Gå direkt till Nyheten (Infrastrukturförslag för 622 miljarder har lagts
Nya slussar i Trollhätte kanal föreslås)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 07 mars 2021

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Infrastrukturförslag för 622 miljarder har lagts
Nya slussar i Trollhätte kanal föreslås

Publicerad torsdag, 31 augusti 2017, 14:09 av Björn Smitterberg

genre-vegar-trafikI dag överlämnade Trafikverket på uppdrag av regeringen sitt förslag till nationell trafikslagsövergripande plan för transportsystemet 2018-2029 till infrastrukturminister Tomas Eneroth. Förslaget går nu ut på bred remiss och regeringen kommer att presentera en slutgiltig plan under våren 2018.
Upprustning av Kinnekullebanan under 2020-talet finns med liksom nya slussar.
– Investeringar i infrastruktur är smart jobbpolitik, smart näringspolitik, smart miljöpolitik och det öppnar upp för byggandet av nya bostäder. Jag är glad att kunna ta emot detta mycket omfattande förslag till nationell plan samtidigt som den från och med idag går ut på en öppen remiss, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Med en ekonomisk ram på 622,5 miljarder kronor, vilket är 100 miljarder mer än i förra planperioden, ska förslagen i den nya nationella planen värna kvaliteten i den befintliga infrastrukturen och möta framtidens behov av ett modernt och hållbart transportsystem. Den ska bidra till att målsättningarna om ett Sverige som håller ihop, ett fossilfritt välfärdsland och där näringslivet har goda förutsättningar, nås.

När Trafikverket i mars 2017 fick i uppdrag att ta fram förslag till en nationell trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet, och länsplaneupprättarna fick i uppdrag att ta fram trafikslagsövergripande länsplaner för regional transportinfrastruktur, ingick det att väga in förutsättningarna för ett ökat bostadsbyggande.

– Regeringen har sett att det behövs en samlad politik för bostäder och infrastruktur. Därför fick Trafikverket i uppdrag att titta på hur infrastrukturåtgärder kan bidra till ett ökat bostadsbyggande. Det ska bli spännande att se hur Trafikverket har hanterat frågan och hur många bostäder åtgärderna kan skapa förutsättningar för, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Det är viktigt att transportsystemet bidrar till tillväxt och utvecklingskraft i hela landet. Trafikverket har i sitt förslag till en nationell plan haft ett viktigt fokus på satsningar på järnvägen. Regeringen har redan tidigare ökat det årliga anslaget till järnvägsunderhåll med 1,34 miljarder kronor per år 2016 – 2018.

– Regeringen gör en rekordstor satsning på järnvägsunderhåll. Det ska vara möjligt att bo, leva och verka i alla delar av landet. Det skapar ett Sverige som håller ihop, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Samtidigt som den nationella trafikslagsövergripande planen överlämnades till regeringen skickade Trafikverket ut den på öppen remiss fram till den 30 november. Alla remissynpunkter kommer att sammanställas och utgöra ett viktigt underlag för den fortsatta hanteringen. Under våren 2018 kommer regeringen att presentera den slutliga planen.

I förslaget kan bl a utläsas:

– Det lågtrafikerade vägnätet kommer att få en negativ tillståndsutveckling under planperioden som blir mer påtaglig under andra halvan av perioden. Det innebär att vägnätets robusthet, komfort och vägkapital påverkas negativt men man kommer fortfarande att kunna färdas på ett trafiksäkert sätt i skyltad hastighet på hela Sveriges vägnät.

– Rätt hastighet på vägar och gator är en förutsättning för att minska antalet dödade och skadade i trafiken. I planförslaget finns medel för att till exempel fortsätta anpassa vägarnas hastighet utifrån vägarnas trafiksäkerhetsstandard och för att arbeta vidare med annan trafikreglering som till exempel automatiska trafiksäkerhetskameror, mötesseparering genom mitträcke, räffling av mittlinjen, vägutrustning, sidoområden, korsningsåtgärder och infarter. Förslaget ger också möjlighet att utveckla och installera anläggningar för automatiska nykterhetskontroller på strategiskt viktiga platser i trafikmiljön, som exempelvis i hamnar, parkeringshus och på utvalda vägsträckor.

– Bland exempel på större investeringar för att förbättra säkerheten på det nationella vägnätet är mötesseparering av flertalet av återstående sträckor återfinns E20 mellan Örebro och Göteborg. Det beräknas vara klart vid planperiodens slut 2029.

– Cirka 1,5 miljarder kronor föreslås att satsas på cykelvägar längs nationella vägar.

– Arbetet med att ersätta slussarna i Trollhätte kanal, med koppling till Vänersjöfarten, föreslås också påbörjas under planperioden. Kinnekullebanan mellan Håkantorp och Mariestad kan rustas, inom ramen för den upprustningspott som föreslås.

Klicka till hela förslaget.