Gå direkt till Nyheten (Här är samarbetsprogrammet för Lidköpings nya styre)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 25 maj 2022

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Här är samarbetsprogrammet för Lidköpings nya styre

Publicerad torsdag, 25 oktober 2018, 14:07 av Björn Smitterberg

majoritetslogonI eftermiddag presenterar den nya majoriteten som ska leda Lidköping i fyra år.

Så här ser programmet ut:

Socialdemokraterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet, (Samarbetspartierna) har kommit överens om att arbeta enligt detta politiska program under kommande mandatperiod, 2019-2022.

Programmet kan komma att ändras/kompletteras under mandatperioden om partierna så kommer överens.

Budget 2019
Vi har bestämt oss för att göra justeringar i följande nämnders budget och verksamhet för att nå gemensamma mål för utveckling och styrning av Lidköpings kommun.

Barn o Skola
Budgeten förstärks, utöver redan beslutade satsningar, med ytterligare 5 mnkr för uppväxling av arbetet med att minska barngrupper i förskolan och förstärka de pedagogiska resurserna i skolan.

Utökning av högstadieplatser ska genomlysas inom befintligt liggande program. Utbyggnad av verksamheten ska ske på de befintliga skolorna. Innan utbyggnad Rudenschöldsskolan aktualiseras ska en djupare behovsanalys av skollokaler för De la gardiegymnasiet vara klar. Landsbygdsskolorna ska bibehållas och utvecklas.

Intern Service
För att öka inslagen av närproducerade säsongsprodukter i mat tillagad i kommunens kök, anslås i budget 1 mnkr fördelat till de köpande förvaltningarna.

Det ska också vara en balans mellan ekologiskt och närproducerat vid inköp av råvaror till kommunens verksamheter.

Social o arbetsmarknad
Nuvarande budget ligger kvar och genomlysning av verksamheten enligt nuvarande inriktning ska göras i början av mandatperioden.

Kultur o Fritid
Ett kulturutskott inom Kultur och fritid ska prövas för att stärka verksamheten.

Kommunstyrelsen
En utvärdering av organisationerna i bolag och förvaltning som är ansvariga för infrastrukturen och leveranser av energi i Lidköping ska genomföras. Vi vill återuppta en tidigare studie som gjorts av kommunstyrelsen för att se på förutsättningar för en långsiktig verksamhetsutveckling.

Alternativa driftsformer kan prövas i kommunen. Till grund för beslut ska finnas analyser och jämförelser med andra kommuner samt utveckling inom aktuellt verksamhetsområde. Friskolor ska få möjlighet att växa.

En översyn av den kommunala förvaltningen avseende personalförsörjning, organisation, ekonomi samt kommunikation ska genomföras för att skapa en långsiktigt effektiv organisation, såväl vad gäller kostnader som service till kommuninvånaren.

De olika råden och utskottens roll ska vara tydliga och det ska klart framgå till vem återrapportering om verksamheten ska ske.

Uppdatering och revidering av Kommunfullmäktige tidigare antagna policys skall genomföras under mandatperioden.

Arbetet med att få till stånd en samordnad fastighetsförvaltning skall prioriteras.

Miljöplanen ska revideras under mandatperioden med syfte att nå målsättning i Parisavtalet om fossilfrihet 2045.

Översyn av förutsättningar och ersättningar till fritidspolitiker samt stöd till politiska organisationer ska ske under mandatperiodens första år.

Vår målsättning är att företagsklimatet i Lidköping under mandatperioden ska vara bland det bästa jämfört med övriga kommuner i VG regionen.

Kommunen ska i samarbete med regionen driva på för en snabbare upprustning av Kinnekullebanan, bättre kollektivtrafik för hela kommunens invånare.

En fortsatt utbyggnad av riksväg 44, fler säkra cykelvägar, bättre trafikflöde genom Lidköping samt underhåll av det för landsbygden viktiga mindre vägnätet ska vara fokus i diskussionerna med Trafikverket.

Nämnder
För att utveckla Lidköping långsiktigt och för att nå målet på 45 000 invånare 2030 vill vi att de olika nämnderna bl.a. ska arbeta med följande frågor:

 Planeringen för Hamnstaden ska fortsätta i en takt som är anpassad till nybyggnationen av reningsverket. Planerna ska möjliggöra att byggnationen kan starta direkt efter det att det nya reningsverket tas i bruk.
 Omfattningen av strandskyddet är en statlig fråga men Lidköpings kommuns ståndpunkt är att strandskyddet ska vara 100 m.
 Fortsatt planering och utveckling av det vi kallar Framnäs Park, inkluderande planering av ett nytt badhus, möjligheter för nytt hotell med konferenslokaler.
 Placeringen av en ny idrottsplats ska utredas. Om möjligt ska denna anläggning lokaliseras på sådan plats så att redan befintliga anläggningar kan samutnyttjas.
 För att möjliggöra byggnation av centralt belägna bostäder så ska vid planeringen även ett försiktigt utnyttjande av de tätortsnära skogarna accepteras.
 För att utveckla landsbygden så vill vi möjliggöra för byggnation av enskilda hus, såväl som hus i planlagda områden i hela kommunen.
 Vi vill tillskapa ytterligare en familjecentral.
 Fortsätta arbetet med att se till att alla förskolor i kommunen har små barngrupper.
 Det ska finnas en plan på hur bemanningen i alla förvaltningar ska anpassas till de behov som finns, såväl på kort som lång sikt.
 Vid rekryteringar ska kommun föregå med gott exempel och även anställa personer med funktionsnedsättningar.
 Priserna på mark för bostäder och verksamhet ska över tid vara avstämda och likställda mot marknadspriset.
 Tillgången på konstgräsplaner, som uppfyller rådande miljökrav, ska säkerställas.

Programmet är underskrivet av:
Jonas Sundström, Socialdemokraterna
Frida Nilsson, Centerpartiet
Stefan Gustafsson, Kristdemokraterna
Marianne Bonnevier, Miljöpartiet

Fotnot: mnkr = miljoner kronor

3 Kommentarer
Inline Feedbacks
Visa alla kommentarer
Oven
Gäst
Oven
25 oktober, 2018 02:32

Är det C eller MP som är grönast i konstellationen?

Jörgen Larsson
Gäst
25 oktober, 2018 11:05

Ingen av dom har ju suttit i denna konstellationen tidigare, så dom är väl lika gröna. Man får nog räkna S som gröna i sammanhanget, också.

RGR
Gäst
RGR
26 oktober, 2018 10:58

Den där listan innehöll både vettiga , och totalt sinnesslöa punkter.
Vi har fyra låååånga år framför oss… Men, det rimliga alternativet till dagens styre hade väl varit en brun-blå kartell vid makten, och det hade onekligen varit värre.