppeligen betecknas som god vård. Socialstyrelsen har dessutom identifierat att brott i s.k. vårdkedjor och kontinuitets-avbrott generellt utgör en betydande risk ur en medicinsk säkerhetssynvinkel.

Vi vill därför tro att sjukhusets ansvarsfulla medarbetare i stället kommer att möta denna nedgradering med att, för betydande patientgrupper och för deras trygghets skull, ombesörja transport till och inläggning på fullvärdigt akutsjukhus som kan erbjuda säker dygnet-runt-vård. Sjukhusets ledning föreslår att dessa situationer nattetid skall lösas med hjälp av ambulanstransport från vårdavdelning till KSS. 

Vi har med ovanstående som bakgrund skäl att frukta att sjukhusets möjlighet att möta medborgarnas behov och förväntningar därför kommer att reduceras i betydligt högre grad än vad förändringsförslaget vid första anblick synes innebära. Vi skulle vilja sträcka oss så långt av vi ifrågasätter om beteckningen ”akutsjukhus” efter genomförd förändring och beaktande dess följdeffekter inte måste anses vilseledande och utgöra falsk varubeteckning.

Hälsningar från Näringslivet i Lidköping genom
Thomas Viksberg, ordförande i Sjukhuskommittén
Carl-Fredrik Svederberg, ordförande i NiL
Elisabeth Wahlgren, Greve Garden och medlem i Sjukhuskommittén, NiL
Johan Lindén, fd Länspolismästare och medlem i Sjukhuskommittén, NiL
Stellan Dahlin, fd överläkare och medlem i Sjukhuskommittén, NiL
Linda Hähnert, Narkosläkare SKAS och medlem i Sjukhuskommittén, NiL
Katarina Kresak, YP Rydéns Lidköping och medlem i Sjukhuskommittén, NiL
Emma Petterson, ST-läkare Akutsjukvård, SIL och medlem i Sjukhuskommitté, NiL