Gå direkt till Nyheten (Förslag om migrationspolitik)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 25 juli 2021

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Förslag om migrationspolitik

Publicerad tisdag, 15 september 2020, 17:01 av Redaktionen

Den parlamentariskt sammansatta kommittén om migrationspolitiken har i dag överlämnat betänkandet En långsiktigt hållbar migrationspolitik till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Den nu gällande lagen är tillfällig och gäller fram till mitten av nästa år.

Kommitténs ordförande har varit kammarrättspresident Thomas Rolén. Samtliga riksdagspartier har varit representerade i kommittén.

Kommittén har haft i uppdrag att ta ställning till utformningen av den framtida svenska migrationspolitiken i syfte att få på plats en ordning som är långsiktigt hållbar efter det att den tillfälliga lagen löper ut den 19 juli 2021.

I betänkandet föreslås bland annat:

* Att tidsbegränsade uppehållstillstånd som huvudregel ska beviljas skyddsbehövande vid det första beslutstillfället.
* Att permanenta uppehållstillstånd tidigast ska kunna beviljas efter tre år och endast om vissa krav uppfylls, till exempel att man kan försörja sig och har kunskaper i svenska språket.
* Att man ska återgå till en ordning där det ska vara möjligt att bevilja uppehållstillstånd om det föreligger synnerligen ömmande omständigheter.
* Att ett försörjningskrav som huvudregel ska gälla vid anhöriginvandring.

I betänkandet uttrycks också att det finns behov av säkra och lagliga vägar att söka asyl och att systemet med vidarebosättning är betydelsefullt i det avseendet.
I betänkandet konstateras även att rättssäkerheten i den svenska migrationsprocessen är god.

_______
Förslaget går nu ut på remiss. Det kan konstateras att det finns viss oenighet mellan partierna – så även mellan regeringspartierna.