Gå direkt till Nyheten (Debatt: Genom enkel retorik och propaganda har SD vunnit makt!)

 1. Lidköpingsnytt.nu
 2. 18 januari 2021

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Debatt: Genom enkel retorik och propaganda har SD vunnit makt!

Publicerad måndag, 22 september 2014, 11:01 av Insändare

debatt-insikon– Sverigedemokrater har skapat oro och jag hoppas att andra kan genomskåda detta.
Det skriver Eva-Karin Berglund i en debattartikel.

Genom enkel retorik och propaganda har SD vunnit makt!

Makt är något som verkar locka vissa och den som har som högsta mål att få makt kan ibland ta till vilka medel som helst för att nå maktens korridorer, och slutligen – i detta fall – makt över hela svenska folket.

Nu undrar ni hur jag menar och ni kommer snart att få reda på hur mina tankegångar går men först ska vi prata om syfte och mål.

När jag inför en uppgift i skolans värld brukar vi prata om syfte och mål. Utan syfte och mål faller saker lätt platt till marken. Vad är då SD:s syfte och mål?

Är deras syfte att göra Sverige till ett bättre land? I så fall för vem? Hur ska de genomföra detta och hur ser i så fall deras mål ut?

Genom enkel retorik och propaganda kan man nå sina syften och mål och det är just detta SD lyckats med, så här långt. Jag hoppas att du och alla andra svenskar genomskådar deras ambitioner innan vi har ett Sverige som jag inte tror att många vill ha, möjligtvis SD själva.

För att förstå vad SD är ute efter krävs det en hel del arbete. Det gäller inte bara att läsa deras partiprogram utan också att läsa deras motioner till riksdagen samt följa deras debatter. I Aftonbladet tog man upp tio påståenden av Åkesson där alla var rena lögner eller stora överdrifter. Vad vinner han på detta? Beror det på att han inte kan och vet som han uttalar dessa lögner och överdrifter. Nej! Det är helt enkelt en simpel, och tyvärr, mycket framgångsrik retorik och propaganda. Han har med detta nått sitt syfte, den bästa och mest framgångsrika metoden för att nå målet – makt.

Med dessa påståenden har Åkesson skapat oro, rädsla, förvirring och han har fått vissa människor i vårt land att dela upp vår befolkning i vi och dem. Åkesson vet vad han gör, ingen tvekan om den saken. Hans överdrifter och lögner är en väg mot målet. Åkesson vet att om han genomskådas, vilket han oftast gör, så har han trots detta nått ut till Sveriges befolkning, han har sått frön av oro, rädsla, förvirring och tyvärr också, hos vissa, ett hat, ett hat mot ”de andra” – de som förstör vårt land. Alla vet vi, att om något upprepas tillräckligt många gånger har det en förmåga att, efter ett tag, tolkas som sant. Detta vet Åkesson och det är ett av hans vapen, att sprida osanningar och överdrifter har fört honom och hans parti närmare sitt mål.

När detta första delmål är nått då kan han sätta in den slutliga lösningen! Det är Åkesson och hans parti som ska rädda Sverige från ”de andra” och skapa ett välmående och framgångsrikt Sverige för tre generationers svenskar.

Hur har han då tänkt att göra detta?

Jo, om man läser SD:s motioner till vår riksdag är det inte så svårt att räkna ut:

1. ”För att återskapa ett sammanhållet Sverige, med en befolkning som delar historia, kultur och identitet, är det av vikt att vi återgår till assimilationsprincipen.”

”En utländsk medborgare som önskar få ett svenskt medborgarskap bör avkrävas en ed om att han eller hon svär trohet och lojalitet mot Sveriges konung, svenska staten och den svenska nationen. Vidare bör den sökande genomgå en medborgarskapsutbildning och godkännas i språktest, kunskapsprov i det svenska språket, svensk kultur och historia, samt bedömas bli en tillgång för Sverige.” (Motion 2012/13:K382)

Detta kan vara värt att tänka på innan du blir kär i en människa från ett annat land, i alla fall om ni tänker bosätta er i Sverige. Tänk också på att detta gäller alla som inte är svenska medborgare, alltså även människor från våra närmsta grannländer. Din tilltänka livskamrat måste i ett sådant läge avsäga sig allt som hör till hans eller hennes kultur och religion– helt enkelt – din tilltänkta livskamrat måste vara villig att avsäga sig sin identitet. Men inte nog med det – det är också viktigt att din tilltänkta livskamrat, av annan härkomst än det genuint svenska, är en tillgång för Sverige, vad det nu kan innebära?

2. Religionsfrihetens upphörande

”Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas.” Där bör strykas ”och etniska, språkliga och religiösa minoriteters”.

Detta innebär att om SD vinner de framgångar de önskar kommer man inte heller att få tro vad man vill i Sverige. Om din tilltänkta livskamrat, från ett annat land än Sverige, har en annan tro kommer detta att förbjudas. Hur det blir med infödda svenskar som har en annan tro än den kristna är frågan? ”… och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla…”. Religiösa minoriteter behöver inte innebära att man är av utländsk härkomst. Det kan också innebära att man tillhör en annan religion än den kristna genom att man t ex har konverterat.

3. Införande av förvaringscenter

”För det andra bör personer i väntan på verkställighet av utvisningsbeslut omedelbart försättas i fysiskt förvar för att förhindra flykt, potentiell brottslighet, svartarbete eller vidare ”asylshopping” i övriga Schengen.” // ”Slutligen bör förvaringscenter upprättas vid olika platser i landet som ligger innan själva gränspassagen/kontrollen. Här ska de som söker någon form av uppehållstillstånd förvaras samt alla av- och utvisade” (Motion 2012/13:Sf206)

Åkesson vill ofta göra gällande att han har en human invandringspolitik. Att sätta folk i förvaringscenter är i mina ögon mycket inhumant. Glöm heller inte att det gäller alla, alltså även din tilltänka livskamrat från ett annat land. Notera också att då en människa söker sig till Sverige misstänkliggörs denne på flera plan från första början. I mina ögon låter detta förslag som att SD vill införa någon typ av karantän där människor ska genomgå olika tester för att utröna om de kan vara en tillgång för Sverige, eller om de helt enkelt har någon typ av defekt som inte passar SD:s ”nya Sverige”.

4. Registrering av känsliga personuppgifter

”IFAU menar att den forskning institutet bedriver förutsätter tillgång till uppgifter om ”ras, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse och sexualliv.” (Motion 2012/13:A6)

SD vill inkräkta på vår integritet, de vill till och med att vår sexuella läggning ska registreras. Varför då? Vad är syftet med detta? Här används dessutom order ”ras” av ett parti som säger sig vara icke-rasistiska.

5. Sänka straffåldern

”Det straffrättsliga systemets behandling av unga lagöverträdare under 15 år behöver därför reformeras: Straffmyndighetsåldern bör sänkas från 15 år till 13 år.” (Motion 2013/14:Ju417)

Ett förslag på straff för dessa unga brottslingar är fotboja och samhällstjänst. Hur de dessutom ska klara av skolan nämns det inget om.

6. Avskaffa 1 maj som högtidsdag och inför Engelbrektsdagen

”Tänkbara dagar att ersätta första maj med skulle kunna vara Engelbrektsdagen, Valborgsmässoafton, statschefens födelsedag eller Annandag pingst.” (Motion 2013/14:K383)

”Engelbrekt och de som stödde honom förefaller åter ha förlorat hoppet om en fredlig väg till förbättring under försommaren 1434 och vid midsommar påbörjades ett regelrätt uppror, i eftervärldens historieskrivning kallat frihetskrig. På bara tre månader tog Engelbrekt kontroll över i stort sett hela Sverige. Svenska rådets ledamöter anslöt sig till upproret och kung Erik förklarades avsatt.” (http://sv.wikipedia.org/wiki/Engelbrekt_Engelbrektsson)

Slutsatsen av detta blir att ”arbetarna” inte står så högt i kurs hos SD. Att med vördnad minnas en händelse i svensk historia där arbetare kämpade för en mer dräglig arbetssituation och där militären dödade försvarslösa människors liv är inte värt att minnas. De vill dessutom införa militären som komplement till det svenska rättsväsendet och då kan man ju inte hylla en händelse som är negativ för svensk militärhistoria. Nej, arbetare ska inte hyllas och deras kamp ska vi glömma. SD vill hylla en aristokratisk, i deras ögon, frihetshjälte som på bara tre månader tog kontroll över landet. De vill också införa en hyllningsdag till stabschefen. Jag kan höra Åkesson nynna: ”För snart är det jag som är kung!”

7. Ytterligare personlig och känslig information skall komma staten till del.

”Uppgifter om en person får inte behandlas enbart på grund av vad som är känt om personens ras eller etniska ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv.” // ” Slutligen anser vi att sökförbudet på känsliga personuppgifter helt bör tas bort.” (Motion 2013/14:Ju321)

SD vill alltså ta bort det som står först i citatet och vill istället att staten registrerar vårt ursprung- det de kallar ras – i tre generationer, (framkommer längre fram), våra politiska åsikter, vår religiösa och filosofiska övertygelse, om vi tillhör ett fack, hur friska – sjuka vi är och hur vårt sexualliv ser ut. De som har anklagat mig för att jämställa SD:s intentioner med det gamla nazityskland har förmodligen inte sett de långa listor som fanns under denna tid, listor som tog upp exakt det som SD vill införa i vårt land.

8. Ta fram generella mönster för såväl brottslingar som misstänkta brottslingar

”// Brottsförebyggande rådet ska ta fram mer omfattande statistik om misstänktas och dömdas bakgrund.// ”För att få en tydligare bild av generella mönster för kriminella bör Brottsförebyggande rådet (Brå) i högre grad än idag särredovisa brottsdömda samt brottsmisstänktas bakgrund avseende ursprungsland samt föräldrars och far- och morföräldrars ursprungsländer.” // ” som sin mening vad som anförs i motionen om att tillsätta en utredning med uppdraget att kartlägga svenskfientlighetens utbredning och karaktär samt att föreslå åtgärder i syfte att motverka svenskfientligheten.” (Motion 2012/13:Ju395)

Blir du misstänkt för ett brott ska din släkt belysas och tas med då utredning om skäl till misstanke föreligger. Enligt tidigare motioner från SD ska även dina personliga åsikter och värderingar vägas in, liksom många andra aspekter som jag tagit upp ovan. Syftet är framför allt att ta reda på om dessa brottslingar på något vis är svenskfientliga. Ringer det en klocka om igenkänning även här?

9. Statligt stöd får endast ges till de organisationer som också arbetar för att motverka svenskfientlighet. Samt att man i skolorna ska belysa och motarbeta svenskfientlighet.

”Vidare föreslår vi att statligt stöd till antirasistiska organisationer endast skall ges till sådana organisationer som också förbinder sig att motverka svenskfientlighet samt att direktiv skall utfärdas till landets skolor om att belysande och motverkande av svenskfientlighet skall ingå som en naturlig del i skolornas värdegrundsarbete.” (Motion 2012/13:A385)

Jag undrar jag i mitt stilla sinne var de hittar all denna svenskfientlighet. I SD:s ögon verkar det var ett vitt utspritt fenomen. Jag arbetar på en gymnasieskola där ca 2 200 elever går, elever från olika länder och olika kulturer. Finns behovet av att prata svenskfientlighet på vår skola. Nej, är mitt övertygande svar. Där emot har det blivit mer aktuellt att diskutera rasism och främlingsfientlighet just på grund av att SD sprider tankar om att våra invandrare känner någon form av svenskhat samt att dessa invandrare, enligt SD, också är orsaken bakom arbetslöshet, att gamla svälter, att klyftorna i samhället ökar m.m.

10. Politisk tv-reklam ska avgöras av partierna

”//som ansvarig utgivare för politisk tv-reklam ska vara av avsändaren, det politiska partiet, utsedd företrädare.”

Detta innebär att politiska partier, utan granskning, kan ägna sig åt propaganda, osanningar och vilseledande uttalanden utan att någon kan göra något för att stoppa denna aktivitet i svensk tv.

Åkesson fälldes på tio punkter för rena lögner och för grova överdrifter. Jag har valt att ta upp tio punkter där SD själva har uttalat sig om hur de vill att deras framtida Sverige ska se ut. Det finns mycket mer att ta upp, men denna skrift har redan blivit lång. Trots detta vill jag påtala ett par saker till.

I många fall där SD slänger sig med siffror kring hur många invandrare som bor i vårt land väger de in adopterade barn, gäststudenter, tillfällighetsarbetare m.m. Detta är ett knepigt sätt att argumentera för hög invandring, i mina ögon. SD lovar dessutom att sänka antal invandrare, frågan är då hur de har tänkt att gå tillväga. För att förstå detta behövs det lite fakta.

Vi i Sverige, likt 27 andra länder, tar emot kvotflyktingar, totalt 1 900 per år, utsedda av UNHCR då dessa anses behöva vidarebosättning.

Alla de andra kommer hit av sig själva för att söka asyl. Därför är det mycket märkligt med uttryck som att staten har öppnat kranarna för massinvandring. Staten har inte bjudit in dessa flyktingar, de har kommit hit på eget bevåg. När dessa flyktingar kommer till Sverige måste vi följa det så kallade Dublinfördraget, vilket bland annat innebär att vi måste kolla om dessa flyktingar har sökt asyl i något annat land än Sverige. I så fall skall de tillbaka dit för vidare asylprocess.

De som lyckats att t ex ta sig igenom hela Europa utan att ha blivit nödda att söka asyl i något annat land innan Sverige går igenom stränga regler för om de är asylberättigade eller inte. Dessa regler kommer från FN och EU samt att Sverige har egna regler som är lite mer humana än t ex Danmark. Detta svenska, humana sätt att tänka kring flyktinginvandring gör att vi tar emot något fler flyktingar än t ex Danmark, närmare ca 3 % fler, ca 1 300 flyktingar.

Om vi skulle införa lika stränga regler som Danmark innebär detta att vi skulle ta emot ca 1 300 färre flyktingar som söker asyl än vad vi gör i dag. De övriga som kommer hit kan vi i nuläget inte göra så mycket åt utifrån de regler som nu gäller via FN och EU. Detta innebär att SD kan minska flyktinginvandringen med ca 3 200 flyktingar per år i nuläget, under förutsättning att Sverige vägrar ta emot kvotflyktingar samt att vi kör samma invandringspolitik som Danmark.

3 200 flyktingar per år kan knappast kallas massinvandring. Så hur ska SD göra för att stoppa resten. Ja, det finns faktiskt bara ett sätt. Gå ur EU och stänga våra gränser samt införa gränsbevakning.

Vad skulle detta innebära för oss som bor i Sverige?

Jo, det skulle föra med sig en drastisk nedskärning i vår ekonomi då vi även skulle behöva införa tull med andra EU-länder m.m. Detta skulle orsak stora förluster inom export och import. Eller har kanske SD tänkt sig att likt hundfångare som letar upp och fångar in herrelösa hundar, leta upp och fånga in flyktingar och sätta dem i karantän?

SD vill också att staten ska ha rätt att ge och ta medborgarskap. Jag undrar då hur långt tillbaka i tiden man ska gå för att något skall räknas som svenskt. Våra fornnordiska förfäder hade en lag som sa att: ”Svear (alltså folket) äga konung att taga och vräka”. SD vill ha ett land där staten, underförstått SD, äger människor att taga och vräka. Är det ett sådant land du vill ha? Ja, i så fall kan du känna dig ägd.

Vill du att hela ditt privatliv, dina privata åsikter och värderingar, ditt sexualliv, din hälsa m.m. ska finnas sökbara i ett register – rösta på SD. Vill du stänga våra gränser – rösta på SD. Vill du att kristendomen ska bli statsreligion – utan religionsfrihet – rösta på SD. Vill du att hela ditt privatliv, släkttavla m.m. granskas då du ev. blir misstänkt för ett brott (kanske räcker det med fortkörning – SD har inte preciserat vad de menar med brott) – rösta på SD. Vill du at din ev. framtida kärlek från ett annat land skall behöva sitta i karantän – rösta på SD. osv….

SD:s mål verkar helt enkelt vara att införa en stat, med sig själva som huvudaktörer. En stat som är stängd från omvärlden så att de kan odla ”svenskheten” i fred genom assimilering och indoktrinering. Där de kan välja och välja bort svenskt medlemskap genom att dela ut medlemskap till dem som kan gynna Sverige. Vad händer med de svenskar som redan har svensk medborgarskap men som inte passar in i ramen för SD:s svenskhet? Kommer även de att fråntagas sitt medlemskap?

Ja, jag skulle inte bli förvånad.

Eva-Karin Berglund

 

 

 

38 kommentarer på “Debatt: Genom enkel retorik och propaganda har SD vunnit makt!”

 1. kire44 skriver:

  Mycket bra redogörelse, hoppas att det är många som tar del av detta. Oron för framtiden delas av många !

 2. rödgrönrebell skriver:

  Som sagt en mycket bra redogörelse. Men tror ni verkligen att våra vänner SD-krigarna orkar läsa en så lång text?

 3. Federschwert skriver:

  Faktafel och lite funderingar. Du har klippt ut citaten så att man inte får dessa i sin helhet, vilket gör att detta lätt kan misstolkas.;

  Motion 2013/14:K383 föreslogs av Ann Britt Åsebol, Moderaterna.

  Motion 2012/13:A6; Nej, IFAU vill i sådant fall inkräkta på vår integritet, eftersom det ursprungligen är ett förslag från dessa. Uppgifterna skall dessutom vara avidentifierade vilket gör att det inte går att spåra individen. Rasbegrepp är för övrigt använt av flera demokratiska nationer och inget rasistiskt i sig när det används i akademiskt syfte.

  Motion 2012/13:Sf206; Beskriver förvaringsplatser för folk som skall utvisas ur riket. Alltså inte för anlända, som dock skall kontrolleras innan passkontrollen. Något som är praxis i princip hela världen när det gäller personer som inte kan styrka sin identitet.

  Jag får passa på att avslöja att jag inte är sverigedemokrat men anser att rätt ska vara rätt.

 4. Man kan ju alltid hoppas. Det sista som överger mig är faktiskt hoppet.

 5. ”Slutligen bör förvaringscenter upprättas vid olika platser i landet
  som ligger innan själva gränspassagen/kontrollen. Här ska de som söker någon
  form av uppehållstillstånd förvaras samt alla av- och utvisade” (Motion
  2012/13:Sf206)
  Jag tycker det är bra att du kritiskt granskar, det är ett av skälen att jag lade med motionernas beteckning.

 6. ”Slutligen anser vi att sökförbudet på känsliga personuppgifter helt bör tas bort.” (Motion 2013/14:Ju321)

  Detta innebär att de vill att man ska kunna söka på t ex sexuell läggning och få upp alla som är registrerade med just den läggningen i registret.

 7. Motion 2013/14:K383 Skickades in den 3 oktober 2013 av Mattias Karlsson (SD).

 8. bortjack skriver:

  Det låter som panik från din sida
  ,du pratar bla om en stat I staten vad håller du på med?det blir mer och patetiskt, jag tror faktist folk kan tänka sjävständigt ,sen kan man fråga sej har du hästbindlar på ögonen.eller köper du allt som du läser .sen får man inte glömma att skolan har stor påverkning hur man skall tänka ,det kan man ju se på dej tex .

 9. Jag pratar inte om en stat i staten, jag pratar om hur det kan bli i ett land där politiska partier som t ex SD, utifrån de motioner de skickar in, kan utveckla sig.

 10. Agne Gustafsson skriver:

  Gillar Eva-Karins förmåga, energi och tålmodiga kamp för upplysning och medvetandegörande. Detta utan förminskande eller förlöjligande åthävor mot dom hon granskar och samtalar med. Fokus ligger på budskapets konsekvenser och avsändarens motiv som hon förtjänstfullt lyfter fram i ljuset. Önskar jag hade Eva-Karins förmåga och energi.

 11. rödgrönrebell skriver:

  Utifrån de här motionerna så kan man dra slutsatsen att SD vill utveckla samhället i riktning mot en allt mer repressiv polisstat. De vill inte dra Sverige hela vägen mot en högerextrem diktaturstat, men vi lär få se mer övervakning och fler integritetskränkande trakasserier av oskyldiga.

 12. kire44 skriver:

  Federschwert !
  Du får nog undersöka Dina egna faktafel angående motionerna ! Eva-Karin har faktiskt rätt !
  Motion 2012/13 :A 6 Sven-Olof Sällström (SD)
  Motion 2012/13 :Sf 206 Kent Ekeroth (SD)

 13. Turboknekten skriver:

  1.
  Denna motion tycker jag du tolkar på ett konstigt sätt. Vad är fel i att svära trohet och lojalitet mot den svenska staten mm? Eller att gå en medborgarutbildning eller att klara ett språktest? Bara för att man gör det så behöver man väl inte avsäga sig sin kultur, sitt språk eller religon? Jag tycker också man ska klara ett språktest för att få svenskt medborgarskap. Vad är det onda i att gå en medborgarutbildning och lära sig om Sverige?

  2.
  Du har ingen länk till ditt påstående eller var du tagit texten ifrån. Här tycker jag också du tolkar på ditt eget sätt. Att man tar bort ”och etniska, språkliga och religiösa minoriteters” ur den texten betyder väl inte att man förbjuder det? Tyvärr så vet jag inte om man får bidrag eller inte till religösa samfund. Men jag är av den åsikten att inget religiöst samfund ska främjas med bidrag.

  3.
  Ännu en punkt som du tolkar som du vill. Vad är det som är så inhumant med detta jämfört med att placera ut asylsökande på bristfälliga boende runt om i Sverige? Om det är inhumant eller inte beror, tycker jag, på hur dessa försvaringscenter är uppbyggda. Vad skulle det finnas för service, hur skulle boendet vara eller vad skulle det finnas för fritidsaktiviteter att göra på dagarna. Jag tycker också de som fått utvisningsbeslut ska tas i förvar för att kunna utvisas. För att jag tycker så. Gör det mig till en ond människa med en inhuman människosyn?

  4.
  Här vet jag inte vad du vill. Du häver ur dig en tolkning som inte stämmer överens med det du kopierat. Det du klistrat in under denna punkt så tolkar jag det som om att IFAU vill ha tillgång till dessa uppgifter för att kunna bedriva sin forskning. Vad har SD med vad IFAU menar att de vill? Det verkar som du tar saker ur dess sammanhang. SD föreslår bara det IFAU vill kunna göra. Först måste du fråga dig själv vad IFAU är och vill innan du häver ur dig massa skit om SD.

  5.
  Läser man motionen så måste man gjort ett allvarligt brott för att få dessa straff. Vad är ett lämpligt straff för ett barn som inte ens fyllt 15 år som gjort en våldtäkt på en 15-årig flicka? Jag tycker att har man gjort något allvarligt brott så är en fotboja inte en sådan dum idé. Under skoltid så är det skolan som gäller. Efter skoltid så är det ”husarrest” som gäller. Hur långt straffet ska vara får de lärda tvista om. Vilken ålder det ska vara låter jag vara osagt. Men gör man något allvarligt brott då man är under 15 år så måste man lära sig att ta konsekvenserna för brottet man gjort.

  6.
  Om du gjort efterforskningar så hade du säkert kunna hitta liknande förslag från andra personer i andra partier på att ta bort första maj också. Personligen tycker jag att första maj ska vara kvar som en hyllning till arbetarna. Står SD som parti bakom detta eller är det den personlige riksdagsledamotens åsikt? Jag kunde inte hitta det i SD:s partiprogram. Jag kanske missade det stycket. Du får gärna länka till sidan om den finns.

  7.
  Här verkar du också tolkat som du vill med din överskrift. Läser man motionen ifråga så gäller det polisen och vad de får göra för sökningar. Varför ska de inte få söka på tex ”AFA” eller på någon nazist-rörelse?

  8.
  Var någonstans i motionen står det om svenskfientlighet? Ska du få någon trovärdighet i det du skriver så hitta inte på massa egna tolkningar som inte stämmer. Tyvärr så ser jag inget fel i att Brå ska få göra mer efterforskningar på var brottslingar kommer ifrån. Hjälper det Brå att kartlägga och kunna förhindra brott i framtiden så tycker jag det är bra.

  9.
  När jag läser motionen ifråga och de exempel som anges i den så tolkar jag dels att SD vill få in att hets mot folkgrupp även ska gäll etniska svenskar. Lika lite som en person med invandrarbakgrund ska behöva bli kallad ”blattejävel”. Lika lite ska en svensk tjej inte behöva bli kallad ”svennehora”. Jag antar med anledning av det du skriver är att det fungerar bra på DLG. Men hur fungerar det på andra skolor i invandrartäta stadsdelar tex uppe i Stockholm? Jag är ingen lärare eller har inga kontakter i skolvärlden. Så jag vet inte.

  10.
  Här har du ingen länk till något så jag kan inte avgöra om det du skrivit är sant eller inte. Sysslar inte alla partier med politisk propaganda? Vad som sedan är sant eller inte hoppas jag att alla nyhetsredaktioner granskar.

 14. rödgrönrebell skriver:

  *gäsp* bara desperata bortförklaringar. Oväntat…

 15. Turboknekten skriver:

  Har du läst motionerna ifråga och jämfört med det Eva-Karin skrev? Utveckla gärna ditt svar lite mer istället för att komma med en spydig kommentar som inte tillför något.

 16. Det är bra att du engagerar dig. Jag talar tydligt om att det är min tolkning som jag förmedlar. Detta gör jag i början av min text. Tolkning är det samma som hermeneutik och betyder att texter som är svårförståeliga för den breda massan behöver tolkas för att få fram innebörden och det är det jag har gjort. Detta gör man genom att utifrån delarna se helheten och därmed skapa sig en bild av intentionen med texten som helhet. Detta förutsätter dock att man noga läser hela texten och i detta fall flera av SD:s motioner. De jag har tagit med är bra ett axplock. Det finns en hel massa motioner som visar SD:s intentioner.
  Jag är ledsen att en av motionernas nummer inte framkom tydligt, det är den samma motion som i text 2. Detta ser man dock om man läser hela motionen.
  När det gäller länkar får jag inte länka här på L.N.
  Jag tänker heller inte ta mer utrymme här för att förklara något jag redan förklarar för en annan kommentator nedan. Du tolkar på ditt sätt och jag på mitt. Läsarna få avgöra vilken tolkning som de föredrar.

 17. Turboknekten skriver:

  Det var bra att du förklarade för mig vad hermeneutik betyder. Det är knappt så jag kan uttala det ordet. Då lärde jag mig något nytt idag. Tänk vad ni lärare kan.

  Det jag invände mig emot var just dina tolkningar för den breda massan i de punkter du listade. Eftesom jag är nyfiken av naturen så var jag ju tvungen att läsa de motioner du nämde. När man läser det du skriver och jämför det med motionerna och vad som står i dem så får du det att låta som om SD vill införa en nazistisk polisstat. Ta tex punkten om IFAU. När du skriver som du gör under den punkten då fattar inte jag hur du tolkar texten i motionen. Det du glömde skriva var att det som nuvarande regeringen vill förbjuda i ett lagförslag är nu tillåtet för IFAU fram tills den 31 dec 2015. Enligt min tolkning av motionen så ville SD låta IFAU ha de rättigheter som de har idag. Borde du inte först frågat dig själv vad IFAU gör för något? Det kanske är rätt att lägga fram det lagförslag regeringen gjort. Mig personligen kvittar det om det nya lagförlaget träder i kraft eller inte.

  Som du skriver så tolkar vi olika. Det är det som är det farliga när man inte tar reda på fakta och vad någon egentligen vill. Att du som lärare inte ens kritiskt granskar dina egna debattartiklar innan du postar dem gör mig undrande om hur bra du är som lärare.

  Folk vet vem du är och många lyssnar på vad du säger och när du skriver något så tror många att det är sant. Det kan hända att din tolkning är den rätta och jag tolkar motionerna fel.

  Jag är ingen företrädare för SD så jag vet inte vad de verkligen vill med sina motioner. Precis som du skrev så kan jag bara tolka det jag läser och min tolkning är inte densamma som din. Jag röstade inte ens på dem. Jag har bara läst deras partiprogram. Men för den sakens skulle så betyder det inte att jag går och hatar SD som parti som du verkar göra. Jag skulle mycket väl kunna rösta på dem. Men i min lista av frågor som jag tyckte var viktiga gjorde att jag röstade på ett annat av de partier som sitter i riksdagen.

 18. rödgrönrebell skriver:

  ”Ingen företrädare”??? Haha, den var bra :) När engagerade SD-aktivister startar sina anonyma konton för att spamma kommentarsspår är de minsann ”aaaaaldrig SD-medlemmar” av någon anledning :P
  Så vitt jag vet kan du lika gärna vara självaste Jimmy Åkesson.

  Hur ser du på Bortjacks (var det väl?) krav på förbud mot att lärare ska få engagera sig politiskt på sin fritid? Om du håller med honom, hur ser du i så fall på att SD:aren Rikard Jomshof sparkades från ett lärarjobb pga. sitt engagemang någon gång i början av 00-talet (for the record kan jag inflika att jag tycker det var fel)?

  Och du håller väl inte heller med om att SD:are behandlas som ”de stackare som förföljdes i nazi-tyskland” som din åsiktsfrände (frid över hans minne) skrev härom dagen?

 19. Hata är ett ord som inte finns i mitt vokabulär. Jag gör skillnad på sak och person och jag anser att alla människor är lika mycket värda oavsett vilka åsikter de har. Där emot behöver jag inte dela andras åsikter och jag kan också kritisera andras åsikter utan för den skull tycka illa om människan som har dessa tankar, som då strider mot mina egna. Det jag inte tycker om är det SD vill införa i vårt land, detta blir uppenbart om man läser deras motioner med kritisk blick samt om man läser SD.politikers uttalanden. Du undrar hur bra jag är som lärare. Då tycker jag du ska fråga mina elever, mina kollegor och min rektor. De är de som bäst kan besvara denna fråga.

 20. Jag har inget behov av att vara anonym då jag till 100 % står för det jag skriver. Och, återigen, jag beundrar ditt engagemang. Att andra människor kan känna hat, verkar uppenbart, men jag har personligen aldrig gjort det. Du verkar nyfiken på hur jag är som lärare och jag bad dig i förra inlägget att fråga de som bättre kan svara på detta än jag. Det jag kan säga är att jag som person är mycket tålmodig, jag är också en människa som älskar andra människor och jag tror människor om gott. Detta kan anses naivt av vissa men jag tror att om människor behandlas väl behandlar de även andra väl och vise versa. Då jag, som sagt är en tålmodig person, skall jag, en sista gång, förklara vad jag menar med mitt inlägg ovan.

  När det gäller punkt nr 4 är det du som behöver läsa den motionen en gång till. Det som gäller i nuvarande lag är:
  ”Uppgifter om en person får inte behandlas enbart på grund av vad som är känt om personens ras eller etniska ursprung,
  politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv. Ett undantag ges om det är ”absolut nödvändigt” för syftet vid annan behandling av personuppgifter om en person.”

  SD anser: ”Detta är ett alldeles för högt ställt krav som inte lämnar utrymme för att
  registrera sådana uppgifter som inte är absolut nödvändiga för den aktuella situationen men som man kan komma att få användning för i framtiden vid framtida brottsutredningar.”
  SD anser att: ”Värre är det som stadgas i 3 kap. 5 §: (alltså gällande lag)
  Vid sökning i personuppgifter som har gjorts gemensamt tillgängliga får uppgifter som avslöjar ras, etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening eller som rör hälsa eller sexualliv inte användas som
  sökbegrepp.”

  Detta vill SD alltså ändra. De vill att man, trots att det inte är nödvändigt i den pågående utredningen, registrerar personens ras, etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa och sexualliv, man vill också att dessa begrepp ska finnas i sökmotorer så att man lätt, då man misstänker någon för brott, kan se vilken ras m.m. personen har. Min fråga blir: varför då?

  Jag värnar om människan, människors lika värde och jag värnar om varje människas rätt till integritet. Jag värnar också människans frihet högt. När man läser SD:s motioner förstår man ganska snart att människans frihet kommer att begränsas om detta parti får makt i vårt land.

  Att inte tillåta är i mina ögon detsamma som att förbjuda. Om den tillåtna hastigheten är 60 km/h och du kör 70 har du begått ett lagbrott. SD vill ta bort möjligheten för alla etniska, språkliga och religiösa minoriteter i vårt land, (bortsett samerna som en gång i tiden tyvärr blev tvångskristnade och därmed räknas som kristna), att ”behålla” och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv . Detta kan man svårligen tolka på något annat sätt att man förbjuder andra religioner än den kristna eftersom alla andra religioner i vårt land just är i minoritet. Om man då behåller sin religion, alltså någon annan religion än den kristna, begår man alltså ett lagbrott.

  När det gäller begreppet svenskfientlighet förekommer detta i en mängd SD-skrivelser. Jag tror dock inte att någon flykting eller invandrare som kommer till vårt land när en fientlighet vare sig mot svenskar eller Sverige. Då hade de förmodligen aldrig kommit hit. Om de blir behandlade på ett positivt och tillmötesgående sätt kommer de förmodligen inte heller att börja nära en fientlighet. Men om de känner sig ovälkomna och anklagade för en massa saker, ja, då är det ett mänskligt drag att börja nära fientlighet. Jag tror att de människor som söker sin tillflykt hit är både glada och tacksamma då de får stanna i vårt land och få hjälp här. Men om de efter en tid upplever fientlighet från de som redan bor här, ja, då kan de nog känna fientlighet tillbaka. Jag kan som exempel ta en människa som gått arbetslös länge och sedan äntligen får ett jobb. Glad och lycklig går denna människa till sitt arbete enbart för att upptäcka att den inte är välkommen av de andra som arbetar där. Arbetskamraterna tittar snett, pratar bakom ryggen, kastar glåpord m.m.och glädjen förbytts, förmodligen först i sorg, sedan kanske i rädsla, sedan kanske ilska och slutligen kanske även i fientlighet.

  Alla är vi människor, lika i värde och skall därför behandlas lika. SD har inte en likvärdig människosyn, de delar upp människor i vi och dem, efter ras, efter sexualitet, religion med mera. De är tydliga med att tala om att ”vi”, ja det är hetro människor som kan belägga att deras far- och morföräldrar är födda i Sverige samt tillhör den kristna religionen. Det är just för dem som räknas som ”vi” SD vill skapa ett, i deras ögon, bra land. ”De andra”, om de nu nödvändigtvis ska bo här, i vårt land, ja, då ska de sannerligen assimileras. Att dela upp människor i vi och dem är att avhumanisera ”de andra” och det var början till det som hände i Nazityskland, därav jämförelsen.

 21. Civilkurage skriver:

  13%röster vem vet hur många sympatisörer det då finns, inte underligt att vi syns i kommentarsfälten.

 22. Turboknekten skriver:

  Jag kommer aldrig kunna bevisa för dig att jag inte är någon företrädare för SD. Jag bryr mig inte så mycket heller. Det är fritt fram att för dig att tro vad du vill. Jag tycker det är så synd att börjar man prata om invandringspolitik eller kritiserar någon som är emot SD så är man per automatik företrädare för SD. Med företrädare menar jag SD-politiker. Som jag skrev så var andra frågor viktigare för mig så i detta val föll min röst på ett annat parti. Jag har åsikter som stämmer överens med de SD för….tex den om invandringspolitiken. Som jag skrev så kunde jag mycket väl ha röstat på dem i detta val. Likaså tycker jag illa om att bli kallad rasist när man inte är det.

  Vad jag tycker om lärare som utövar politik. Det har jag inget emot bara man är objektiv i sitt lärande. Jag hade en historie-/samhällslärare som var en riktig blåmoderat. Den första skoldagen efter Palme blivit skjuten så satt han och nästan skrattade bakom sitt skrivbord. I samhällundervisningen så vinklade han undervisningen åt ett håll. Sånt gillar jag inte. Ska man vara lärare så ska man vara objektiv.

  Jag gillar inte heller när politiker eller personer förföljs, får sina bilar förstörda eller fönsterrutor krossade på grund av sina åsikter, livsstil eller religion.

 23. Jag ser inga som helst problem med att vara lärare och samtidigt, offentligt, tillkänna ge mina åsikter och tankar så länge dessa går hand i hand med skolans värdegrund, vilket mina åsikter och tankar gör. Där emot ser jag svårigheter med en lärare vars åsikter strider mot skolans värdegrund, lika stora svårigheter som med en anställd var offentliga åsikter strider mot företagets policy. I ett demokratiskt land har vi rätt att tycka och tänka vad vi vill och det uppskattar jag, men i en demokrati har man också skyldigheter. Vill man behålla sitt jobb kan man välja att följa företagets policy, gör man inte detta riskerar man att bli av med sitt jobb. Detta gäller såväl offentligt anställda som privat anställda.

 24. bortjack skriver:

  Med all respekt ,men jag tror du bor på en annan planet.vad tror du Alla dessa fobi förbud är till för,Jo enbart att tysta folk,det är ganska skrämmande att höra denna totala naiviteten
  från din sida,sen kan man förvänta sej lite mer objektivitet från din sida inte bara leka struts.ganska otäckt hur ni lyckas maniupilera folk, det var det som skedde I tyskland för ett antal år sedan.sen att du kan gå ut med ditt namn är inte så konstigt då du är så korrekt .det är klart att ni är en politisk faktor med uppgift se till att folk röstar rätt!

 25. rödgrönrebell skriver:

  Då menar vi väl olika med företrädare. Jag menar helt enkelt en aktivist inom partiet. Med eller utan parlamentariska uppdrag.

  Överens.

  Det där var inget svar på min fråga. Jag antar att du är klok nog att tycka att Zeduces groda var pinsam, men av lojalitet med din partikamrat så vill du inte ta öppet avstånd.

 26. Civilkurage skriver:

  Vill bara flika in i det sista du skriver om lojalitet, det är också viktigt att veta om att meddelarfrihet råder, även om det går emot ett företagspolicy.

 27. Civilkurage skriver:

  Vad är det som är så dåligt med assimilering? Vi använde oss av det tidigare i Sverige och det fungerade bra då.

 28. rödgrönrebell skriver:

  Med tanke på hur dominerande ni brukar vara på kommentarsfälten så skulle man kunna tro att ni har minst 55% röster… Nej, det där är ett ganska dåligt sätt att mäta en opinions storlek på.

 29. Med all respekt, men jag förstår faktiskt inte vad du pratar om.

 30. Det var just det jag skrev: ”Vill man behålla sitt jobb kan man välja att följa företagets policy,
  gör man inte detta riskerar man att bli av med sitt jobb.” I ett demokratiskt land har man alltid rätt att säga sin åsikt, men det kan också få konsekvenser. Livet består trots allt av handling och konsekvens, även i en demokrati. Jag skulle också gärna vilja skriva att det handlar om sunt förnuft men vad som är sunt förnuft verkar var mycket olika från individ till individ. Detta märks inte minst på debatterna här på L.N.

 31. Jag avslutar denna diskussion eftersom det bara handlar om att upprepa saker jag redan har klargjort min åsikt om.

 32. Civilkurage skriver:

  Ja det är nog så du upplever det, vem vet hur många de är som sympatiserar med SD i invandringsfrågor, fast röstade på ett annat parti.

 33. rödgrönrebell skriver:

  Sluta larva dig! Du vet mycket väl att det är så ni jobbar. Nät-rassar med 7 olika parelella disqus-konton svämmar över forum och kommentarsspår för att ge intryck av att den främlingsfientliga opinionen är större än den egentligen är.
  På så sätt har man lyckats styra diskussionen och drivit iväg antirasister från kommentarsspåren genom utnötningtaktik.

 34. Nisse skriver:

  Kan ju lika gärna finnas ett antal SD-väljare som röstat för dem pga annat än just deras inställning till invandrare…?

 35. abpot skriver:

  -SD är ett sakpolitiskt parti! De SD-väljare som röstat för SD-politik, har röstat på grund av just deras inställning kring invandrarpolitiken. Det finns inget ”annat” i SDs politiske agenda än deras inställning kring invandrarpolitiken….

 36. Civilkurage skriver:

  Men inte ens du kan neka till att denna dag är ovanligt fin, Björn söder svingar klubban, han kommer bli en fantastisk representant för hela Sverige. :-)

 37. 9969 skriver:

  Ja genom andra känner ju man igen sig själv,hur många konton har du!

Kommentarerna är stängda