Gå direkt till Nyheten (Förslag: skärpta demokratikrav för stöd till trossamfund)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. Torsdag 13 december 2018
  1. Dagens namn:
  2. Lucia
  3. I morgon:
  4. Sten och Sixten

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Förslag: skärpta demokratikrav för stöd till trossamfund

Publicerad tisdag, 13 mars 2018, 13:06 av Redaktionen

genre_kyrkaUtredningen om översyn av statens stöd till trossamfund har i dag lämnat över betänkandet Statens stöd till trossamfund i ett mångreligiöst Sverige till kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.
Utredningen föreslår en ny målsättning för stödet, förändringar vad gäller stödformerna samt nya villkor, däribland ett förtydligat s.k. demokrati­kriter­i­um. Vidare föreslås återkallelse- och återkravsbestämmelser samt att ett särskilt råd inom Myndigheten för stöd till trossamfund ska pröva rätten till stöd.
– Vår förhoppning är att de förslag som vi i dag har lämnat över ska ge trossamfunden förutsättningar för en aktiv och långsiktig religiös verksamhet samtidigt som samhällets grundläggande värderingar skyddas, säger utredaren Ulf Bjereld.

Utredningens huvudsakliga bedömningar och förslag

Motiv, mål, stödformer och formella villkor

Religionsfriheten ska ses som det huvudsakliga motivet till stödet.
Stödets målsättning ska inte endast vara att skapa förutsättningar för trossamfunden att bedriva en aktiv och långsiktigt inriktad religiös verksamhet, utan stödet ska även bidra till att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på.
Statsbidraget ska även framöver främst fördelas som organisations­bidrag. Två nya bidrag föreslås; ett bidrag för att utveckla trossamfundens organisation och ett bidrag för utbild­ning av trossamfundsföreträdare, bl.a. om demokratifrågor.
Begreppet trossamfund får en ny konfessionsneutral definition.
De formella villkoren för stöd förtydligas och i viss mån ändras, bl.a. ska krävas att trossamfundet är registrerat. Krav avseende antal betjänade (medlemmar/regelbundna deltagare) sänks till 1.000 personer. Den religiösa verksamheten ska i huvudsak finans­i­eras av samfundets betjänade.
Ett förtydligat demokratikriterium

Ett vägrat stöd kan i vissa fall innebära en inskränkning av religionsfriheten enligt Europa­­konventionen. Det är möjligt att inskränka religionsfriheten för att skydda värden som anses vara särskilt skyddsvärda i en demokrati.

Med utgångspunkt i samhällets grundläggande värderingar, såsom de anges i 1 kap. 2 § regeringsformen, och med hänsyn till skyddet för religionsfriheten föreslås ett demo­krati­kriter­ium med s.k. exkluderingsgrunder.

Stöd ska vägras om ett trossamfund utövar våld mot person, tvång eller hot; eller kränker ett barns rättigheter på sådant sätt att det finns en påtaglig risk för att barnets hälsa eller utveckling skadas. Även trossamfund som rättfärdigar, främjar eller uppmanar till sådana typer av kränkningar ska vägras stöd.
Stöd ska vidare vägras om ett trossam­fund inskränker en betjänads fri- och rättigheter genom utnyttjande av utsatt belägenhet, eller aktivt motarbetar det demokratiska styrelseskicket.
Slutligen ska stöd vägras om ett trossam­fund bryter mot diskrimineringsförbud i diskrimineringslagen eller klart överträder principen om alla människors lika värde.

Inga kommentarer

Kommentarsfunktion är inaktiverad för denna nyhet