Gå direkt till Nyheten (SD:s investeringsbudget: Flytta fram projekt och amortera
Vårdpersonal ska testas i svenska språket)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. Söndag 15 september 2019
  1. Dagens namn:
  2. Sigrid och Siri
  3. I morgon:
  4. Dag och Daga

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

SD:s investeringsbudget: Flytta fram projekt och amortera
Vårdpersonal ska testas i svenska språket

Publicerad måndag, 29 oktober 2018, 08:51 av Redaktionen

sd-logo-ikonSverigedemokraterna i Lidköping lägger nu ett eget budgetförslag och det finns i partiet en oro för Lidköpings kommuns ekonomi med den investeringstakt som nu råder.
Bl a föreslås att Lidköpings medverkan i E20-projektet ska avbrytas. Även Hamnstadens bostäder vill SD stoppa.

SD anser att det har en realistisk vision om utvecklingen och tror på 42.000 invånare år 2030 – vilket är en lägre takt än övriga partier har som mål och som är ett motiv för flera investeringar.

– Kommunens upplåning är oroväckande hög och gör att investeringar får flyttas fram i tid för att skulderna inte ska växa mer. Kommunen måste börja amortera på sin skuld för att frigöra ekonomi för framtida investeringar.

SD föreslår en rad olika nya uppgifter åt nämnder och styrelser. Man tar alltså tillfället i akt att ta upp frågor som inte direkt hör till budgeten. Gemensamt för alla att det föreslås stopp för utökning av personal i flertalet verksamheter. Det ska heller inte tillåtas könssegregation. Däremot ska dt vara normalt med att privata företaga får utmana och offerera verksamheter som kommunen driver.

Kommunstyrelsens verksamheter:

– Studenter skall högre utsträckning erbjudas praktik inom den kommunala verksamheten där de genom att arbeta tillsammans med yrkesverksamma tjänstemän får den nödvändiga erfarenheten för att bli intressanta för näringslivet. På så vis ökar också utsikterna för att fler högutbildade söker sig till och stannar kvar.

– Kommunstyrelsen skall med Tillväxt Lidköping utveckla bolagets uppdrag om företagslots.

– Kommunstyrelsen skall avbryta satsningar på bostäder i Hamnstaden.

– Kommunstyrelsen skall avbryta medfinansieringar av E20 och istället rikta medfinansiering till RV44 i syfte att minska restiden mot Göteborg.

– Kommunstyrelsen skall inte tillåta eller medverka till någon form av könssegregation.

Intern Service

– Kommunstyrelsen skall tillåta utmaningsrätt inom Intern service verksamheter.

– Partnering skall genomföras på ett objekt och därefter utvärderas som upphandlingsmetod.

– Intern Service skall vara den förvaltning som äger kommunens byggnader inom förvaltningarnas verksamhetsområden.

– Intern Service skall alltid kontakta kommunala bolag och den privata marknaden vid behov av nya lokaler. Syftet är att hålla nere fastighetsbeståndet i förvaltningen och hyra i första hand.

– Intern Service ska tillsammans med Kultur och Fritidsnämnden inleda samtal som bygger på att Intern Service ska överta Kultur och Fritidsnämndens fastighetsbestånd.

– Underhållsbehovet när det gäller bevarande av kulturfastigheter ska inventeras och en underhållsplan ska tas fram.

– Bygga fler multifunktionella byggnader.

– Upphandlingar och inköp av Fairtrade-livsmedel avslutas.

– Ekologiska livsmedel skall inte väljas före konventionellt närproducerade livsmedel.

– Genomföra prover för att säkerställa antibiotikafritt kött.

– Kött från djur som utsatts för onödigt lidande, t ex religiöst och/eller rituellt slaktat kött, ska inte förekomma i kommunens verksamheter.

Teknisk servicenämnd

– Nämnden skall se över sin verksamhet för kostnadseffektivisering.

– Nämnden ska utveckla ett snabbspår för handäggning av bygglov utanför planlagt område.

– Nämnden skall tillåta utmaningsrätt.

– Nämnden ska inte utöka personalstyrkan. Återanställningar enbart för att säkerställa driften.

Samhällsbyggnadsnämnden

– Nämnden ska utreda trafiksituationen i centrum i syfte att öka trafiksrytmen på Rörstrandsleden.

– Nämnden skall utreda och kostnadssätta en breddning av Rörstrandsbron.

– Nämnden ska avbryta satsningar på årets stadskärna 2021.

– Nämnden skall tillåta utmaningsrätt.

– Nämnden ska verka för att inte tillåta byggnader med starkt symbolvärde av religiös eller annan karaktär som kraftigt avviker ifrån svensk eller västerländsk byggnadstradition.

– Den offentliga konsten ska ha en folklig förankring och på ett tydligt sätt lyfta fram det nationella och lokala kulturarvet.

– Nämnden ska kontakta Trafikverket i syfte att tidigarelägga en gång och cykelväg mellan Mellby och Gillstad.

– Nämnden skall vid leasing eller nyttjande av kommunens egna fordon prioritera arbetsmiljömässiga faktorer avseende fordonens lämplighet ur en ergonomisk samt verksamhetsutövande synpunkt. En sådan åtgärd innebär reducerade kostnader för framtida sjukskrivningar och rehabiliteringar.

– Nämnden ska inte utöka personalstyrkan.

Miljö och byggnadsnämnden

– Nämnden ska verka för att inte tillåta byggnader med starkt symbolvärde av religiös eller annan karaktär som kraftigt avviker ifrån svensk eller västerländsk byggnadstradition.

– Nämnden skall värna om öppna ytor och inte tillåta förtätningar i stadskärnan.

– Den offentliga konsten ska ha en folklig förankring och på ett tydligt sätt lyfta fram det nationella och lokala kulturarvet.

– Nämnden skall inte tillåta eller medverka till någon form av könssegergation.

Kultur och fritidsnämnden

– Nämnden skall inleda samtal med Intern service i syfte att överlämna sitt fastighetsbestånd till Intern service.

– Nämnden ska skapa förutsättningar för spontanidrott.

– Kommunala bidrag ska enbart gå till föreningar vars syfte är förenligt med det demokratiska samhällets värderingar

– Allt misstänkt fusk med föreningsbidrag ska polisanmälas.

– Den offentliga konsten ska ha en folklig förankring och på ett tydligt sätt lyfta fram det nationella och lokala kulturarvet.

Barn och skolnämnden

–  Nämnden ska främja skolor på landsbygden.

– Nämnden ska tillsammans med Utbildningsnämnden och Social & arbetsmarknadsnämnden ta fram ett styrdokument mot psykisk ohälsa i skolan

– Nämnden ska utöka antalet resurslärare för att öka insatserna till barn med särskilda behov t ex NPF. Årligen avsätts tre miljoner kr och ska utvärderas årsvis för att uppmärksamma effekterna av insatserna.

– Nämnden ska utreda kostnaderna för att införa NPF säkrad undervisning.

– Nämnden skall inte tillåta eller medverka till någon form av könssegergation.

– Nämnden skall tillse att skolan är fri från religösa symboler.
(NPF = neuropsykiatriska funktionsnedsättningar)

Utbildningsnämnden

– Nämnden skall utöka samarbetet mellan skolan och det lokala näringslivet samt att gymnasieprogram som riktar sig mot bristyrken skall prioriteras.

– Nämnden skall snarast under 2019 ta fram en handlings- och tidsplan gällande hur kommunen kan erbjuda fler praktiska, två-åriga program och presentera dessa till Kommunfullmäktige.

– Nämnden skall vid anställning tillse att personal behärskar det svenska språket i tal och skrift.

Social och arbetsmarknadsnämnden

– Införa automatiserad ansökan om försörjningsstöd.

– Nämndenska öka antalet SIP.

– Nämnden skall vara huvudman för SIP.

– Öka kunskapen om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

– Samtliga asylsökande som fyller 18 år eller har fått sin ålder uppskriven ska anvisas åter till Migrationsverket snarast.

– Nämnden skall inte försörja asylsökande med avslag utan ska överlämnas till Migrationsverket.

– Nämnden skall avkräva hyra av boende på stödboende som studerar och har som samtidigt har inkomst från arbete. Boende som har arbete men inte studerar skall ordna eget boende.

– Nämnden skall utbilda personal som arbetar på stödboende så de har relevant utbildning för sina arbetsuppgifter.

– Nämnden skall säkerställa att stödboenden är drogfria genom nolltollerans. 

Vård och omsorgsnämnden

– Nämnden skall vid anställning tillse att personal behärskar det svenska språket i tal och skrift.

– Nämnden skall tillåta utmaningsrätt.

– Nämnden skall införa AI-teknik.

Investeringar

När det gäller investeringsbudgeten vill SD ha standardutformning på förskolor och skolor för att sänka kostnader.
Avvakta med nybyggen till byggkonjunkturen försämrats.

Bygg Framnässtaden i stället för Hamnstaden. Bygg bostäder och skapa verksamhetsmark även på landsbygden.

Bevara stadskärnan utan förtätningar, låt torget vara tog utan en massa ”hittepå”. Stoppa satsningen på att bli årets stadskärna 2021.

Trafiken måste få bättre flyt, en trafikutredning behövs. Trafikleder blir nästa stora investering efter reningsverket.

Uppdatera badhusutredningen – köp in ritningar från annat håll.

Det finns även strykningar i förslaget – inga pengar till utökning av motionsspår i Råda, och den i flera år aktuella renoveringen av en mur vid Villa Giacomina stryks de närmaste tre åren.

Investeringar i konstgräsplaner stryks, likaså löparbanor. Badhuset kvarstår men blir inte verklighet de närmaste åren. Inte heller finns pengar med till utbyggnad av strandpromenad med badbrygga vid Framnäs.

Trots besparingar uppgår SD:s investeringsbudget för 2019, 2020 och 2021 till över 1,4 miljarder kronor.

Det kan finnas invändningar om att en del av förslagen ovan läggs vid fel tillfälle – men SD vill att allt budgetarbete skall ske vid en tidpunkt och inte spridas över året.