Gå direkt till Nyheten (Regeringsbeslut i dag: Vaccination mot rotavirus)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. Söndag 15 september 2019
  1. Dagens namn:
  2. Sigrid och Siri
  3. I morgon:
  4. Dag och Daga

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Regeringsbeslut i dag: Vaccination mot rotavirus

Publicerad torsdag, 21 mars 2019, 13:15 av Björn Smitterberg

Här är i korthet lite av regeringens beslut vid dagens möte.

Rotavirusinfektion är en mycket smittsam mag- och tarminfektion som drabbar i princip alla barn i Sverige. Från den 1 september 2019 kommer rotavirus att ingå i det nationella vaccinationsprogrammet för barn.

Rotavirusinfektion drabbar i princip alla barn i Sverige en eller flera gånger före fem års ålder. Det finns idag vaccin som ger ett gott skydd mot rotavirusinfektion och som används i många länder världen över.
Folkhälsomyndigheten ansvar för de nationella vaccinationsprogrammen i Sverige. Myndigheten har utrett om vaccination mot rotavirusinfektion bör införas i det nationella allmänna vaccinationsprogrammet för barn och kommit fram till att smittskyddslagens samtliga krav uppfylls.
Regeringen har utifrån Folkhälsomyndighetens underlag beslutat att rotavirus ska ingå i det nationella allmänna vaccinationsprogrammet för barn från och med den 1 september 2019.

– – – –

Läkarutbildningen moderniseras

Hälso- och sjukvården framöver kräver en modern läkarutbildning. Dagens beslutade ändring i högskoleförordningen innebär ytterligare en pusselbit i det sammanhållna systemet för läkares utbildning. Staten tar hela ansvaret för utbildningen fram till läkarlegitimation och utbildningen förlängs med en termin så att den motsvarar totalt sex års studier.

Den moderniserade utbildningen ska förbereda den blivande läkaren för framtidens hälso- och sjukvård och betonar mål som patientsäkerhet, kvalitet och prioriteringar, bemötande av patienter och deras närstående samt hälsofrämjande förhållningssätt. Även etiska principer och deras tillämpning i hälso- och sjukvården betonas. Utbildningen förlängs med en termin så att den motsvarar totalt sex års studier och anpassas till de krav för legitimation som följer av riksdagens beslut om propositionen

– – – –

Skapande skola ses över för att kunna nå fler barn och unga

Statens kulturråd har i dag fått i uppdrag av regeringen att göra en översyn av hur Skapande skola kan utvecklas för att nå fler och nya grupper av barn och unga. Kulturrådet ska även se över orsakerna till att mindre kommuner och friskolor inte söker medel i samma utsträckning. Kulturrådet ska redovisa uppdraget senast den 30 november i år.

– – – –

Regeringen beslutade på torsdagen den 21 mars om flera uppdrag för att öka stöd och hjälp till barn och vuxna med funktionsnedsättning. Det handlar bland annat om insatser för en mer aktiv fritid och snabbare tillgång till hjälpmedel i och utanför skolan. Totalt avsätts 5,9 miljoner kronor till flera myndigheter.

En mer aktiv fritid

Kvinnor och män med funktionsnedsättning rapporterar i högre grad än övriga befolkningen att de har en stillasittande fritid.
Regeringen ger nu Myndigheten för delaktighet i uppdrag att kartlägga den enskildes tillgänglighet till hjälpmedel för fritidsaktiviteter och kartlägga insatser på hur en aktiv fritid för personer med funktionsnedsättning främjas lokalt och regionalt.’

– Det är särskilt viktigt för barn med funktionsnedsättning att få tillgång till en mer aktiv fritid. Det bidrar till god hälsa och erbjuder ett socialt sammanhang, säger socialminister Lena Hallengren.

Myndigheten får använda högst 2 000 000 kronor för genomförandet av uppdraget som ska redovisas senast den 31 mars 2020.

Hjälpmedel för barn med funktionsnedsättning

Kommunerna, landstingen och staten har ett delat ansvar för hjälpmedelsförsörjningen. Vad gäller pedagogiska hjälpmedel och grundutrustning i skolan är det den kommunala eller den enskilda skolhuvudmannen som är ansvarig.

Det finns idag utmaningar vad gäller tillgång till hjälpmedel för barn, bland annat på grund av gränsdragningsproblematik mellan sjukvårdshuvudmannens och skolhuvudmannens ansvarsområde.

Mot bakgrund av detta får Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga och sprida goda exempel på överenskommelser mellan sjukvårdshuvudmän och skolhuvudmän.

– Det är viktigt att barn som har behov av hjälpmedel snabbt får tillgång till fungerande lösningar, såväl i skolan som utanför skolan, säger socialminister Lena Hallengren.

Socialstyrelsen får använda högst 900 000 kronor under 2019 för uppdragets genomförande. Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2020.

Uppdrag om förskrivning av icke medicinsktekniska produkter

Den tekniska utvecklingen innebär att produkter som finns tillgängliga på konsumentmarknaden i allt högre grad kan fungera som hjälpmedel. De främsta exemplen är smarta telefoner och surfplattor.

Samtidigt omfattas hjälpmedel av annan lagstiftning än så kallade konsumentprodukter och det innebär att kraven på kvalitet och säkerhet hos konsumentprodukter inte är detsamma som för medicintekniska produkter. Det kan få konsekvenser för den enskilde om hjälpmedlet eller produkten går sönder eller inte fungerar som det är tänkt.

Regeringen ger Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i uppdrag att kartlägga förskrivning av icke medicintekniska produkter för rehabilitering eller habilitering. Myndigheten ska kartlägga hur vanligt det är att icke medicinsktekniska produkter förskrivs som hjälpmedel, vilka orsakerna är att det skiljer sig åt över landet och vilka ekonomiska effekter det har för sjukvårdshuvudmännen.

Källa: Regeringskansliet