Gå direkt till Nyheten (Förslag att tillåta hemlig dataavläsning vid allvarliga brott)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 05 augusti 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Förslag att tillåta hemlig dataavläsning vid allvarliga brott

Publicerad torsdag, 13 februari 2020, 15:44 av Redaktionen

Hemlig dataavläsning ska vara tillåten när det finns misstankar om allvarliga brott, det föreslår regeringen. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslaget. M, SD, V och KD reserverar sig mot hela eller delar av förslaget.

Den tekniska utvecklingen har gjort att det har blivit svårare att ta del av sådan information som behövs för att kunna utreda brott. Till exempel är information ofta krypterad och går därför inte att komma åt med de metoder som står till buds idag.

Möjligt att avläsa datorer och mobiltelefoner
Regeringen har därför föreslagit att polisen och andra brottsbekämpande myndigheter ska få ta sig in i datorer och andra typer av teknisk utrustning som används för kommunikation, till exempel mobiltelefoner. Metoden kallas hemlig dataavläsning och går att jämföra med andra så kallade hemliga tvångsmedel som hemlig avlyssning och hemlig kameraövervakning.

Enligt förslaget ska hemlig dataavläsning få användas i vissa förundersökningar, i underrättelsesyfte och vid särskild utlänningskontroll – det vill säga om en person som inte är svensk medborgare bedöms vara ett hot mot rikets säkerhet. Hemlig dataavläsning ska bara få användas vid särskilt grov brottslighet.

En tidsbegränsad lag
Den nya lagen är tidsbegränsad och ska gälla i fem år från den 1 april 2020. Därefter ska lagen utvärderas.

M, SD, V och KD har reservationer

Vänsterpartiet anser att riksdagen bör säga nej till regeringens förslag eftersom nyttan med hemlig dataavläsning inte är tillräckligt stor för att motivera de negativa konsekvenserna för den personliga integriteten.

Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna är positiva till regeringens förslag men är emot det så kallade platskravet som gäller i vissa situationer. Platskravet blir ett problem eftersom exempelvis mobiltelefoner snabbt kan byta plats. Partierna anser också att hemlig dataavläsning ska kunna vara tillåtet om åtgärden är av särskild vikt för att förebygga, förhindra eller upptäcka vissa brott, och inte som i regeringens förslag där det krävs att det är av synnerlig vikt, vilket är ett högre krav.

Utöver reservationen ovan reserverar sig Sverigedemokraterna även mot undantaget som gör att hemlig dataavläsning inte får användas i exempelvis informationssystem som används av trossamfund för bikt och själavård. Partiet anser också att det behöver klargöras hur territorialitetsprincipen ska tillämpas i förhållande till elektroniskt lagrade uppgifter. Territorialitetsprincipen innebär att ett land endast får vidta tvångsåtgärder inom det egna territoriet, vilket kan bli problematiskt vid avläsning av information som finns på flera platser samtidigt.

Utöver reservationen ovan vill Kristdemokraterna att regeringen ska komma med ett förslag till lösning på de potentiellt missade tillfällen som kan uppstå när det är kort om tid och det blir svårt att hinna få tillstånd från en domstol att använda hemlig dataavläsning. Det kan till exempel vara ett fall där en brottsmisstänkt person lägger ifrån sig en mobiltelefon oövervakad i ett omklädningsrum.

Preliminär dag för debatt och beslut i riksdagen på onsdag.