Gå direkt till Nyheten (I dag är det budgetförslagens dag
Majoriteten gläds över växande kommun)

 
 1. Lidköpingsnytt.nu
 2. Fredag 28 februari 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

I dag är det budgetförslagens dag
Majoriteten gläds över växande kommun

Publicerad onsdag, 24 maj 2017, 09:43 av Redaktionen

I dag är det kommunstyrelsemöte. I dag kommer då åtminstone två budgetförslag för 2018 att presenteras. vilka alternativ som ska antas beslutas i kommunfullmäktige i juni. Den politiska majoriteten har kommit med äskanden från nämnderna redan, och nu har en jämkning skett som presenteras i pressmeddelandet här.
allianspartierna kommer senare i dag att presentera sitt förslag. 

Här är majoritetens förslag – alltså från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Detta material kommer att kompletteras med ytterligare kommentarer efter kommunstyrelsens möte.

ikons-v-mp

En budget för framtiden och ett socialt hållbart Lidköping

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har idag vid kommunstyrelse sammanträde presenterat förslag för politisk inriktning, strategisk plan och budget för 2018 samt flerårsplan för perioden 2019-20.

Det rödgröna budgetförslaget för perioden utgår från den skattejustering med 40 öre som beslutades av kommunfullmäktige den 28 november 2016 och konstaterar att den var nödvändig för att säkra kommunens utveckling och välfärdstjänster. Majoriteten gläds över att Lidköping är en kommun som växer, att arbetslösheten minskar och att det nu finns en positiv skattekraftsutveckling. Kommunen kommer att bli mer än 40 000 invånare under planperioden och det kommer att kräva åtgärder och lösningar avseende boende, barn- och skola, äldrevård och infrastruktur vilket också är de områden som de rödgröna partierna prioriterar. Budgeten och den politiska inriktningen kan sammanfattas enligt följande:

 1. Barnomsorgens utbyggnad kommer fortsätta att byggas ut under perioden för att kunna möta dessa behov och ett första steg tas för att minska barngruppernas storlek i förskolan.
 2. Medel avsätts för att kunna påbörja en översyn av högstadieskolorna som ett första steg för att kunna framtida behov.
 3. Vuxenutbildningen har stor betydelse för att Lidköpings invånare skall kunna utvecklas i samhället och arbetsliv. Utbildningsnämnden tillförs extra medel för att kunna säkra en fortsatt utveckling av Campus.
 4. Tidiga förebyggande insatser och sociala investeringar såsom utbildning, sysselsättning och bostäder prioriteras för att kunna förhindra utanförskap och ekonomisk marginalisering.
 5. Lidköping skall vara en klimatsmart kommun där vi värnar om den biologiska mångfalden och de så kallade ekosystemtjänsterna. En miljöplan för Lidköpings kommun kommer fastställas under 2017 och skall genomsyra alla verksamheter
 6. Under budgetperioden skall Lidköpings kommun fortsätta arbetet med att öka resandet med kollektivtrafiken och andelen förnyelsebar energi skall öka.
 7. Bostadsförsörjningen i kommunen ska öka de kommande åren utifrån ett hållbart byggande som tar hänsyn till behov, naturvärden och kommunens karaktär.
 8. Cykel- och promenadstråk skall utvecklas. Etapp 1 av en ny cykelväg mellan Vinninga och Lidköping kommer genomföras under planperioden och planeringen för etapp 2 kommer påbörjas.
 9. Ett utskott inom kommunstyrelsen för Intern service och fastighetsfrågor kommer bildas för att förbättra den politiska styrningen för dessa verksamheter samt få en bättre helhetssyn över underhåll, upprustning, ombyggnation, nybyggnation av fastigheter och lokaler.
 10. Lidköping ska bli en förebild för jämställd utveckling. Jämställdhetsperspektivet ska integreras i kommunens beslut, styrning och verksamheter.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet föreslår att kommunfullmäktige skall ge följande uppdrag för att Lidköping skall ta nya steg för att kunna möta framtiden och bli en social hållbar kommun:

 1. att kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden tar fram åtgärder som ökar resandet med kollektivtrafiken inom kommunen
 2. att kommunstyrelsen tar fram en plan för ökning av förnyelsebar energiförsörjning till framtidens nya bostadsområden i Lidköping
 3. att kommunstyrelsen ska ta fram ett visionsarbete kallat Lidköping 2030. Visionsarbetet skall beröra tre områden: – Personalförsörjning inför 2030, – Staden och landsbygdens utveckling efter 2030, – Framtidens näringsliv
 4. att till berörda nämnder och styrelser ta fram förslag som utvecklar samarbetet mellan Destinationsbolaget Läckö-Kinnekulle, Kultur- och Fritidsnämnden samt andra verksamheter inom besöksnäringen och som bidrar till en ökad besöksnäring samt förlänger besökssäsongen
 5. att kommunstyrelsen tar fram en strategi med uppsatta jämställdhetsmål som kan användas i budget- och verksamhetsmål samt kan vägleda kommunens jämställdhetsarbete
 6. att genomföra en översyn av kommunens politiska arbetsformer och organisation som bidrar till att demokratin och delaktigheten utvecklas

Kommunen står inför rekordstora investeringar som kommer ha stor betydelse för Lidköpings utveckling under den kommande perioden. Motiven till dessa investeringar är att vi ska klara av planerade till- och ombyggnationer av äldreboenden, förskolor och skolor samt en förbättrad infrastruktur. Den största skillnaden mellan investeringsbeslutet i december 2016 och den nya ramen är investeringarna för nytt avloppsreningsverk (575 miljoner kronor) och VA Lidköping-Tun (54 miljoner kronor).