Gå direkt till Nyheten (Allt fler nöjda med primärvården)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 09 februari 2023

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Allt fler nöjda med primärvården

Publicerad måndag, 01 mars 2021, 18:07 av Redaktionen

Majoriteten av patienterna i primärvården är nöjda med den vård och behandling de har fått på sin vårdcentral. Det visar resultatet från den nationella patientenkäten om primärvård som innehåller svar från drygt 16.000 patienter i Västra Götaland.

Det skriver Västra Götalandsregionen i ett utskick till medier.

Nationell patientenkät om primärvården genomfördes i september 2020. Den innehåller över 40 frågor som rör sju olika frågeområden; respekt och bemötande, emotionellt stöd, delaktighet och involvering, tillgänglighet, information och kunskap, kontinuitet och koordinering samt helhetsintryck.

Resultatet visar på en förbättring inom samtliga frågeområden som följs upp men allra mest har upplevelsen av delaktighet och involvering förbättrats. Sedan starten av mätningen inom primärvården 2015 har VGR bättrat sig med i genomsnitt två andelar per frågeområde och år. Även bland yngre personer har upplevelsen förbättrats, en grupp som tidigare inte deltagit i enkäten i lika hög utsträckning.

– Vi är väldigt glada för det fina betyget patienterna gett våra vårdcentraler. Det är också roligt att se att gruppen yngre väljer att besvara patientenkäten i större utsträckning än tidigare. Det ger en bra spegling av befolkningsunderlaget, säger Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Det frågeområde där Västra Götalandsregionen har störst förbättringspotential utifrån enkätsvaren är kontinuitet och koordinering. Det gäller till exempel hur vården samordnas kring patienten och om personalen varit samstämmiga i kommunikationen kring patienten. Detta område berör också frågan om patienten fått träffa samma läkare vid varje besök, där 44 procent anger att de inte fått göra det. Resultatet är dock något bättre än förra året.

I år har extrafrågor ställts om hur patienterna upplever att vården på vårdcentralen har påverkats av coronapandemin. Den största delen av de tillfrågade patienterna uttrycker att de är nöjda med den vård de fått trots restriktionerna, men 22 procent av de tillfrågade har svarat att de undvikit att söka vård och 36 procent att de haft förändrad förväntan på att kunna få vård på grund av Coronapandemin.

Resultaten återkopplas till vårdcentralerna och är underlag för förbättringsarbete. Även invånare och patienter kan ta del av resultaten.

Om den nationella patientenkäten

Nationella patientenkäten genomförs regelbundet i hela landet. Västra Götalandsregionen mäter upplevelserna inom primärvården varje år. Den nationella patientenkäten finns på åtta olika språk och genomförs på uppdrag av SKR, Sveriges kommuner och regioner.

I Västra Götaland finns över 200 vårdcentraler varav drygt hälften drivs av Västra Götalandsregionen i förvaltningen Närhälsans regi. Resterande vårdcentraler drivs privat och som invånare i Västra Götaland är man fri att välja vilken ansluten vårdcentral man vill.