Gå direkt till Nyheten (Nedslag i Lidköpings Historia; Wennerbergskolan del 2)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 13 maj 2021

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Nedslag i Lidköpings Historia; Wennerbergskolan del 2

Publicerad fredag, 31 juli 2020, 08:30 av Redaktionen

Här är den andra delen av en artikelserie Alf Johansson skrivit om Wennerbergskolan. Den skrevs ursprungligen till skolans hundraårsjubileum – men har av Alf Johansson kompletterats så den täcker skolans 110-åriga historia.

Klicka här för att komma till första delen.
_____________________

När Wennerbergskolan, som då hette Östra folkskolan, invigdes 1910, var skolbyggnaden det enda huset på skoltomten. På ett fotografi några år senare kan man se, att det hade tillkommit byggnader på tomten, vilket också framgår av kartan från 1915. På kartan finns också gångbron från 1912.

Det som hade hänt sedan invigningen, var bland annat, att skolrådet den 29 augusti 1911 hade hos dräteselkammaren anhållit att ”Drätselkammaren av den jord, som är belägen mellan prost- och skolgårdarna, närmast intill Wennerbergsvägen, ville upplåta minst sex, högst tolv ar” för ”anläggande av en skolträdgård vid Östra folkskolan”.  När ärendet kom till stadsfullmäktige beslöt man dock, att upplåta en plats söder om skolhuset för detta ändamål.

Året därpå beslutade kyrkostämman den 31 maj 1912, att köpa manbyggnaden i Hildeberg för att använda den som vaktmästarebostad vid Östra folkskolan till en kostnad av 2.500 kronor. Vid kyrkostämman den 28 oktober samma år beslutades dessutom, att man skulle inreda två lärosalar med tamburer i Östra folkskolans tredje våning till en kostnad av 1.400 kronor och köpa skolmöbler för 940 kronor. Man anslog också 600 kronor för plantering och inhägnad av skolan.

I Aléns bok Lidköpings kommunala historia. Från mitten av 1800-talet till nuvarande tid kan man läsa, att ansvaret för folkundervisningen i Lidköping vid årsskiftet 1913/1914 flyttades från kyrkostämman till stadsfullmäktige. Skolrådet höll sitt sista sammanträde den 3 december 1913 och den nya folkskolestyrelsen sammanträdde för första gången den 9 januari 1914.

Frågan om en särskild gymnastiksal för folkskolan hade varit uppe till diskussion långt innan Östra folkskolan byggdes. Men inte förrän 1934 anslog stadsfullmäktige pengar för att uppföra en gymnastikbyggnad.  Alén skriver (men uppgiften om ytan torde vara en felskrivning):

”Byggnaden blev uppförd vid Wennerbergsvägen, öster om skolhuset. Gymnastiksalen har en golvyta på nära 43 kvadratmeter jämte en liten läktare, avklädningsrum, dusch och toalettrum. I källarvåningen inreddes lokaler för trä- och metallslöjd samt ett flertal lagerrum. Gymnastikattiraljen blev också av förstklassig beskaffenhet. Byggnadskostnaden uppgick till 165,350 kronor, varav staten bidrog med 75 procent.”

Det byggdes också tennisbanor på skoltomten. Dessa blev färdiga 1936 och den första matchen spelades den 21 juni mot Skara, som vann med 5-0.

Så såg det ut, när jag började i klass 1 i Östra folkskolan. Under mina år i skolan byggdes de nuvarande flyglarna. I NLT den 28 maj 1948 kan man läsa om det färdiga resultatet.

I artikeln kan man bland annat läsa

”Östra folkskolan i Lidköping, som undergått ansenlig tillbyggnad, visades i går av byggnadskommittén för stadsfullmäktige, som härför särskilt inbjudits. Någon invigning i egentlig mening var det inte fråga om, då de nya lokalerna redan delvis tagits i bruk. Tillbyggnaden består i, som av ovanstående bild framgår, att den ursprungliga byggnadskroppen, som begränsas av de tornliknande delkropparna, fått en flygelbyggnad i två våningar på vardera ändan.

Varje plan i vardera flygelbyggnaden upptar en golvyta av 150 kvm. eller tillsammans i båda våningarna i båda flyglarna 600 kvm. Härigenom har man fått två nya salar i varje plan, inalles 8 nya salar. Dessa ha givetvis en inredning som är fullt modern med parkettgolv, belysning genom lysämneslampor etc och äro målade i ljus, gul färgton.

De nya utrymmen, som man genom tillbyggnaden vunnit i källarplanet har i den östra delen utnyttjats för skolbespisningen och i den västra delen för nya skyddsrum.

I samband med tillbyggnaden har hela östra skolan fått en ny värmeanläggning med varmvattensystem och stoker-anläggning i pannrummet…

Genom tillbyggnaden har man för ögonblicket klarat av folkskolans lokalbrist, så att man f. n. även har fyra lärosalar som stå obegagnade. Det kanske kan låta ”vräkigt” i dessa tider, men faktum är att med den tillväxt som är att vänta i de skolpliktiga barnkullarna inom de närmaste åren, så kommer det inte att dröja mer än ett par, tre år innan salarna äro fullbesatta. Och sedan uppstår väl nya lokalsvårighetsproblem.”

På flygfotografiet (nedan) från 1951 kan man se skolan med sina nya flyglar, den gamla vaktmästarebostaden, gymnastikbyggnaden och de två tennisbanorna. (Denna bild är klickbar till större format).