Gå direkt till Nyheten (”Lidköping går för sakta!”
Detta vill alliansen göra 2018-2020)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. Fredag 28 februari 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

”Lidköping går för sakta!”
Detta vill alliansen göra 2018-2020

Publicerad onsdag, 23 november 2016, 11:58 av Björn Smitterberg

alliansen-ikon– Expansionen av Lidköping håller inte den takt som skulle behövts om den politiska majoriteten i Lidköping tagit inriktningsbeslutet om 45 000 Lidköpingsbor 2030 på allvar.
Det skriver företrädarna för allianspartierna i Lidköping i sitt förslag till investeringar kommunen behöver göra fram till 2020.
Förslaget har lämnats skriftligt – och kommer upp i kommunfullmäktige. 

Här är förslaget med motiveringar

Lidköping går för sakta – Investeringsplan 2018 – 2020.

Lidköping är en kommun i tillväxt. Men tillväxten begränsas av tillgång på tomtmark och kommunal service. Expansionen av Lidköping håller inte den takt som skulle behövts om den politiska majoriteten i Lidköping tagit inriktningsbeslutet om 45 000 Lidköpingsbor 2030 på allvar.

Det är helt naturligt att tillväxt kostar, det krävs investeringar i förskolor, skolor och i infrastruktur av skilda slag.

Barn och skolnämnden och utbildningsnämnden.

Lidköping har byggt upp en stor kö med ständigt flera än 200 barn in till barnomsorgen och storleken på barngrupperna har ständigt ökat trots motsatt målsättning. Normalt borde det vara tillräcklig, med den tillväxttakt kommunen bör ha, att bygga en ny förskola vartannat år. Men med den köbildning vi nu har i kommunen och för att möjliggöra för människor att flytta till Lidköping och kunna vara i arbete efter föräldraledighet föreslår vi nu ett investeringsanslag på en förskola varje år under planperioden. Vi har tagit med beloppet men ser helst att investeringen görs av andra, gärna i kombination med bostadsbyggandet.

Men den tillväxt vi nu har blir behovet av utbyggda skolor uppenbart. Detta gäller såväl för F – 6 skolor som för 7 – 9 skolor. Idag kan vi inte finna att det finns någon planerad struktur för hur och var dessa tillkommande platser ska ligga. Vi för därför fram ett förslag som rör investeringarna redan 2017 i syfte att en strategi tas fram för denna ökade utbildningsinsats.

De la Gardiegymnasiet har lyckats mycket väl i sin strävan att vara ett modernt gymnasium. Studieresultaten är goda och ansökningstrycket har stärkts år efter år. Även för våra praktiska program, huvudsakligen genomförda i kv. Giraffen, har intresset ökat kraftigt. Men lokalerna bromsar idag i vart fall i några program till ett förstärkt intag. Elever som gått dessa utbildningar är eftertraktade på arbetsmarknaden och får nästan undantagslöst jobb efter sin utbildning. Det bör därför skyndsamt startas en utredning som visar på möjligheten till större intag till program med högt söktryck.

Vård- och omsorgsnämnden

Nämnden genomför ett ombyggnadsarbete i avsikt att följa den i juni i år antagna, uppdaterade äldreomsorgsplanen. I planförslaget kvarstår nu 90 mnkr av det belopp som inledningsvis lagts in för ombyggnader i enlighet med planen. Därtill förs nu ytterligare 60 mnkr upp 2020. Dessa om- och nybyggnationer är angelägna att få till stånd men vi ser inte nödvändigheten i att alla investeringar görs av kommunen. Vår inriktning är att pröva om andra aktörer inom bostadsbyggande och äldreomsorg kan vara delaktiga i detta arbete. Beloppen kvarstår dock i nuläget.

Ett ytterligare arbete som behöver göras att undersöka frågan om tillräckligt antal särskilda boenden för människor med funktionshinder. Vi har dock inget belopp avsatt för detta i nuläget.

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnad har haft och har svårigheter att leverera detaljplaner i den omfattning som behövts i Lidköping. Dock har personalsituationen på enheten förbättrats och tempot i planprocessen skruvats upp. En mängd olika planändringar är på väg. Samtidigt minskar också kommunens tillgång på mark för såväl byggnation av hyreshus, villaområden, fritidsverksamhet och verksamhetsområden för producerande företag och handelsverksamhet. Vi har därför i denna plan höjt beloppet för markförvärv med 1 mnkr årligen.

Kultur- och fritidsnämnden

Inom kultur- och fritidsnämndens område finns många angelägna investeringar. Vi vill föra fram några av dessa med följande beskrivning.

Badhus:
På samma sätt som vi gjort i de senaste årens investeringsplaner har vi även detta år med 30 mnkr sista året i investeringsplanen. Skälet till detta är att det är rimligt och önskvärt att Lidköpingsborna får ett nytt badhus som vi vill placera invid utomhusbadet vid Framnäs. Vi har inriktningen att så fort ekonomin tillåter bygga detta. Vår tanke gällande byggnationen bygger på den badhusutredning som gjordes av PP Arkitekter med redovisning före sommaren 2013. Investeringskostnaden totalt angavs där i intervallet 217 – 230 mnkr.

Idrottsanläggning:
En första skiss presenterades för politiken under hösten i år gällande en ny idrottsanläggning, då placerad på Ågårdområdet i skogen söder Ringleden. Denna innehöll ett flertal fotbollsplaner i fullmått, ett antal träningsplaner och dessutom en anläggning för friidrott. Vi har inte sett någon kostnadsberäkning på denna investering. Vi emotser med stort intresse att det fortsatt görs ett utvecklat arbete för att klargöra kostnadsnivån för uppförande av en anläggning med motsvarande innehåll och att en placeringsutredning slutförs.

Samtidigt som dessa skisser presenterades efterfrågade politiken också värdet på alla det ytor som frigörs vid nuvarande idrottsanläggningar, Framnäs, Lockörn och även en del av Ågårdområdet norr om Ringleden. Värdet på frigjorda ytor bedömer vi kunna finansiera merparten av investeringen och dessutom frigöra miljömässigt unika ytor för främst bostadsproduktion som kommunen så väl behöver.

Teknisk Servicenämnd

Teknisk servicenämnd har med några stora investeringar. Den största posten är nybyggnad av kommunens mottagningsstation för elektrisk ström och ombyggnaden av fördelningsstationen i kv. Gösen. Kostnaden är beräknad till nästan 155 miljoner kronor. Investeringen kommer, sedan nuvarande matningsledning österifrån kunnat raseras, att frigöra mycket bra mark för ytterligare verksamhetsområde och i Filsbäcksområdet rimligen också för bostadsbebyggelse.

Den fortsatta bredbandsutbyggnaden behöver drygt 114 miljoner kronor under planperioden, med merparten av investeringen redan år 2018. Nätet har successivt byggts ut på landsbygden medan tätorten släpat efter. Bredbandet är en nödvändig infrastruktur.

Utbyggnaden på VA-sidan innefattar bl.a. ledningar till Tun vilket dels innebär en nödvändig kvalitetsförbättring i detta verksamhetsområde, dels möjliggör en utbyggnad av VA-nätet i området mellan nuvarande Tun-banans område och Tun och också avloppsledningsnätet från Örslösa västerut.

Teknisk servicenämnds investeringar täcks delvis av anslutningsavgifter som inte får tas med i investeringsplanen. Dessa ger en intäkt som periodiseras över samma tid som avskrivningarna på anläggningen. Kostnaden för mellanskillnaden täcks av olika taxor.

Framöver har vi inom detta område två stora projekt som det arbetas med. Avloppsreningsverket invid Ekestubben är det största med kostnadsberäkning på 575 miljoner kronor. Därtill förs diskussioner kring hur sortering av hushållsavfall ska ske. Frågan har förts framåt i tiden. Inga belopp för dessa objekt återfinnes inom planperioden.

Allmänt

Denna investeringsplan är mycket omfångsrik beloppsmässigt. Vi har därför tagit bort alla belopp som ligger till respektive nämnds förfogande. Vi menar att det är viktigt att investeringarna koncentreras till för kommunen avgörande sådana i syfte att skapa tillväxtmöjligheter och att förstärka kommunens goda rykte som en av Västsveriges mest intressanta kommuner att bo i, arbeta i och att besöka.

Alliansen kommer att bifalla investeringsplanen som den nu föreslås för 2017. Därutöver vill alliansen att grundskolorna får ytteerligare två miljoner för att utreda utbyggnad av skolor och utreda utökad skolverksamhet för högstadieårskurserna, att utbildningsnämnden får medel för att utreda disposition av undervisningslokaler för att ta emot fler elever, samt att en miljon avsätts för att utreda var en ny idrottsplats kan förläggas.

– Planen för 2018, 2019 och 2020 diskuteras på kommunstyrelsens möte i dag.