Gå direkt till Nyheten (Vänersjöfarten i regeringsuppdrag till nytt godstransportråd)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. Tisdag 28 januari 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Vänersjöfarten i regeringsuppdrag till nytt godstransportråd

Publicerad fredag, 24 augusti 2018, 10:55 av Redaktionen

Regeringen har beslutat att inrätta ett nationellt godstransportråd. Därutöver har regeringen fattat sju ytterligare beslut för att snabbt kunna påbörja arbetet med att förbättra svensk transportnäring. Ett nytt uppdrag till Trafikverket berör Vänersjöfarten.
– Om Sverige ska klara konkurrenskraften och klimatutmaningen behöver transportsektorn utvecklas och då måste alla berörda parter agera gemensamt för att hitta lösningar. Med godsstrategin som utgångspunkt blir det nationella rådet ett viktigt verktyg för genomförandet, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.
För att stödja rådets arbete kommer ett kansli att inrättas på Trafikverket.

Utöver att inrätta ett nationellt godstranportråd har regeringen beslutat att ge följande uppdrag kopplat till godsstrategin:
• Uppdrag till Trafikverket att utse och inrätta en nationell samordnare för inrikes sjöfart och närsjöfart
• Uppdrag till Trafikverket att verka för bättre förutsättningar för godstransporter på järnväg och med fartyg
• Uppdrag till Trafikverket att intensifiera arbetet med att främja intermodala järnvägstransporter
• Uppdrag till Trafikverket att utarbeta förslag om horisontella samarbeten och öppna data för ökad fyllnadsgrad
• Uppdrag till Boverket att kartlägga och analysera godstransporter i den fysiska planeringen
• Uppdrag till Trafikverket att inrätta ett kansli som ska bistå det nationella godstransportrådet i sitt arbete
• Uppdrag till Trafikanalys att följa upp och utvärdera arbetet med att genomföra den nationella godstransportstrategin

Den nationella godstransportstrategin tydliggör riktningen för hur gods-transportsystemet bör utvecklas och innehåller ett antal insatser. Strategin tar sikte på framtidens moderna godstransportsystem, där godstransporterna är effektiva och smarta, nyttjar järnvägens fulla potential och använder en större del av sjöfartens kapacitet.