Gå direkt till Nyheten (Regeringsbeslut i korthet)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. Söndag 15 september 2019
  1. Dagens namn:
  2. Sigrid och Siri
  3. I morgon:
  4. Dag och Daga

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Regeringsbeslut i korthet

Publicerad torsdag, 30 augusti 2018, 13:53 av Björn Smitterberg

regeringen-ikonBeslut från dagens regeringssammanträde i korthet
Kompletterat 15,42.

Regeringen har utsett Maria Rydbeck till överdirektör för Försäkringskassan. Hon kommer närmast från Pensionsmyndigheten, där hon varit tillförordnad generaldirektör sedan den 1 november 2017.

– – – –
Regeringen har idag, den 30 augusti, gett Boverket i uppdrag att sammanställa och sprida kunskap om hur bostäder och offentlig miljö kan byggas så att trygghet kan skapas och brott förebyggas.
Boverket ska genomföra uppdraget, som ska redovisas till Regeringskansliet senast den 30 augusti 2019, i samarbete med Brottsförebyggande rådet, länsstyrelserna och Polismyndigheten. Även andra myndigheter och berörda aktörer ska bjudas in till dialog under uppdragets genomförande.

– – – –

Regeringen tillsätter expertråd för klimatanpassning
Det behövs en samlad bild av samhällets sårbarhet för klimatförändringarna och hur arbetet med klimatanpassning i Sverige utvecklas. Regeringen tillsätter nu det nya nationella expertrådet för klimatanpassning och utser ordförande och ledamöter i rådet.

– – – –
Regeringen beslutade den 30 augusti att utse brigadgeneral Lena Hallin till ny chef för den Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must). Hon tillträder tjänsten den 1 maj 2019 då nuvarande chefen Must generalmajor Gunnar Karlsons förordnande går ut.

– – – –
Regeringen har beslutat om att få fram en hemsida där vem som helst kan gå in och göra en prisjämförelse för tandvården. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har sedan tidigare i uppdrag att ta fram en digital prisjämförelsetjänst för tandvård. Nu har regeringen även beslutat att TLV får 1 000 000 kr för att ta fram en kommunikationsstrategi och en plan inför lanseringen våren 2019.

– – – –
Regeringen föreslår utvidgad skattebefrielse för egenproducerad el
Regeringen går nu vidare i arbetet med att ge solelen bästa möjliga villkor. I en lagrådsremiss föreslås att fler aktörer som producerar el ska omfattas av fullständig skattebefrielse istället för dagens nedsättning.
Majoriteten av den förnybara el som framställs i mindre anläggningar på samma ställe som elen förbrukas är sedan tidigare helt befriad från energiskatt.
I lagrådsremissen föreslås att skattebefrielsen ska utökas till att även omfatta aktörer som har en högre samlad produktionskapacitet. För till exempel en solelproducent innebär förslaget att denne kan få skattebefrielse även om den samlade produktionskapaciteten överstiger 255 kW. Skatteundantaget gäller den el som produceras i mindre anläggningar och som förbrukas där den framställs. Det innebär att den förnybara el som idag omfattas av en 98 procentig nedsättning av energiskatten blir helt skattefri.
Ändringarna föreslås träda i kraft 1 juli 2019. Regeringen avser att ansöka om statsstödsgodkännande hos Europeiska kommissionen för det utvidgade undantaget.

– – – –
Regeringen har beslutat att tillsätta en särskild utredare som ska utreda och föreslå nya alternativa och hållbara hyresmodeller för de fem kulturinstitutioner som sedan 2001 har en kostnadsbaserad hyresmodell.
– Detta är ett viktigt steg för att ge Statens fastighetsverk och de berörda kulturinstitutionerna de bästa förutsättningarna till ett välfungerande hyresförhållande, säger finansmarknadsminister Per Bolund.
I utredningen ingår att värdera och bedöma möjligheterna till att de föreslagna alternativa modellerna kan tillämpas på andra motsvarande fastigheter som rymmer kulturverksamheter och som förvaltas av Statens fastighetsverk.
Huvudbyggnaderna vid Kungliga Operan, Kungliga Dramatiska Teatern, Nationalmuseum, Naturhistoriska riksmuseet och Historiska museet har sedan 2001 en hyresmodell som inte har fungerat som regeringen och parterna har tänkt sig. Riksdagen har också tillkännagivit för regeringen att man bör överväga de särskilda problem som systemet med kostnadshyra har lett till inom kulturområdet.

– – – –
Regeringen vill öka trafiksäkerheten på de svenska vägarna och har därför beslutat att även tunga fordon ska ha vinterdäck på samtliga hjul. Regleringen gäller både svenska och utländska fordon. Regeringen har också fattat beslut om att Transportstyrelsen ska se över trafiksäkerheten för korta dragbilar, ibland kallade ”EU-trailers” eller ”EU-dragbilar”.
För att öka säkerheten på vägarna har regeringen beslutat om skärpta regler för tung lastbil, tung buss och personbil klass II med en totalvikt över 3,5 ton ska ha vinterdäck eller likvärdig utrustning på samtliga hjul, inte enbart på drivaxlarna som tidigare. Kravet, som träder ikraft den 1 juni 2019, gäller mellan den 1 december och 31 mars när vinterväglag råder.
-Jag vill inte se ännu en vinter där svenska vägar blockeras av fordon som slirar i backarna och skapar omfattande trafikproblem. Nu är det slut med tunga fordon som kör utan vinterdäck. säger Tomas Eneroth, infrastrukturminister.

– – – –
Ökad digital kompetens ska lyfta kommuner och landsting
Regeringen har idag den 30 augusti beslutat att avsätta medel till en överenskommelse med SKL för att höja den digitala kompetensen hos ledning i kommuner och landsting. Syftet med den gemensamma satsningen är att kommuner och landsting ska bli bättre på att utnyttja digitaliseringens möjligheter och hantera dess utmaningar.

– – – –
Regeringen ger Statens kulturråd i uppdrag att förbereda en satsning på att stärka kulturverksamheter i Sveriges glesaste landsbygder.
Satsningen ska genomföras under 2019–2020.

– – – –
Skolverket ska föreslå en försöksverksamhet med inriktning mot handelsområdet på gymnasieskolans ekonomiprogram. Det har regeringen beslutat i dag.

– – – – Kompletterat 15,42
Regeringen tillsätter en utredning som ska titta på åtgärder för att främja bilpooler. I första hand ska utredningen undersöka förutsättningarna för sänkt moms. Syftet är stimulera till en cirkulär ekonomi med mer resurseffektiva persontransporter.

– – – –

Som en följd av metoo-rörelsen skärps sanktionerna mot arbetsgivare som inte tar mot diskriminering och trakasserier. Det  kan bli fråga om stora summor i böter.