Gå direkt till Nyheten (Akut risk för ras längs Göta Älv vid Älvängen
Hotar Storgöteborgs möjlighet få vatten från Vänern)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 12 augusti 2022

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Akut risk för ras längs Göta Älv vid Älvängen
Hotar Storgöteborgs möjlighet få vatten från Vänern

Publicerad måndag, 25 november 2013, 11:19 av Redaktionen

Älvängens industriområde i Ale kommun är kraftigt förorenat och ett av de värsta skredriskområdena längs Göta älv. Nu skickar Länsstyrelsen och Ale kommun en skrivelse till regeringen och ber om ett regeringsuppdrag och 9 miljoner som ett första steg i arbetet med att få området åtgärdat.

– Riskerna är så stora att vi måste agera för att få igång arbetet så snart som möjligt, säger miljöskyddsdirektör Ulrika Samuelsson på Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Ett skred i Älvängens industriområde kan få betydande konsekvenser för dricksvattenförsörjningen för mer än 700 000 människor.  Det gäller hela Göteborgsområdet, inklusive Partille, Mölndal, Öckerö, Ale och även Kungälvs kommun. Tillgången till reservvattentäkter i Göteborgsområdet är starkt begränsad och det finns därmed risk för råvattenbrist.

Om ett skred skulle inträffa kan stora mängder föroreningar direkt komma ut i Göta älv. Föroreningar som varit inkapslade i jordmassor kommer också att friläggas och spridningen kommer då att öka genom erosion och utlakning under mycket lång tid, både från området och från det som ansamlas på Göta älvs botten.

Det saknas finansiering för att genomföra de åtgärder som behövs. Ansvarsförhållandena är komplicerade och möjligheterna till statliga bidrag är begränsade. Ale kommun och Länsstyrelsen har under flera år arbetat för att hitta en lösning på problemet.

Länsstyrelsen efterfrågar nu ett särskilt uppdrag från regeringen för att samordna de förberedelser som krävs innan åtgärderna kan genomföras. Det handlar bland annat om kompletterande utredningar och prövning i mark-och miljödomstol. Uppdraget beräknas ta cirka 2 år till en kostnad av 9 miljoner kronor.

Den mer långsiktiga finansieringen måste också lösas inom en snar framtid. Det behövs minst 100 miljoner kronor för genomförande av åtgärder, vilket tidigast bedöms kunna ske 2016-17.

Fakta:
• Skredrisken är hög.
• Området är kraftigt förorenat av bland annat stora mängder tjära.
• Ett skred i de förorenade massorna kan få betydande och långvariga konsekvenser för dricksvattenförsörjningen för mer än 700 000 människor.
• Älven har stora naturvärden och fisk och andra vattenlevande organismer kan påverkas allvarligt av förorenade skredmassor.
• Ett skred kan medföra att delar av älven sätts igen och ge problem med översvämningar uppströms och svårigheter med avledning av vatten från Vänern.
• Kommande förväntade klimatförändringar, med ökad nederbörd och större och snabbare variationer i flöden, ökar ytterligare riskerna för skred.