Gå direkt till Nyheten (Staten vill skärpa kraven på räddningstjänst)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 23 oktober 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Staten vill skärpa kraven på räddningstjänst

Publicerad fredag, 08 maj 2020, 14:03 av Redaktionen

Regeringen har beslutat en lagrådsremiss med förslag på vissa förändringar i lagen om skydd mot olyckor (LSO). Genom förslagen ges bättre förutsättningar att förebygga olyckor och minska skador till följd av olyckor. Flera av förslagen förväntas ge särskild effekt utanför de större städerna.

– Efter de allvarliga skogsbränderna 2018 har vi gjort mycket för att stärka förmågan att hantera skogsbränder och andra stora olyckor. MSB har bland annat stärkt beredskapen för att bekämpa bränder från luften med minst 10 helikoptrar och två flygplan. Nu tar vi nästa steg i arbetet, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Regeringen föreslår bland annat en starkare statlig styrning av kommunernas förebyggande verksamhet och räddningstjänst, exempelvis genom ett nytt nationellt mål och jämförbara handlingsprogram av kommunerna. Detta för ett mer likvärdigt skydd mot olyckor i hela landet.

– Den kommunala räddningstjänsten ska kunna bedrivas på ett så likvärdigt, effektivt och säkert sätt som möjligt. Det ska inte spela någon roll vilken kommun man bor i, räddningstjänstens verksamhet medskydd mot olyckor och hanteringen av dem ska hålla samma höga kvalitet över hela landet, fortsätter inrikesministern.

Ett annat förslag i lagrådsremissen är tydligare ledningsorganisation med krav på kommunerna att ständigt upprätthålla en övergripande ledning av räddningstjänsten. Det handlar också om möjligheten att delegera uppgifter på ett mer flexibelt sätt.

Andra förslag är att flytta tillsynen och stödet till kommunerna till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Genom att koncentrera detta till en specialiserad central myndighet förbättras förutsättningarna att upprätthålla en effektiv och likvärdig tillsyn med hög kvalitet i hela landet. Även uppgiften att stödja kommunerna med råd och information föreslås av samma skäl flyttas från länsstyrelserna till MSB.

Ett annat förslag är att länsstyrelserna ska bistå MSB i tillsynen genom att lämna information om lokala och regionala förhållanden. Om kommunerna brister i sina skyldigheter får MSB möjlighet att förelägga kommunerna att åtgärda bristerna.

I lagrådsremissen föreslås också att MSB ska få en möjlighet att prioritera och fördela tillgängliga förstärkningsresurser om det finns konkurrerande behov av dem, förutsatt att en eller flera räddningschefer har begärt stödet från myndigheten. Skogsbränderna 2018 visade på ett tydligt behov av en nationell överblick över landets samlade förstärkningsresurser och en prioritering och fördelning av resurserna på nationell nivå.

Lagförslagen föreslås träda ikraft den 1 januari 2021.