Gå direkt till Nyheten (Rotary i öppet brev om sjukvården i Lidköping:
– Vi kan inte se fungerande strukturer raseras!)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 18 juni 2021

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Rotary i öppet brev om sjukvården i Lidköping:
– Vi kan inte se fungerande strukturer raseras!

Publicerad onsdag, 18 september 2019, 18:32 av Insändare

Flera personer, medlemmar i Lidköpings Rotaryklubb har skrivit ett gemensamt öppet brev till politiker i Skaraborg om sjukvårdsdebatten.
– Vi kan inte stillatigande se på när kortsiktiga besparingar och centralstyrda lösningar kan riskera att rasera fungerande strukturer, skriver man bl a.

Det öppna brevet återges här i sin helhet:

Till politiker i
Styrelsen för Skaraborgs sjukhus
Östra Hälso- och sjukvårdsnämnden i Västra Götalandsregionen
Västra Götalands Östra Valkrets

Se framåt och tänk nytt om sjukvården

Undertecknade, medlemmar i Lidköpings Rotaryklubb, har vid olika tillfällen och från olika källor tagit del av diskussionen om pågående utredningar av förändringar inom Skas och speciellt om planerade neddragningar vid Lidköpings sjukhus. Vi har följt pågående debatt och bl a lyssnat till ordf i styrelsen för Skaraborgs sjukhus och ledande läkare vid Lidköpings sjukhus vid deras besök i vår klubb.

Vi är väl medvetna om det svåra ekonomiska läge som sjukvården befinner sig i och som ledningen för Skaraborgs sjukhus tycks ha särskilda bekymmer med pga en sedan länge skenande kostnadsutveckling.

Rotarys världsomspännande uppdrag på lokal och regional nivå är att arbeta för att förbättra människors liv och bidra till en positiv utveckling i samhället. Vi kan därför inte stillatigande se på, när kortsiktiga besparingar och centralstyrda lösningar kan riskera att rasera uppbyggda och väl fungerande strukturer inom vår lokala och regionala sjukvård.

De flesta av oss har utnyttjat och haft glädje av sjukvården såväl i Lidköping som i Skövde och Göteborg. Dessa tre nivåer med fungerande sjukhus samverkar väl och är naturligt i ett välutvecklat samhälle.

Vi efterlyser ett mer modernt och långsiktigt angreppssätt vad gäller att ta itu med de problem och möjligheter som finns. Ett annat tänk skulle kunna ge arbetsro åt berörd personal och trygga befolkningens, företagens och offentliga sektorns behov av sjukvård med rätt kvalité och på rätt nivå, såväl organisatoriskt som geografiskt.

Några självklara utgångspunkter borde vara:
-Det är ledningens ansvar att i tid upptäcka och föreslå åtgärder, så att man inte hamnar i panik av det akuta ekonomiska underskott som tycks fått växa på ett okontrollerat sätt. Krävs det en ny sjukvårdsledning för att klara detta och vinna professionens och allmänhetens förtroende, är det politikernas sak att byta ut ledningen och organisera så att en effektiv kostnadsuppföljning och kontinuerlig förbättring kan ske utan press på förhastade beslut.

-Aktuella sparåtgärder skall givetvis i första hand sättas in där de största läckagen finns. Så vitt vi förstår, är det till stor del kostnader för stafettläkare, dåligt utnyttjade lokaler och dyra kvalificerade sjukvårdsinsatser som slukar kostnader. Talet om personalöverskott i Lidköping verkar vara ett angenämt problem, som man i så fall är tämligen ensamma om i sjukvårdssverige. Kanske kan ett bättre rekryteringsarbete vid övriga sjukvårdsenheter eller ett erbjudande om att få arbeta och bo i Lidköping, bidra till ett minskat behov av stafettläkare. Vårdplatser kan ju flyttas i flera riktningar. Att sjukvården utvecklas och nya behandlingar tillkommer är självklart av godo, men trots mycket svåra avvägningar och etiska problem måste kostnadsutvecklingen hållas inom rimlig kontroll.

-Framsynta politiker och sjukvårsledningar får i  sin analys av nuläget inte glömma att väga in befolkningsutveckling och efterfrågan av sjukvård, vilket man säkert redan gör. Man borde också lägga större vikt vid strömningar i tiden mot ett grönare Sverige med starkare engagemang för lokalsamhället och behovet av tryggare boende, där sjukvård är en viktig del.
I vårt område har vi goda förutsättningar att växa och dra till oss arbete och människor. Vi kan heller inte anses vara en avfolkningsbygd, utan har även fortsättningsvis en stabil befolkning och en god bärkraft.
Det är dags att lägga gamla centraliseringssträvanden åt sidan, ofta med ökade kostnader som följd, och istället våga lita till en nyare syn med utnyttjande av befintliga resurser, lämpligt decentraliserad sjukvård, trygghet och närhet för befolkningen. Då kanske Västra Götalandsregionen kan bli en föregångare vad gäller organisation och tillgänglighet inom sjukvården, och tjäna som ett gott föredöme för andra regioner i Sverige som brottas med än större problem.

– Inom Skas finns ett större sjukhus i Skövde och tre mindre i Lidköping, Falköping och Mariestad. Av dessa tre, kan endast Lidköping, än så länge med viss självaktning, kallas ett relativt komplett sjukhus som kan ta hand om akut sjuka patienter med olika sjukdoms- och skadeproblem. För detta krävs en hel mängd funktioner på sjukhuset, bl a kirurgi, medicin, ortopedi och intensivvård. Om dessa i dag mycket väl fungerande delar naggas i kanten, kommer sjukhuset i framtiden att bli avlövat och mister sin förmåga att förse västra Skaraborg med den akuta sjukvådsservice som innevånarna har rätt att kräva för sina skattepengar.

Vi delar övriga lokalbefolkningens oro och kräver att Lidköpings väl fungerande sjukhus bibehålls och utvecklas och får vara en god förebild inom Västra Götalandsregionen.

Louise Bratt Carle, President Lidköpings Rotaryklubb
Erling Gustavsson, Företagare och Entreprenör
Uno Hallqvist, fd VD Hammarplast
Lennart Johansson, Företagare
Anders Kjellqvist, Komminister Svenska kyrkan
Johan Lindén, fd Länspolismästare
Helena Lundborg, fd Ordf i Stiftets Egendomsnämnd
Bo Rydstedt, fd Lagman
Ingvar Svensson, f d Regionchef Svenskt Näringsliv
Nils Ullgren, fd Överste Flygvapnet