Gå direkt till Nyheten (Vänsterpartiet:
Statsbidrag för sanering i Hamnstaden)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 22 mars 2023

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Vänsterpartiet:
Statsbidrag för sanering i Hamnstaden

Publicerad onsdag, 13 augusti 2014, 09:37 av - Inskickat material

vensterpartiet– Ett statligt bidrag för marksanering gynnar Hamnstaden!
Det skriver Vänsterpartiets Egon Frid i en debattartikel.

Mycket av den nyproduktion av bostäder som kommer till stånd i våra städer byggs på gammal industrimark, ofta med ett centralt och attraktivt läge. Gammal industrimark är dock oftast förorenad och behöver saneras, vilket kostar mycket pengar. Mycket av den nyproduktion av hyreslägenheter och övriga bostäder som behöver byggas kan byggas på gammal industrimark.

Ett exempel på detta är den planerade Hamnstaden i Lidköping.

Om kostnaden för marksaneringen ska läggas på boendet blir det orimliga boendekostnader vilket leder till att det troligtvis inte kan byggas där. Det statliga anslag som i dag finns för sanering av förorenad mark disponeras av Naturvårdsverket och riktar sig mot sanering av mark som anses ”särskilt angelägen ur risksynpunkt” samt mot eventuella akuta saneringsinsatser.

Någon koppling till sanering av förorenad mark för bostadsbyggande finns inte nu. Ett ökat bostadsbyggande är nödvändigt och störst är alltså behovet av fler hyresrätter till rimliga kostnader. Ett ökat byggande av hyresrätter måste därför bli en prioriterad fråga för en hållbar samhällsutveckling.

Det ökade bostadsbyggandet ska uppfylla kraven på en ekologiskt hållbar utveckling. Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö där byggnader och anläggningar har lokaliserats på ett miljöanpassat sätt så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. Enligt miljömålet God bebyggd miljö ska samhällsplaneringen vidare främja en minskad bilanvändning och likaså öka förutsättningarna för användandet av miljöanpassade och resurssnåla transporter.

Att låta tätortsnära f.d. industrimarker stå outnyttjade är ett resursslöseri och kan även innebära en risk ur miljösynpunkt. Bostadsbebyggelse på dessa tomter uppfyller kravet på god hushållning med mark enligt miljömålet – områdena bör därför saneras och staten bör främja arbetet.

Staten genom regeringen bör därför inrätta ett nytt bidrag för marksanering i tätorter till byggande av flerbostadshus. Detta är ett förslag som Vänsterpartiet motionerat om i riksdagen och möjligt för kommande regering att genomföra så att t ex Hamnstaden i Lidköping kan byggas till rimligare kostnader!

Egon Frid (V)