Gå direkt till Nyheten (Nedslag i Lidköpings historia
När ”Porslinet” kom till sta’n 1900-1912, del 10)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 03 juni 2023

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Nedslag i Lidköpings historia
När ”Porslinet” kom till sta’n 1900-1912, del 10

Publicerad onsdag, 27 januari 2021, 08:29 av Redaktionen

De första aktieägarna
Alf Johansson, bilden, fortsätter skriva om hur Lidköping blev det svenska porslinets hemstad.
Detta är den tionde artikeln i serien.

Aktietecknare och aktieägare i Aktiebolaget Lidköpings Porslinsfabrik 1909

En odaterad lista över aktieägare i Aktiebolaget Lidköpings Porslinsfabrik (ALP) hos landsarkivet i Göteborg upptar såväl ”gamla” som ”nya” aktier. De ”gamla” aktierna utgörs då av sammanlagt 264 aktier i det gamla bolaget Nymans Porslinsmåleri-Aktiebolag (NPA) och de ”nya” aktierna utgörs av 436 nytecknade aktier i det nya bolaget ALP. Sammanlagt blir detta 700 aktier à 500 kronor, vilket ger aktiekapitalet 350.000 kronor. För varje aktieägare har dessa slagits ihop till en summa aktier. Listan upptar totalt 99 aktieägare, varav 40 med hemvist i Lidköping. De största aktieägarna med minst sammanlagt 20 aktier vardera anges då vara:

Bland övriga aktieägare är det av olika skäl intressant att nämna Gust. Dahlen, Stockholm, med 10 aktier, Christian Gentzsch, Lidköping, med 10 aktier och F. Hartung, Lidköping med 13 aktier.

Hur kan det komma sig, att den blivande nobelpristagaren i fysik Gustaf Dalén från Stockholm hade tecknat sig för 10 nya aktier i ALP? Jo, han kände antagligen några av de i Lidköping verksamma direktörerna, eftersom han enligt Bra Böckers Lexikon 1909 blev VD för det då nybildade Svenska AB Gasackumulator också känt under namnet AGA. I WP den 31 augusti 1909 kan man under rubriken Svenska aktiebolaget gasackumulator läsa bland annat, att styrelsen då hade sitt säte i Lidköping och att godsägaren J. M. Kjellberg, direktören John Hedin och bankdirektören R. Befrits ingick i styrelsen. Dessutom var direktören L. Westberg styrelsesuppleant, E. von Hofsten revisor och direktör H. Nilson-Dag revisorssuppleant. John Hedin, R. Befrits, L. Westberg och E. von Hofsten tillhörde ju stiftarna av ALP och J. M. Kjellberg och H. Nilson-Dag var blivande aktieägare i ALP.

I en artikel i Lidköpings-Bygden 1974 skrev P. R. Nymans son Folke Nyman i Lidköpings-Bygden 1974 i artikeln När porslinsindustrin kom till Lidköping om den tyske ingenjören Christian Gentzsch.

Inger Syhlén-Jonsson har påpekat, att porslinsfabriken i Weisswasser var Oberlausitzer Manufactur Aug. Schweig & Co. Hennes morfar Franz Kühnel arbetade där några månader 1909.

Christian Gentzsch kom alltså till Lidköping 1910 och en del av hans engagemang i byggandet av porslinsfabriken inbegrep köp av aktier för 5.000 kronor – dvs 10 aktier –  i ALP. I ALP:s styrelseprotokoll den 17 september 1910, kan man i § 18 bland annat läsa:

”Upprättat kontrakt med Herr Gentzsch beslöt styrelsen godkänna med villkor att 5.000 Kr tecknas på följande villkor:
att 1.000 Kr betalas kontant genast
att för hans recepter, glacyrer och färgblandningar betalas Kr 1.000 sedan visats att dessa (vid fabrikationens början) åstadkomma ett fullt förstklassigt porslin.”

När det gäller Carl Fredrik Hartung, så ingick han inte denna gång bland stiftarna. Men han köpte en ny aktie att lägga till hans 12 gamla aktier. Folke Nyman skrev, att Hartung var ”Ansvarig för dekorationsavdelningen”, som tog över målerskor och målare ”från porslinsmåleriet vid Skaragatan”. Dessa beskrevs som ” mycket kunnigt folk, vilket var av stor betydelse för starten av den nya fabriken och för dess utveckling”.

Från den konstituerande bolagsstämman för ALP den 29 december 1909 kan man i protokollets §3 läsa att det beslöts, dels att ”bolaget skulle komma till stånd, på grund hvaraf bolaget skulle anses bildadt”, dels att ”med beslut i öfriga med bolagets bildande sammanhängande frågor anstå till fortsatt sammanträde likaledes å Stadshotellet härstädes fredagen den 28 Januari nästa Januari klockan sex eftermiddagen”.

Vid den fortsatta bolagsstämman den 28 januari 1910 beslutade man enligt protokollets § 5 att styrelsen skulle bestå av de fem stiftarna Aug. Hemberg, R. Befrits, John Hedin, Leo Ahlmann och L. Westberg. Till styrelsesuppleanter valdes Per Nyman och C. Emil Gustafsson, till revisorer Per Hagelin och Alfred Backman, till revisorssuppleanter Oskar Ander och H. Nson Dag och till verkställande direktör Per Nyman.

Den nyvalda bolagsstyrelsen höll också sitt konstituerande möte den 28 januari 1910. Då valdes Aug. Hemberg till ordförande, Leo Ahlmann till vice ordförande och suppleanten Per Nyman till sekreterare.

Några av de utöver stiftarna ovan nämnda personerna visas i följande bilder. J. M. Kjellberg, C. Emil Gustafson och H. Nilson-Dag kom senare att ingå i styrelsen för ALP. Om man har läst mina artiklar om folkbiblioteket, har man också läst om rektor W. Nilson som initiativtagare i det sammanhanget. Haldan Nilson-Dag var son till rektor Nilson.

Men Per Nyman hade redan före den fortsatta konstituerande bolagsstämman handlat för ALP:s räkning. Eftersom det var angeläget att komma igång snarast möjligt, hade han redan den 10 januari 1910 skrivit till stadsfullmäktige och begärt att för ALP:s räkning bland annat få köpa tomten väster om Lidköpings mekaniska verkstad (Meken) norr om Fabriksgatan. Stadsfullmäktige behandlade ärendet redan samma dag och beslutade om att sälja tomten till ALP. Priset bestämdes senare till 10 öre per kvadratmeter. På kartan från 1909 har den aktuella tomten markerats med ”34.”.

Därmed var bollen för uppförandet av en porslinsfabrik i Lidköping satt i rullning.

_____________________________

Klicka till första delen

Klicka till andra delen

Klicka till tredje delen

Klicka till fjärde delen

Klicka till femte delen

Klicka till sjätte delen

Klicka till sjunde delen

Klicka till åttonde delen

Klicka till nionde delen