Gå direkt till Nyheten (Nya regler för Vänerns stränder föreslås
”Smygbostadisering” stoppas)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 27 februari 2021

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Nya regler för Vänerns stränder föreslås
”Smygbostadisering” stoppas

Publicerad torsdag, 15 januari 2009, 14:04 av Redaktionen

Regeringen föreslår nu nya regler för strandskydd och det är regler som får stor betydelse för bl a Vänerns stränder. Exempelvis skall det bli lättare att bygga på strandområden där det redan är stor efterfrågan.

Ett differentierat strandskydd som förstärks i områden med högt exploateringstryck och gör det lättare att få bygga hus vid stränder i landsbygdsområden med god tillgång till stränder. Det är huvuddragen i regeringens förslag till nya strandskyddsregler som idag skickats på remiss till Lagrådet.

Reformeringen av strandskyddet är efterlängtad.

– Fler kommuner behöver kunna planera för sin egen utveckling. Fler människor behöver kunna förverkliga drömmar om ett strandnära boende. Det är en nyckel till fortsatt utveckling av Sverige, säger miljöminister Andreas Carlgren.

– Det har blivit allt mer tydligt att dagens strandskydd och dess tillämpning inte fungerar. Reglerna har lagt en död hand på glesbygden medan fribiljetter givits till fortsatt exploatering i redan hårt bebyggda sjönära områden. Behovet av förändring är stort.

Utgångspunkterna för regeringens arbete har varit att dagens regelverk för strandskyddet uppvisat en rad brister:
* skyddet är ineffektivt och tillåter fortsatt exploatering där exploateringen redan är stor
* skyddet uppfattas som stelbent då dess utformning inte tar hänsyn till skillnader mellan olika delar av landet
* reglerna leder till beslut på otydliga och oklara grunder
* strandskyddets legitimitet urholkas då tillämpningen uppfattas som godtycklig och slumpmässig

I det nya förslaget differentieras strandskyddet utifrån lokala och regionala förutsättningar.

– Regeringen förstärker skyddet för de mest skyddsvärda områdena med högt exploateringstryck, samtidigt som regler införs som gör det möjligt att runt om i landet att skapa attraktiva boendemiljöer i kommuner med liten befolkningsmängd och långa obyggda stränder, säger Andreas Carlgren.

Huvudinriktning för förslaget: 
* Strandskyddet garanteras av att lagstiftningen även i fortsättningen utgår från 100-metersförbudet, dvs. att man inte får bygga närmare stranden än 100 meter.
* Det blir lättare att få bygga vid stränder i landsbygdsområden med god tillgång till stränder för att främja utvecklingen där.
* Skyddet stärks i områden med starkt exploateringstryck, genom tydligare och stärkta regler och en mer restriktiv tillämpning.
* ”Smygbostadisering” av t.ex. sjöbodar och uthus förhindras. De särskilda skäl som krävs för att ge dispens eller upphäva strandskydd preciseras i lagtexten.
* Enklare regler och mindre byråkrati, med ökat lokalt och regionalt inflytande. Beslut fattas närmare dem som berörs.