Gå direkt till Nyheten (Alf Johanssons arkivforskning: Artikelserien om Gunnar Nylund – och branden i Lidköping)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 16 augusti 2022

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Alf Johanssons arkivforskning: Artikelserien om Gunnar Nylund – och branden i Lidköping

Publicerad fredag, 25 september 2020, 08:44 av Redaktionen

Nedslag i Lidköpings historia – Gunnar Nylund på sta’n, Minnesstenen över branden i gamla staden 1849. Följs av fler artiklar om Gunnar Nylund.

_____________________________
Tidigare artiklar i serien:
Alf Johansson  fortsätter arkivforskningen: Ett favoritämne: Gunnar Nylund.
Alf Johansson fortsätter arkivforskningen: Ett favoritämne: Gunnar Nylund – ny artikel i dag. 
Alf Johanssons arkivforskning: Om Gunnar Nylund
Alf Johanssons arkivforskning: Artikelserien om Gunnar Nylund – och branden i Lidköping
____________________________

I den första artikeln om Gunnar Nylunds minnessten över branden i gamla staden 1849, skrev jag, att jag skulle återkomma med, vad man kunde läsa om branden i Lidköpings nya Tidning (LnT). Branden rasade natten mellan den 22 och 23 maj 1849, men det dröjde till den 2 juni, innan tidningen berättade – även tidningens lokaler drabbades av branden! Artikeln återges här.

Denna bild är klickbar till större format.

Den gamla träbron liksom kyrkoherdebostället klarade sig, men kyrkan skadades svårt. Det var inte så mycket i gamla staden som blev kvar efter branden. Nödhjälpskommittén meddelade i samma tidning bland annat:
Härigenom blefvo nära 800 personer husville, och deribland en talrik arbetsklass, som hvarken hade brandförsäkrat sina hus eller sin lösegendom. Desse personer, tillika en mängd hyrande, äro sålunda bragta i en högst bekymrande belägenhet, så till boning som lifsuppehälle.

Prosten Gunnar Wennerberg skrev därefter i LnT den 9 juni 1849 ett tacksamhetens inlägg till dem som räddade kyrkoherdebostället att brinna upp.

Bilden är klickbar till större format

Resultatet av brandens härjningar kan för övrigt studeras på Ingvar Rydqvists rekonstruerade karta.

Jag har med rött markerat tomten nr 22 ägd av mamsell G. Lidbeck, där branden startade. De på kartan skrafferade byggnaderna förstördes i branden och de med svart markerade byggnaderna klarade sig.

Nödhjälpskommittén redovisade därefter i LnT vid flera tillfällen, vad man hade fått av gåvor till de av branden drabbade. Den 9 juni redovisades bland annat:
Från H. M. Konungen, genom Landshöfdingen General Dorchimont Rdr 750 Rgs. …
genom Biblliotheks amanuensen Mag:r O. Warholm insamlat i Lund 500 Rdr;
af Theaterföreståndaren Hr J W. Weselius, behållning af ett spektakel i Uddewalla, 53 Rdr;
…af Westgötha-Dahls Regmtes Musik-Corps, behållning af en Concert i Wenersborg, 193 Rdr 36 sk.;
… från Hr Biskop Butch 5 Lpd salt Kött, 2 t:nor Mjöl och 1 t:na Potatis.

I LnT den 23 juni redovisades bland annat:
I kuvert till Nödhjelps-komitén i sigillet grefliga Piperska wapnet 100 Rdr. … Wid en af Lektorn Hr G. Wennerberg i Upsala föranstaltad Concert för de genom branden mest blottställde, nettobehållning 606: 12. … Summa penningar influtne till dato 2,827 Rdr 14 sk. rgs.