Gå direkt till Nyheten (Nedslag i Lidköpings historia: Svårt återfå utlånade böcker för biblioteket)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 29 september 2023

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Nedslag i Lidköpings historia: Svårt återfå utlånade böcker för biblioteket

Publicerad Monday, 02 November 2020, 08:18 av Redaktionen

Alf Johansson fortsätter sin artikelserie om bibliotekets historia i Lidköping 1863-1872. Denna gång – del 6 – handlar det bl a om att återfå böckerna som lånats ut.

____________
Nedslag i Lidköpings historia – Folkbiblioteket i Lidköping 1863-1872, del 6
Klicka här till del 1Klicka till del 2Klicka till del 3Klickatill del 4. Klicka till del 5.
_____________

Folkbiblioteket gjorde en inventering 1867

Den i slutet av den förra artikeln nämnda annonsen, finns i Lnt den 5 januari 1867. I annonsen kan man läsa:

”I afseende till förestående inventering uppmanas alla som hafwa böcker till låns, att återlemna dessa nästa Söndag den 6 Januari kl. 12.”

Annonsen upprepades en vecka senare i LnT den 12 januari 1867 med återlämningstiden ändrad till ”söndag den 13 Jan. kl.12”. Denna inventering blev upptakten till en speciell historia med återverkningar på bibliotekets organisation mm. I LnT den 27 februari 1867 kunde man till att börja med läsa ytterligare en annons, denna gång från ”Folkbiblioteks-Direktionen”.

I annonsen kunde man läsa:

”Folkbiblioteks-Direktionen, som wid inventering af boksamlingen funnit, att ett större antal böcker äro utlånade för flera månader sedan utan att hafwa bliwit återlemnade, får härmed anmana låntagarna att före den förste Mars owillkorligen återlemna böckerna; i annat fall anlitas den exsekutiva magten, då låntagarne få med stadens fiskal och stadsbetjente att göra. Likaledes tillkännagifwes att Direktionen beslutat att hädanefter ingen bok utlånas på längre tid än högst en månad, till fyra weckor räknad. Lidköping de 22 Febr. 1867.
Claes Joh. Ljungström.”

Det var ord och inga visor!
Den som undertecknat annonsen, var komministern Claës Johan Ljungström. Han hade tillträtt komministertjänsten 1866 och han var nu ordförande för folkbibliotekets direktion och ville ha förändringar till stånd. Fotografiet är hämtat ur Västergötlands museums bildarkiv. Nästa annons kom några dagar senare.

En första åtgärd blev att flytta biblioteket, vilket annonserades i LnT den 2 mars 1867:

”Folkbiblioteket är flyttadt till elementarlärowerkets gymnastikhus i gamla staden och hålles öppet såsom wanligt för utlåning om söndagarne kl. 12-1 på dagen. Lidköping den 1 Mars 1867.   Direktionen”.

 

Nästa åtgärd blev att Ljungström skrev till ”Till Herrar Stadsfullmägtige i Lidköping!” den 1 april 1867. Skrivelsen behandlades vid stadsfullmäktiges sammanträde den 2 april 1867 och bifogades protokollet som ”Litt. G § 7”. Ljungström skrev:

”Härmed får jag för granskande och utlåtande deröfwer aflemna Folkbibliotekets Räkenskapsbok med däri tecknade Revisorers godkännande af förra årets räkningar, äfwensom Revisorernas protokoll vid deras genomgående af boksamlingen, åtföljt af twenne bilagor.”

 

Frågan behandlades alltså under § 7 vid sammanträdet den 2 april. Till denna paragraf fogades ytterligare tre dokument som littera H, I och K. Ibland skrev man ”stadsfullmägtige” och ibland ”stadsfullmäktige”.

 

Littera H utgörs av revisorernas ”Protokoll vid undertecknades revision af Lidköpings Folkbibliothek hållet den 1ste April 1867”. Protokollet lyder som följer:

”Wid genomgående af Katalogen öfwer Bibliothekets boksamling på samma gång böckerna öfwersågos funno vi att en stor mängd böcker woro för längre tid tillbaka utlånte, utan att hafwa blifwit tillbakalemnade. Med anledning deraf afläto vi närliggande skrifwelse till Skoleläraren Walström, som haft Bibliotheket och utlåningen om händer. Sedan han härpå ingenting swarat utan Skolelärare Swensson, som egentligen dertill icke warit förbunden, lemnat besked, hvilket ock bifogas, hafwa vi ytterligare genomgått Boksamlingen och funnit att, enligt Swenssons uppgift: ”omkring 30”, 41 band saknas.

Detta anmäles till den åtgärd Herrar Stadsfullmäktige kunna för godt finna. Dock kunna vi inte underlåta påpeka den stora swårigheten, som widlåder utlåningens handhafwande, enär ofta personer, som sedan afflyttat från orten utan att deras afflyttande förrän långt sedan den skett blifvit bekant, hafwa till låns uttagit böcker, dem de ganska länge kunnat behålla utan att Bibliothekets handhafware kunnat dem återkräfwa, enär ingen preskriptionstid för böckernas återlemnande förrän just nyligen warit bestämd.

Med hänsyn härtill vilja vi tillstyrka att Stadgarna för Folkbibliotehekets 9 § kommer att erhålla följande af Direktionen projekterade innehåll: ”ingen afgift erlägges för bok, som innehafwes fjorton dagar; men om bok längre tid behålles, erlägges för hwarje wecka öfwer nämnde tid tre öre i weckan. Ingen bok får längre än en månad innehafwas. Låntagare, som bryter häremot, får skylla sig sjelf att den exsekutiva magten då genast anlitas såsom för annan gäld”. Härjemte tillstyrker vi att Direk-tionens bestämmande att åtskilliga böcker må makuleras gillas, alldenstund äfwen vi funnit desamma så utslitna och illa medfarne att deras lagande, som dessutom blefwe ändamålslöst till följe af att de äro defekte, åtminstone i afseende på åtskilliga böcker blefwe nära nog lika dyrt som ny boks inköp.

På anmodan af Direktionens Ordförande har jag Törnwall lofwat att med biträde af Skolelärarne Swensson och Lindstrand handhafwa utlåningen i stället för Skolelärare Walström; hvilket ock hemställes till Herrar Stadsfullmägtiges bepröfwande. I sammanhang härmed må nämnas att den hittills warande aflöningen för Bibliothekarien, som utlåningen skött, nemligen Tretio Rdr Rmt lemnas åt besagde biträden.

År och dag som ofwan    H. G. Bäärnhielm    A. J. Törnwall”

Dokumentet under littera K är den skrivelse som revisorerna tillställde bibliotekarien ”Skoleläraren Walström”. Den är daterad den 9 mars 1867 och undertecknad av båda revisorerna. Texten lyder:

”Undertecknade, som af Stadsfullmägtige blifvit utsedde till Revisorer af Lidköpings Folkbibliothek, få härmed anmana Eder att före d. 20de dennes till oss aflemna förteckning öfwer de böcker, som då inte tillrättakommit, att anmälan derom må kunna göras i Revisionsberättelsen till Stadsfullmäktige, som sedan få besluta om de mått och steg, som böra vidtagas ej mindre om böckernas tillrättafående än ock om answar för Bibliotekarien, som låtit böckerna så länge uteblifwa utan att med mera alwar söka åvägabringa denna indrifning.”

Dokumentet littera I är en skrivelse som ställts ”Till Herrar Revisorer för Lidköpings folkbibliotek”. Den är daterad den 19 mars 1867 och undertecknad av ”Skoleläraren” Joh. Svensson och utgör ett svar på skrivelsen till bibliotekarien och lyder som följer:

”Till åtlydnad af herrarnas ordres af den 9 dennes öfverlemnas dels den deri begärda förteckning på utestående böcker från föregående år, dels en af mig vid förnyad inventering upprättad katalog öfver Biblioteket, med erinran att förkortningen M. D. (Makulerad af Direktionen) efter dess upprättande inflikats enligt Wahlströms uppgift.

Härjemte torde få uppmärksammas att någon föreskrift huru länge en bok finge af låntagaren begagnas ej varit meddelad förr än i år, i följd hvaraf förståndan ej ens egt rättighet mycket mindre haft skyldighet att såsom revisorerna påyrkat vidtaga allvarliga åtgärder för indrifning af längre tiden utestående lån.

Såsom förmildrande omständigheter till skäl för afskrifning af de böcker, omkring 30, som enligt anteckning i katalogen ”saknas” och i utlåningsjournalen spårlöst försvunnit, torde få gälla, att de flesta af dessa böcker äro mindre volymer och af underhaltigt värde.”

Med ledning av dessa dokument tog stadsfullmäktige efter avslutad diskussion ett beslut, som innebar en omorganisation av biblioteket. Detta berättar jag om i nästa del av artikelserien.