Gå direkt till Nyheten (Tekniska föreningen om VA och El)

 
 1. Lidköpingsnytt.nu
 2. 04 februari 2023

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Tekniska föreningen om VA och El

Publicerad tisdag, 09 maj 2017, 19:18 av - Inskickat material

Lidköpings Tekniska förening har gjort en djupdykning i Lidköpings vattenförsörjning och strömförsörjning. Även avlopp kom på tal när föreningen studerade bakgrunden till kommunens stora investeringar. Föreningens ordförande Bo Ekström har skrivit ett initierat referat.

Lidköpings stora investeringar 2017-20

Linda Lundström, chef Teknisk Service, inledde med att berätta att kommunen står inför historiskt stora investeringar på drygt 1 miljard kronor de närmaste åren. De mest akuta är nya avloppsreningsverket och nya elmottagningstationen. Därefter ett andra vattenintag från Vänern troligen norr om Hindens Rev.

Elmottagininsstationen Ekestubben

Jan-Erik Skoglund från Lidköping Elnät berättade att nu är äntligen arbetet igång med bygget av den nya elmottagningstationen Ekestubben mellan Ridklubben och Hovby flygfält intill Vattenfalls kraftledning. Lidköping Elnät äger och sköter merparten av elkraftnätet i Lidköpings kommun exkl Vinninga. Man är dock inte energileverantör.

Den tidigare stationen vid Toveks Bil (Gösen) byggdes 1977 och har normalt matning från ett avstick från Vattenfalls 130kV ledning mellan Trollhättan och Timmersdala. Som backup kan även energin tas från Fortums 130kV-ledning över Kinnekulle eller 40kV-ledningen Håkantorp-Järpås-Lovene. Fortum äger 130kV-delen inkl transformatorerna till 40kV; Lidköping Elnät ansluter således idag till 40kV-spänning.

Varför en ny mottagningstation?
Gösen börjar bli till åren, omodern och ligger för ”centralt” då både stationen och luftledningarna till den är störande.
Lidköping Elnät vill få ner abonnemangspriset genom att ansluta direkt till Vattenfalls 130kV-ledning mellan Timmersdala och Trollhättan(Lextorp). Genom att dela denna ledning (sektionering) och installera helautomatisk urkoppling om endera delen falerar fås ökad driftsäkerhet både för Lidköpings Elnät och Vattenfalls regionnät. Beräknad besparing för Lidköping Elnät är ca 5-6 Mkr/år. Investeringen är beräknad till totalt 200Mkr vilket med avskrivning på 40 år ger 5 Mkr/år. Investeringen betalar således sig själv över dess livslängd.

Planeringen för den nya stationen började redan 2000, projekterades 2016, började byggas 2017 och beräknad driftstart hösten 2018. Den nya placeringen innebär förstås en del kabeldragning: 70km 52kV-kabel (800mm2) och 12km 12kV-kabel (240 mm2) kommer att dras. Kablarna läggs numera med en avancerad maskin som borrar sig fram på ca 6m djup och upp till 600m med 1m onoggrannhet. Därefter dras en slang i gången och slutligen skjuts kabeln igenom slangen. Metoden inte olik den vid fiberdragning. Tillsammans med kablarna läggs en fiberkabel för styrning av nätet tex in- och urkoppling av olika segment.

Hjärtat i nya mottagningsstationen blir de två transformatorerna med toppeffekt 156MVA. Primärspänningen 130kV omvandlas här till 40 och 10 kV. De tillverkas av ett välrenomerat företag i Ljubljana i Slovenien och väger ca 160 ton/styck. Transporten hit blir sjövägen på pråmar till Lidköpings hamn och sedan på ett larvdrivet fordon till Ekestubben. Beräknad leverans april 2018. Utomhusställverket (130kV) har hela 2,5m mellan faserna för minskad risk för överslag och fågelkortslutningar. Ett kondensatorbatteri installeras för minskad reaktiv effekt (mindre förluster).

Nuvarande station vid Toveks (Gösen) blir kvar endast i mindre omfattning (en 40kV/10kV transformator). Avtalet med Fortum sägs upp och därmed blir ingående luftledning från Källby blir onödig.

Nya avloppsreningsverket

VA-chefen Pernilla Bratt informerade engagerat om Lidköpings nya avloppsreningsverk som blir den största miljöinversteringen i kommunens historia. Nuvarande verk byggdes på 1970-talet och är i stort behov av renovering och uppgradering samtidigt som det hindrar Hamnstadens utbyggnad. Detta sammantaget gjorde att kommunfullmäktige 170427 beslutade utreda ett nytt verk. Man punktade upp följande krav och önskemål:

 • Klara 36 000 personekvivalenters avlopp (mot dagens 26 000)
 • Flöde 1340 m3/h (dagens klarar hälften)
 • I drift senast 2021
 • Halverad mängd kväve och fosfor i utsläppet mot idag
 • Livslängd 80 år
 • >500 m till närmaste bebyggelse
 • <10km från nuvarande verk
 • Ej på odlingsbar mark
 • Minimal sträcka för utloppsvattnet
 • Flexibel utbyggnad volymmässigt (om tex grannkommuner vill ansluta)
 • Flexibel utbyggnad av medicinrening och ev andra krav som kan komma
 • Biogastillverkning för eget elbehov

Tillsammans med konsultbolaget SWECO tog man fram ett förslag som pekar ut Ängen nära Hovby Flygfält nära framtida 44’an som lämplig plats. Läkemedelsreningen har diskuterats men utredningen föreslår att man avvaktar bättre statlig standard för att slippa göra om den inom kort. Beräknad merkostnad ca 23Mkr. Ledningen till verket planeras dras i Lidans botten eller kajkant och utloppsvattnet dras till Lidan. Verket tror bli nästintill luktfritt då luktande delar är inbyggda med frånluftsfiler. Investeringen tros bli ca 600 Mkr komplett.

Färskvattenförsörjningen

Idag tas ca 90% av vårt färskvatten från Blänkås (Kinneviken) och blandas med 10% Råda ås-vatten. Vattnet renas i Lockörn- eller Läcköverket. Fn produceras ca 11 000 m3 vatten/dygn.

I kommunen finns 112 vattenföreningar som ansvarar för ledningarna sista biten och ”säljer vidare” vattnet till sina medlemmar. Detta betyder att idag har ca 95% av kommuninvånarna kommunalt vatten. Viss del säljs även till Vara, Essunga och Grästorps kommuner. För ökad säkerhet måste Lidköping troligen i framtiden anlägga ett andra råvattenintag, eventuellt strax norr om Hindens Rev, ifall något händer med Blänkåsvattnet.