Gå direkt till Nyheten (Nedslag i Lidköpings historia
När ”Porslinet” kom till sta’n 1900-1912, del 11)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 07 juni 2023

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Nedslag i Lidköpings historia
När ”Porslinet” kom till sta’n 1900-1912, del 11

Publicerad fredag, 29 januari 2021, 08:48 av Redaktionen

Arkivforskare Alf Johansson har i detta kapitel kommit fram till att bygget av porslinsfabriken påbörjas.
Den nya porslinsfabriken byggdes 1910-1912, del 1

Bildandet av Aktiebolaget Lidköpings Porslinsfabrik (ALP) uppmärksammades på olika sätt i Lidköpings två tidningar – Nya Lidköpings-Tidningen (NLT) och Westgöta-Posten (WP). Nedan återges några utdrag ur notiser och artiklar.

I WP den 11 januari om stadsfullmäktiges sammanträde den 10 januari:
”Område för porslinsfabriken. En anhållan från porslinsfabriks.a.-b. att få för anläggande af en fabrik inköpa ett område intill mekaniska verkstaden bifölls, och skulle drätselkammaren uppgöra villkoren att föreläggas stadsfullmäktige vid nästa sammanträde.”

I WP den 1 februari om fortsatt bolagsstämma för porslinsfabriken:
”Aktiebolaget Lidköpings porslinsfabrik hade i fredags [den 28 januari] å Stadshotellet här fortsatt bolagsstämma, därvid bolagsordning antogs och styrelse valdes. … Den nya fabriken kommer att förläggas å tomten väster om mekaniska verkstaden och det arbete, som erfordras för tomtens ifråga fyllande, skall i dagarna påbörjas, hvarefter fabriksbyggnader komma att uppföras. Om vid pass ett år torde därför vår stad räkna ännu en fabrik till de många förutvarande, en fabrik som låtom oss hoppas det, inom några år skall skänka utkomst åt ett par hundra personer.”

I NLT den 8 februari om ALP som Sveriges fjärde porslinsfabrik:
”Sveriges fjärde porslinsfabrik. Aktiebolaget Lidköpings porslinsfabrik konstituerat. … Den nya porslinsfabriken, Sveriges fjärde, blir egentligen en omändring av P. Nymans porslinsfabriksaktiebolag i Lidköping, som existerat sedan 1900. Detta bolag har under sin verksamhet måst importera mycket porslin, och ledningen har så småningom kommit till den övertygelsen att en porslinsfabrik skulle kunna bli lönande. Porslinsmåleriet kommer att fortgå till dess den nya fabriken blir färdig, då rörelsen skall läggas ned. Vilken gren av porslinstillverkningen det nya bolaget huvudsakligen skall ägna sig åt är ännu icke bestämt.

De tre förutvarande svenska porslinfabrikerna, äro som bekant, Rörstrand, Gustavsberg och aktiebolaget Göteborgs porslinsfabrik. Sveriges äldsta porslinsfabrik är Rörstrand, som grundades år 1726.”

Byggandet av den nya porslinsfabriken kom efter diverse problem igång på hösten 1910. Av styrelseberättelsen daterad den 8 maj 1911 framgår bland annat, att styrelsen hade ansett sig ”nödsakad att anskaffa annan teknisk ledare än från början var afsedd och lyckades, sedan flera förslag förelegat och efter noggrant inhämtade upplysningar finna den nu engagerade, Herr Chr. Gentzsch, som genom mångårig praktik på de förnämsta, utlänska porslinsfabriker inhämtat kännedom speciellt i tillverkning af s. k. äkta porslin.”
Detta var en viktig fråga för styrelsen, eftersom äkta porslin inte tidigare hade tillverkats av någon svensk porslinsfabrik.

Det verkar som, att man drog en vinstlott, när man engagerade ingenjören Gentzsch. ALP blev med tiden välkänt för sitt ”fältspatäkta porslin”. Man använde begreppet i sina priskuranter – förteckningar av varor med priser. Jane Fredlund använde det i Stora boken om Antikt gammalt och nytt från 1988.

Ett annat problem i samband med byggandet av porslinsfabriken beskrevs med följande ord:
”Vänerns vattenstånd, som redan under våren var anmärkningsvärdt högt, steg äfven under sommaren och omöjliggjorde utan stora kostnader grundläggningsarbetet”. Detta medförde, att man ”under tiden gjorde nödiga utfyllningsarbeten å tomten och först senare på året kunde arbetet med grunden påbörjas och fullbordas”.

WP rapporterade den 3 juni 1910 under rubriken Vänern stiger alltjämt bland annat:
”På både nya och gamla stadens torg stiger vattnet nu ganska långt upp och vållar naturligtvis för lossning och lastning af fartyg i hamnen en del olägenheter, då man för att nå fram till dem måste begagna långa landgångar.”

Förhållandet i hamnen framgår också av ett fotografi från översvämningen 1910. Men den 5 augusti annonserade ALP ändå om anbud för att bygga porslinsfabriken. Efter anbudsförfarandet kontrakterades ett byggföretag i Lidköping för arbetet – Backlöf & Almberg. Denna firma hade tidigare också varit entreprenör för grundläggningsarbetena.

Styrelsen upplyste i sin berättelse för 1910 också om, dels att ”kontrakt om leverans av ugnar och maskiner afslutades äfven under det gångna året”, dels att ”fabriksbygget har bortlämnats på entreprenad och skall enligt kontrakt vara färdigt den 15.Oktober d.å. och kan fabrikationen i slutet af året [1911] taga sin början”.

I olika sammanhang har det presenterats några fotografier från byggandet av fabriken, bland annat i artiklar i Lidköpings-Bygden.

Man kunde till del följa byggandet genom notiser i tidningarna 1911.
I NLT den 24 februari 1911 om porslinsfabrikens grund:
”Porslinsfabriken, vars grund nu är färdig, får sina ritningar klara före slutet av månaden. Om tre veckor vid pass är ämnat att börja själva uppförandet av fabriksbyggnaderna, vilka komma att bilda en åt N. V. öppen fyrkant, med fasader åt järnvägen, åt mekaniska verkstaden och sjön, samt resa sig till en höjd av tre våningar och vindsvåning. Grundmurarne omfatta för huvudbyggnaden en yta av 56 x 17 meter, för flyglarne den ena 28 x 14, den andra 28 x 15 meter. Det blir således en för våra förhållanden väldig byggnadskomplex det här är fråga om.”

I WP den 31 mars 1911 om byggandet av porslinsfabriken:
”Den nya porslinsfabriken skall omedelbart påbörjas. Styrelsen för aktiebolaget Lidköpings Porslinsfabriken har till entreprenör för uppförande af bolagets stora fabriksbyggnad antagit byggnadsfirman Backlöf & Almberg härstädes. Arbetet kommer omedelbart att påbörjas.”

I NLT den 5 maj 1911 om centralvärme mm i porslinsfabriken:
”Lidköpings porslinsfabrik. Installationen av Centralvärmeledning, ventilation samt vattenklosettanläggning med septictank, i den under uppförande varande porslinsfabriken, har överlämnats till Installationsfirman Bröderna Carlsson härifrån staden, som skola leverera och inmontera ovannämnda anläggningar. Vid utförandet komma de modernaste och ändamålsenligaste materialer och arbetsmetoder till användning. Entreprenadsumman belöper sig till 10.000 kr.

I NLT den 5 maj 1911 om porslinsfabrikens nedersta våning mm:
”Våra byggen. Porslinsfabriken är nu under uppförande, och dess nedersta våning av grått o. rött tegel stiger raskt i höjden.”

I NLT den 23 maj 1911 om porslinsfabrikens undervåning:
”Porslinsfabrikens nybyggnad har nu nått så långt, att undervåningen färdigmurats.”

I NLT den 8 september 1911 om porslinsfabrikens byggnad:
”Porslinsfabrikens byggnad reser sig nu till vindsvåningen, d. v. s. i tre våningar, av vilka den understa vid behov av ökat utrymme kan uppdelas i två. Fönsterraderna äro således fyra i höjd och omfattar på varje av de tre yttersidorna ett 50-tal fönster. Fabriken är nämligen byggd som en åt nordväst öppen fyrkant, och ligger, som var och en väl vet, vid de la Gardiegatans fortsättning norr om järnvägen vid gamla stationen. Materialet till byggnaden är huvudsakligen Söne kalkstenstegel, med infattningar och orneringar av vanligt rött tegel. Golv o. d. äro gjorda av, om vi minns rätt, armerat hålcement. Över fabriken, som är avsedd för elektrisk drift, komma ett par skorstenar för brännugn m. m. att resa sig, och fabrikskomplexet kommer som färdigt att förete ett ståtligt utseende.”

I NLT den 7 november 1911 om gratifikationer vid byggandet av ALP:s fabrik:
”I stället för taklagsöls hållande har å byggnadskontoret till porslinsfabriken utdelats gratifikationer till med bygget sysselsatta arbetare. Belöningarne växlade i storlek allt efter den tid resp. arbetare sysselsatts vid byggnaden. Ett tack till arbetarne för deras plikttrohet i fullgörandet av deras arbete uttalades av dir. P. Nyman.”

Men fabriken blev av olika anledningar inte klar för att starta produktionen under 1911. I styrelsens årsberättelse för 1911 kan man läsa mer därom – kommer i nästa artikel.

___________________________

Klicka till första delen

Klicka till andra delen

Klicka till tredje delen

Klicka till fjärde delen

Klicka till femte delen

Klicka till sjätte delen

Klicka till sjunde delen

Klicka till åttonde delen

Klicka till nionde delen

Klicka till tionde delen