Gå direkt till Nyheten (SD gläds över ökade resurser till sjukvården
Inköp av närodlat skall gå före)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 10 juli 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

SD gläds över ökade resurser till sjukvården
Inköp av närodlat skall gå före

Publicerad torsdag, 06 november 2014, 06:57 av Redaktionen

 

Sverigedemokraterna har för första gången lagt ett eget budgetförslag för Västra Götalandsregionen. I ett pressmeddelande om detta uttrycks dock glädje över att den blågröna majoriteten stärker sjukvårdsbudgeten. SD vill ta pengar från miljönämnden och kulturen för att stärka vården.  

Så här skriver SD i sitt pressmeddelande:

Vi i Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen ser med glädje på att de strukturella underskotten inom sjukvården nu åtgärdas. Västra Götalandsregionen ligger lägre i kostnader per person än hos övriga landsting och regioner. Den föreslagna höjningen av sjukvårdsanslaget i tilläggsbudget innebär i realiteten ett närmande till övriga landstings och regioners kostnadsnivåer.

Däremot måste kravet på årlig effektivisering inom sjukvården ligga kvar. Det är viktigt att vårdkvalitet och patientsäkerheten inte hotas av effektiviseringarna.

Sverigedemokraterna vill betona två saker som vi anser är viktiga för besparingar och effektiviseringar inom Västra Götalandsregionen:

1. Sverigedemokraterna har tidigare lagt förslag om att inrätta ett centrum för logistik och vårdkedjor. Detta centrum skall se till att samla in goda exempel på logistik och vårdkedjor och sprida dessa till olika delar av regionen.

2. Arbetet med regiongemensamma produktionsplaneringen måste fortsätta och utvidgas

Dessa två effektiviseringsmetoder bör kunna spara miljard belopp åt Västra Götalandsregionen.

Vi har även en samsyn med majoriteten när det gäller ökade medel till psykvården. Vi Sverigedemokrater ser med stor oro på den utveckling där psykisk ohälsa breder ut sig i vår del av Sverige. Vårt parti vill verka för en stark och trygg psykiatri där patienter och deras anhöriga bemöts med respekt och känsla av trygghet. Den psykiska ohälsan drabbar fler människor än patienten ensamt, det är därför viktigt att bland annat den slutna vården sker i miljöer där anhöriga känner att vården sker tryggt.

Vi ser med fördel att till exempel ungdomspsykiatriavdelningar kan öppnas i de lokala sjukhusen där patienterna känner igen sig i, detta bedömer vi vara nödvändigt då den unge ofta inte har samma möjligheter att färdas flera mil för att uppsöka vård.

Aktuell forskning visar att psykiatriska sjukdomar kostar det svenska samhället nära 60 miljarder årligen. Om Västra Götalandsregionen lägger rätt grundstenar, så kan vi i framtiden se en ökad psykisk hälsa samt göra oerhörda vinster där igenom.

Vi gör bedömningen att Miljönämnden kan klara av sin verksamhet utan nya anslag.

-Den bedömningen gör vi efter vi sett resultaten av deras tidigare goda arbete. Vi gör som parti en bedömning att energi och bränsleförbrukningen inom Västra Götalandsregionen ska ta största möjliga hänsyn till miljön samtidigt som besluten också måste vara ekonomiskt försvarbara. Svenskt jordbruk tillika jordbruket inom Västra Götalandsregionen kännetecknas av god miljö- och djurhänsyn. Därför vill vi Sverigedemokrater att ett led i Västra Götalandsregionens miljöprogram 2015 och framåt ska vara att höja livsmedelsinköpen som är att betrakta som närodlad.

Anslagen till Kulturnämnden anser vi liksom vid budgetdiskussionerna i juni kan ligga på samma nivåer som vi redan i somras föreslog. Det har inte framkommit något nytt som gör att vi anser att vi återigen ska öka bidragen dit.

Vi anser till skillnad mot majoriteten och dess föregångare att kulturnämnden ska få i uppdrag att se över sina verksamheter och effektivisera dem.

Resandet inom kollektivtrafiken kommer med all sannolikhet att öka 2015 respektive de efterföljande åren. Det följer en trend som också faller in i beslutade framtidsplaner. Eftersom resandet ökar så ökar också kollektivtrafikens kostnader, vi vill möta dessa kostnadsökningar på ett ansvarsfullt sätt utan att skattebetalarna ska drabbas.

Vi gör bedömningen att kollektivtrafiken måste ha en högre självfinansieringsgrad. Vi vill på sikt se en ökning av Västrafiks självförsörjningsgrad till 60%

Det är beklagligt att Alliansen nu har övergett detta mål som vi tidigare var överens om och drev tillsammans. Sverigedemokraterna är nu det enda parti i regionfullmäktige som har kvar denna målsättning.

Politik handlar om prioriteringar och varje beslut i Regionfullmäktige ska kunna försvaras ekonomiskt. Våra väljare vet att vi prioriterar vården.