Gå direkt till Nyheten (Nya regler vid kommunens sammanträden för att möta virus
Beslut kan komma på måndag om möten på distans)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 15 augusti 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Nya regler vid kommunens sammanträden för att möta virus
Beslut kan komma på måndag om möten på distans

Publicerad tisdag, 24 mars 2020, 08:36 av Björn Smitterberg

Kommunledningen har utarbetat nya regler för hur sammanträden ska ske för att möta riskerna med coronaviruset. Det har också kommit regler för hur sammanträden ska kunna  genomföras med skype – alltså via dator på distans.

Det här är ett utdrag ur reglerna som nu distribuerats till alla nämnder och förvaltningar.

Nedanstående åtgärder är framtagna med utgångspunkt att politiska möten, så långt möjligt är, ska genomföras.

·         Endast symptomfria personer bör närvara vid mötet

o   Hänvisa till aktuell förteckning av symptom på www.11313.se

·         Möten bör hållas så korta som möjligt

o   Överväg möjlighet att senarelägga ärenden som inte brådskar

·         Mötesdeltagare bör ha en god handhygien

o   Tvätta händerna med tvål och vatten enligt rekommendation innan inträde i möteslokalen

o   Tillhandahåll om möjligt* handsprit vid ingången

·         Undersök möjlighet till alternativ möblering

o   Sträva efter minst en meters avstånd

·         Avstå från servering av fika med mera i anslutning till mötet

·         Sörj för väl rengjorda frekvent använda ytor såsom handtag, toaletter m m.

·         Överväg möjlighet att använda flera toaletter

o   Hänvisa om möjligt grupper av deltagare till olika toaletter t ex Rad 1-3 använder toaletter på övre plan o s v, allmänheten på separat toalett

·         Använd om möjligt teknisk utrustning (mikrofon etc) som talaren inte behöver vidröra

o   Tillse om möjligt att det finns tillgång till handsprit att använda innan dess talaren intar talarstolen

·         Om åhörare normalt förekommer bör de om möjligt, rekommenderas att lyssna av mötet via digital teknik i närheten av ordinarie möteslokal

o   Om åhörare tillåts i lokalen bör de placeras distanserat från mötesdeltagarna

·         Säkerställ att tillämpliga anvisningar och rekommendationer görs kända för ledamöter, ersättare och andra närvarande inför och i samband med mötet

Åtgärderna är avstämda med medicinskt ansvarig sjuksköterska i kommunen.

* Det kan komma att råda brist på handsprit varför restriktiv användning för annat än vård- och omsorgsändamål är påkallat.

En särskild handledning finns även för att kunna  delta via datorprogrammet skype (ett slags bildtelefon-program). Det liknar vad exempelvis gymnasiet använder vid distansundervisning.

Enligt lagen får deltagande ske via skype om kommunfullmäktige tillåter det. Ett sådant beslut kan komma att fattas på måndag kväll. Men redan nu kan möten med arbetsutskott och beredningar ske.

Att skjuta upp möten är möjligt, men vid kommunfullmäktige på måndag ska fattas beslut som inte får skjutas upp. Det handlar bl a om årsredovisningar, och om Hamnstaden. Detta är frågor som ändå måste avgöras inom kort.

Det är ett omfattande material som sänds till politikerna, och det har utarbetats av Elin Liljebäck-Nilsson, som är utvecklings- och kommunikationschef vid kommunen.